Přítomni: dle prezenční listiny

 

I. Úvod

 

- v 16:30 hod. zahájil jednání předseda výboru bytové politiky ZHMP Bohumil Zoufalík.

 

II. Schválení programu jednání

 

- tajemník výboru bytové politiky ZHMP Vladislav Dykast seznámil členy výboru s programem jednání;

- předseda výboru bytové politiky ZHMP Bohumil Zoufalík navrhnul projednat jako pátý bod jednání bod č. IV. „Projednání návrhu Programu realizace strategického plánu hl. m. Prahy za období 2009 - 2015“;

- členové výboru bytové politiky ZHMP s navrženou změnou programu jednání souhlasili.

 

Hlasování přítomných členů výboru  7 – 0 – 0

 

III. Schválení zápisu z posledního jednání Výboru

 

- členové výboru bytové politiky ZHMP souhlasili se zápisem z posledního jednání výboru.

 

Hlasování přítomných členů výboru  7 – 0 – 0

 

IV. Návrh termínu jednání Výboru bytové politiky ZHMP

 

- členové výboru bytové politiky ZHMP schválili termín příštího jednání výboru bytové politiky na  19.11.2009 v 16.30 hod.;

- o dalších termínech rozhodne výbor bytové politiky ZHMP na svém dalším jednání.

 

Hlasování přítomných členů výboru  7 – 0 – 0

 

V. Projednání návrhu Programu realizace strategického plánu hl. m. Prahy za období 2009 – 2015

 

- Petr Gibas, analytik rozvoje a specialista na strategický plán Útvaru rozvoje HMP představil členům výboru bytové politiky ZHMP 2. pracovní verzi Programu realizace strategické koncepce na období 2009-2015;

-  na toto téma proběhla mezi členy výboru bytové politiky ZHMP diskuze.

 

Usnesení:

Výbor bytové politiky ZHMP bere na vědomí Program realizace strategické koncepce na období 2009-2015.

 

Hlasování přítomných členů výboru  7 – 0 – 0

 

 

 

 

VI. Petice „za spravedlivou privatizaci obecních bytů za stejných podmínek pro všechny občany hl. m. Prahy“

 

- členové výboru bytové politiky ZHMP opětovně projednávali Petici „za spravedlivou privatizaci obecních bytů za stejných podmínek pro všechny občany hl. m. Prahy;

- tajemník výboru bytové politiky ZHMP Vladislav Dykast informoval členy výboru  o dosavadním způsobu vyřizování petice (projednávala RHMP, odpověď pana radního Janečka, projednáváno na ZHMP, které vzalo petici a odpověď pana radního Janečka na vědomí a doporučilo projednání ve výboru bytové politiky).

 

Usnesení:

Výbor bytové politiky ZHMP po projednání petice, seznámení se s projednáváním petice jednotlivými orgány hl. m. Prahy a diskuzi se zástupci OS Občané za svá práva a dalších zástupců občanských sdružení bere petici na vědomí.

 

Hlasování přítomných členů výboru  6 – 0 – 1

 

VII. Výnosy z nájemného z bytu a investice do bytového fondu  

 

- v rámci tohoto bodu tajemník výboru bytové politiky ZHMP Vladislav Dykast seznámil členy výboru  s výnosy z nájemného z bytu a investicemi do bytového fondu v roce 2008.

- informace bude aktualizována a předložena na dalších jednáních výboru  

 

VIII. Vývoj deregulace nájemného v katastrálních územích hlavního města Prahy v období 2009 - 2012

 

- předseda výboru bytové politiky ZHMP Bohumil Zoufalík seznámil členy výboru s analýzou vývoje deregulace nájemného v katastrálních územích hlavního města Prahy v období 2009 – 2012, kterou zpracoval odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy. 

 

IX. Různé

 

- v rámci bodu různé vznesla Marta Semelová dotaz o převodu vojenských bytů na hl. m. Prahu;

- tajemník výboru bytové politiky ZHMP Vladislav Dykast sdělil, že by Vláda ČR měla projednat zrušení převodu bytových jednotek.