Přítomni: dle prezenční listiny

 

I.Úvod

 

- v 17:00 hod. zahájil jednání předseda výboru bytové politiky ZHMP Bohumil Zoufalík.

 

 

II.Schválení programu jednání

 

- tajemník výboru bytové politiky ZHMP Vladislav Dykast navrhnul v rámci bodu různé projednat Pravidla pro pronájem bytů a prodlužování pronájmu bytů ve vlastnictví hl. m. Prahy nesvěřených městským částem „vybraným profesím“;

- členové výboru bytové politiky ZHMP souhlasili s navrhovaným programem jednání.

 

Hlasování přítomných členů výboru  9 – 0 – 0

 

 

III. Kontrola užívání bytového fondu svěřeného Městské části Praha 11

 

- starosta Městské části Praha 11 pan Dalibor Mlejnský představil Prezentaci k provedení kontrol bytů, seznámil členy výboru bytové politiky ZHMP s kontrolou bytového fondu svěřeného městské části Praha 11 a informoval členy o výsledcích této kontroly;

- předseda výboru bytové politiky ZHMP Bohumil Zoufalík poděkoval panu starostovi za účast a poskytnuté informace.

 

Usnesení:

Výbor bytové politiky ZHMP bere na vědomí prezentaci Městské části Praha 11 k provedení kontrol bytů a doporučuje s výsledky kontrol seznámit ostatní městské části.   

 

Hlasování přítomných členů výboru  9 – 0 – 0

 

 

IV. Pomoc při výměnách bytů 

 

- členové výboru bytové politiky ZHMP byli informováni o zahájení provozu systému umožňujícího směnu obecních bytů, který by měl pomoci zejména  lidem, kteří se v souvislosti se zvyšováním nájemného mohou dostat do situace, kdy nebudou schopni vlastními finančními prostředky uhradit nájemné a plnění poskytovaná s užíváním bytu, a kteří budou žádat o byt menší nebo v jiné, méně drahé lokalitě hlavního města Prahy.

 

Usnesení:

Výbor bytové politiky ZHMP bere na vědomí informace o zahájení provozu systému umožňujícího směnu obecních bytů.   

 

Hlasování přítomných členů výboru  9 – 0 – 0

 

 

V. Informace, jak Městské části řeší následky zvyšování nájemného   

 

- členové výboru bytové politiky ZHMP byli informováni, jak jednotlivé Městské části řeší dopady zvyšování nájemného.     

 

Usnesení:

Výbor bytové politiky ZHMP bere na vědomí informaci, jak jednotlivé Městské části řeší dopady zvyšování nájemného.     

 

Hlasování přítomných členů výboru  9 – 0 – 0

 

 

VI. Schválení zápisu z posledního jednání Výboru 

 

- na základě požadavku paní Hany Halové byl program jednání Výboru doplněn o bod „Schválení zápisu z posledního jednání Výboru“;

- hlasování k usnesení k bodu IV. programu (Pracovní skupina MHMP pro posuzování žádostí o bydlení pro seniory) bylo změněno dle požadavků členů Výboru z původního 9 – 0 – 0 na 7 – 0 - 2

 

Usnesení:

Členové Výboru bytové politiky ZHMP souhlasí se změnou hlasování.   

 

 

VI. Pravidla pro pronájem bytů a prodlužování pronájmu bytů ve vlastnictví hl. m. Prahy nesvěřených městským částem „vybraným profesím“   

 

- tajemník výboru bytové politiky ZHMP Vladislav Dykast představil členům Výboru návrh na změnu Pravidel pro pronájem bytů a prodlužování pronájmu bytů ve vlastnictví hl. m. Prahy nesvěřených městským částem „vybraným profesím“.

 

Usnesení:

Výbor bytové politiky ZHMP doporučuje předložit Pravidla pro pronájem bytů a prodlužování pronájmu bytů ve vlastnictví hl. m. Prahy nesvěřených městským částem „vybraným profesím“ k projednání Radě hl. m. Prahy.

 

Hlasování přítomných členů výboru  6 – 0 – 3