Přítomni: dle prezenční listiny

 

I. Úvod

 

- v 16:30 hod. zahájil jednání předseda výboru bytové politiky ZHMP Bohumil Zoufalík.

 

II. Schválení programu jednání

 

- tajemník výboru bytové politiky ZHMP Vladislav Dykast seznámil členy výboru s programem jednání;

- předseda výboru bytové politiky ZHMP Bohumil Zoufalík navrhnul doplnit jednání výboru o 2 nové body, a to č. X. „Hospodářská politika hl. m. Prahy“ a bod č. XI. „Pořízení nového bytového fondu“. Bod „Různé“ se zařadí jako bod č. XII;  

- členové výboru bytové politiky ZHMP s navrženou změnou programu jednání souhlasili.

 

Hlasování přítomných členů výboru  7 – 0 – 0

 

III. Volba ověřovatele zápisu z jednání Výboru

 

- ověřovatelem zápisu z jednání výboru bytové politiky ZHMP byl zvolen místopředseda Antonín Weinert.

 

Hlasování přítomných členů výboru  7 – 0 – 0

 

IV. Schválení zápisu z posledního jednání Výboru

 

- členové výboru bytové politiky ZHMP souhlasili se zápisem z posledního jednání výboru.

 

Hlasování přítomných členů výboru  7 – 0 – 0

 

V. Návrh termínu jednání Výboru bytové politiky ZHMP

 

- členové výboru bytové politiky ZHMP schválili následující termíny příštích jednání výboru bytové politiky:

- 18.3.2010 v 16.30 hod.

-v tento termín nebude přítomna nadpoloviční většina členů a výbor se nebude schopen usnášet (o novém termínu jednání budou členové výboru informováni);

- 22.4.2010 v 16.30 hod.;

- o dalších termínech rozhodnou členové výboru bytové politiky ZHMP na svém jednání dne 22.4.2010.

 

Hlasování přítomných členů výboru  8 – 0 – 0

 

VI. Informace o činnosti Výboru bytové politiky ZHMP v roce 2009

 

- členové výboru bytové politiky ZHMP byli seznámeni s „Informací o činnosti Výboru bytové politiky ZHMP v roce 2009“;

- Informace o činnosti výboru bytové politiky ZHMP v roce 2009 bude předložena na jednání ZHMP dne 25.2.2010.

 

Usnesení:

Výbor bytové politiky ZHMP bere na vědomí Informaci o činnosti Výboru bytové politiky ZHMP v roce 2009.

 

Hlasování přítomných členů výboru  8 – 0 – 0

 

VII. Návrh na rozdělení 130 volných bytů hl. m. Prahy   

 

- členové výboru bytové politiky ZHMP projednali návrh na rozdělení 130 volných bytů hl. m. Prahy.

 

Usnesení:

Výbor bytové politiky ZHMP bere na vědomí návrh na rozdělení 130 volných bytů hl. m. Prahy. 

 

Hlasování přítomných členů výboru  8 – 0 – 0

 

VIII. Informace o zvyšování nájemného v bytech hl. m. Prahy

 

- tajemník výboru bytové politiky ZHMP Vladislav Dykast informoval členy výboru o  schválení usnesení č. 1709, kterým Rada hl. m. Praha dne 24.11.2009 rozhodla o zvyšování nájemného;

- členové výboru bytové politiky ZHMP byli dále informováni o výměnách bytů (v případech, kdy si nájemci nebyli schopni uhradit náklady na bydlení ve stávajícím bytě).

 

Usnesení:

Výbor bytové politiky ZHMP bere na vědomí informaci o zvyšování nájemného v bytech hl. m. Prahy. 

 

Hlasování přítomných členů výboru  7 – 0 – 1

 

IX. Informace o činnosti bytového odboru MHMP v roce 2009 

 

- tajemník výboru bytové politiky ZHMP Vladislav Dykast informoval členy výboru o  činnosti bytového odboru MHMP v roce 2009.

 

Usnesení:

Výbor bytové politiky ZHMP bere na vědomí informaci o činnosti bytového odboru MHMP v roce 2009.

 

Hlasování přítomných členů výboru  8 – 0 – 0

 

X. Hospodářská politika hl. m. Prahy

 

- členové výboru bytové politiky ZHMP byli informováni o hospodářské politice hl. m. Prahy v letech 2006 a 2010;

- po diskuzi si členové výboru bytové politiky ZHMP vyžádali na příští jednání výboru doplnění informace o nákladech, a to rozčlenění v podobě: opravy a údržba, úplata správci, služby a ostatní náklady.

 

Usnesení:

Výbor bytové politiky ZHMP ukládá radnímu Jiřímu Janečkovi předložit Radě hl. m. Prahy a Zastupitelstvu hl. m. Prahy návrh na změnu rozpočtu s cílem posílit investice do bytového fondu hl. m. Prahy a vyčlenit prostředky na pořízení nového bytového fondu a to s ohledem na zvyšování nájemného v bytech hl. m. Prahy. 

 

Hlasování přítomných členů výboru  7 – 0 – 0

 

IX. Pořízení nového bytového fondu

 

- členům Výboru bytové politiky Zastupitelstva hlavního města Prahy byl předložen návrh na pořízení bytového fondu pro:

- seniory;

- zdravotně postižené občany (formou bytů zvláštního určení);

- pro zaměstnance organizací zajišťujících nezbytný chod města – „profese“

krytého z prodeje nepotřebného stávajícího bytového fondu hl. m. Prahy či z výnosů z nájemného.

 

Usnesení:

Výbor bytové politiky ZHMP ukládá radnímu Jiřímu Janečkovi předložit Radě hl. m. Prahy konkrétní záměr pořízení nového bytového fondu.  

 

Hlasování přítomných členů výboru  7 – 0 – 0