Přítomni: dle prezenční listiny

 

I.Úvod

 

- v 16:30 zahájil jednání předseda výboru bytové politiky ZHMP Bohumil Zoufalík.

 

II.Schválení programu jednání

 

- tajemník výboru bytové politiky ZHMP Vladislav Dykast navrhnul do programu jednání zařadit návrh využití volných bytů;

- členové výboru bytové politiky ZHMP souhlasili s navrhovaným programem jednání.

 

Hlasování přítomných členů výboru  8 – 0 – 0

 

III. Návrh termínů jednání výboru bytové politiky ZHMP

 

- členové výboru bytové politiky ZHMP souhlasili s navrhovanými termíny jednání Výboru.

 

Hlasování přítomných členů výboru  8 – 0 – 0

 

IV. Pracovní skupina MHMP pro posuzování žádostí o bydlení pro seniory

 

- členové výboru bytové politiky ZHMP byli informováni o Pracovní skupině MHMP pro posuzování žádostí o bydlení pro seniory;

- tajemník výboru bytové politiky ZHMP Vladislav Dykast seznámil členy Výboru se schválenými pomocnými kritérii a bodovým hodnocením žádostí.

 

Usnesení:

Výbor bytové politiky ZHMP bere na vědomí informace o Pracovní skupině MHMP pro posuzování žádostí o bydlení pro seniory.   

 

Hlasování přítomných členů výboru  7 – 0 – 2

 

V. Harmonogram podepisování nájemních smluv stávajících klientů bývalých penzionů pro seniory  

 

- členové výboru bytové politiky ZHMP byli informováni o harmonogramu podepisování nájemních smluv stávajících klientů.

 

Usnesení:

Výbor bytové politiky ZHMP bere na vědomí informaci o harmonogramu podepisování nájemních smluv stávajících klientů a žádá o poskytnutí informace o jeho plnění.

 

Hlasování přítomných členů výboru  10 – 0 – 0

 

VI. Informace o počtu bytů pro seniory  

 

- členové výboru bytové politiky ZHMP byli informováni o počtu bytů pro seniory.

 

Usnesení:

Výbor bytové politiky ZHMP bere na vědomí informaci o počtu bytů pro seniory.   

 

Hlasování přítomných členů výboru  10 – 0 – 0

 

VII. Pravidla pro poskytování slevy z nájemného v bytech zvláštního určení a v bytech v domech zvláštního určení v majetku hl. m. Prahy nesvěřeném Statutem hl. m. Prahy městským částem a návrh zvyšování nájemného v bytech zvláštního určení a v bytech v domech zvláštního určení v majetku hl. m. Prahy nesvěřeném Statutem hl. m. Prahy městským částem, jejichž výstavba byla povolena před 30. červnem 1993

 

- tajemník výboru bytové politiky ZHMP Vladislav Dykast představil členům Výboru návrh pravidel pro poskytování slevy z nájemného v bytech zvláštního určení a v bytech v domech zvláštního určení v majetku hl. m. Prahy nesvěřeném Statutem hl. m. Prahy městským částem a návrh zvyšování nájemného v bytech zvláštního určení a v bytech v domech zvláštního určení v majetku hl. m. Prahy nesvěřeném Statutem hl. m. Prahy městským částem, jejichž výstavba byla povolena před 30. červnem 1993;

- členové  výboru bytové politiky ZHMP dodají připomínky k navrhovaným pravidlům a návrhu na zvyšování nájemného do 22.2. 2008;

- materiály budou předány sociálnímu výboru ZHMP.

 

VIII. Kontrola užívání bytového fondu oprávněnými nájemci  

 

- členové výboru bytové politiky ZHMP byli informováni ve věci připravovaného prověření užívání bytového fondu oprávněnými nájemci;

- radní Jiří Janeček navrhuje pozvat na příští jednání Výboru starostu Městské části Praha 11 pana Mgr. Dalibora Mlejnského, který členy Výboru seznámí s kontrolou bytového fondu provedenou městskou částí Praha 11; 

­- tajemník výboru bytové politiky ZHMP pozve starostu městské části Praha 11 na jednání Výboru.  

 

Usnesení:

Výbor bytové politiky ZHMP bere na vědomí informaci o připravovaném prověření užívání bytového fondu oprávněními nájemci.

 

Hlasování přítomných členů výboru  10 – 0 – 0

 

IX.  Informace o zvyšování nájemného u bytového fondu svěřeného Statutem hl. m. Prahy městským částem

 

- členové výboru bytové politiky ZHMP byli informováni o zvyšování nájemného u bytového fondu svěřeného Statutem hl. m. Prahy městským částem;

- členové výboru bytové politiky ZHMP požadují informaci, jak městské části řeší následky zvyšování nájemného.

X. Návrh využití volných bytů

 

- v rámci tohoto bodu jednali členové výboru bytové politiky ZHMP o návrhu využití volných bytů;

- členové výboru bytové politiky ZHMP po diskusi navrhují následující rozdělení volných bytů:

 

1. Městské části (Praha 1 – 22)        43% bytů

2. Výměny bytů             5% bytů

3. Celoměstský zájem            45% bytů

    - učitelé, zdravotníci, Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, 

    zaměstnanci hl. m. Prahy zařazení do Magistrátu hl. m. Prahy, Městská policie, Policie ČR, Útvar rychlého 

    nasazení Policie ČR, Národní bezpečnostní úřad

4. Azylanti                  2% bytů

5. Bytové náhrady                  5% bytů

 

Usnesení:

Výbor bytové politiky ZHMP souhlasí s navrženým rozdělením volných bytů a ukládá radnímu Jiřímu Janečkovi předložit RHMP návrh na rozdělení volných bytů.   

 

Hlasování přítomných členů výboru  10 – 0 – 0

 

 

Předseda Výboru bytové politiky ZHMP