Přítomni: dle prezenční listiny

 

I.Úvod

 

- v 16:40 hod. zahájil jednání předseda výboru bytové politiky ZHMP Bohumil Zoufalík.

 

II.Schválení programu jednání

 

 - předseda výboru bytové politiky ZHMP Bohumil Zoufalík seznámil členy Výboru s programem jednání;

- členové výboru bytové politiky ZHMP souhlasili s navrhovaným programem jednání.

 

Hlasování přítomných členů výboru  7 – 0 – 0

 

III. Schválení zápisu z posledního jednání Výboru 

 

- členové výboru bytové politiky ZHMP souhlasili se zápisem z posledního jednání Výboru.

 

Hlasování přítomných členů výboru  7 – 0 – 0

 

IV. Návrh termínů jednání výboru bytové politiky ZHMP

 

- členové výboru bytové politiky ZHMP schválili termíny jednání Výboru ve 2. pololetí roku 2008.

 

Hlasování přítomných členů výboru  7 – 0 – 0

 

V. Dům s chráněnými byty Libuš 

 

- členové výboru bytové politiky ZHMP byli informováni o podmínkách poskytování bydlení v Domě s chráněnými byty Libuš a způsobu, dle jakých pravidel jsou byty přidělovány;

- tajemník výboru bytové politiky ZHMP Vladislav Dykast informoval členy Výboru o splnění termínu podpisu všech nájemních smluv;

- při využití nebytových prostor doporučuje Výbor zapojit do spolupráce odbor SOC MHMP.

 

Usnesení:

Výbor bytové politiky ZHMP bere na vědomí informace o bydlení v Domě s chráněnými byty Libuš a splnění úkolu uzavřít s vybranými klienty nájemní smlouvy do 30. května 2008.  

 

Hlasování přítomných členů výboru  7 – 0 – 0

 

VI. Rozdělení 270 volných bytů hlavního města Prahy a stanovení nájemného v nově dokončených bytech v Praze - Šeberově  

 

- členové výboru bytové politiky ZHMP byli informováni o rozdělení 270 volných bytů hlavního města Prahy a stanovení nájemného v nově dokončených bytech v Praze – Šeberově.

  

 

Usnesení:

Výbor bytové politiky ZHMP bere na vědomí informaci o rozdělení 270 volných bytů hlavního města Prahy a stanovení nájemného v nově dokončených bytech v Praze – Šeberově.

 

Hlasování přítomných členů výboru  8 – 0 – 0

 

VII. Pravidla pro poskytování slevy z nájemného v bytech zvláštního určení a v bytech domů zvláštního určení v majetku hl. m. Prahy nesvěřeném Statutem hl. m. Prahy městským částem    

 

- členové výboru bytové politiky ZHMP byli informováni o schválených pravidlech pro poskytování slevy z nájemného v bytech zvláštního určení a v bytech domů zvláštního určení v majetku hl. m. Prahy nesvěřeném Statutem hl. m. Prahy městským částem.      

 

Usnesení:

Výbor bytové politiky ZHMP bere na vědomí informaci o schválených pravidlech pro poskytování slevy z nájemného v bytech zvláštního určení a v bytech domů zvláštního určení v majetku hl. m. Prahy nesvěřeném Statutem hl. m. Prahy městským částem.    

  

Hlasování přítomných členů výboru  8 – 0 – 0

 

VIII. Informace o bydlení pro seniory – podepisování nájemních smluv 

 

- členové výboru bytové politiky ZHMP byli informováni o stavu podepisování nájemních smluv pro seniory a o schválení usnesení Rady hl. m. Prahy č. 720 ze dne 3.6.2008 a č. 904 ze dne 15.7.2008, kterými RHMP rozhodla o přidělení 61 bytů pro seniory.          

 

Usnesení:

Výbor bytové politiky ZHMP bere na vědomí informaci o stavu podepisování nájemních smluv pro seniory a o schválení usnesení Rady hl. m. Prahy č. 720 ze dne 3.6.2008 a č. 904 ze dne 15.7.2008, kterými RHMP rozhodla o přidělení 61 bytů pro seniory.          

 

Hlasování přítomných členů výboru  9 – 0 – 0

 

IX. Finanční dary vlastníka domu (při poskytnutí bydlení stávajícímu nájemci)

 

- členové výboru bytové politiky ZHMP přerušili projednání tohoto bodu do 20.11. 2008.   

 

X. Audit evidence bytového fondu HMP

 

- členové výboru bytové politiky ZHMP byli informováni o probíhajícím Auditu evidence bytového fondu HMP ,byli seznámeni s Výzvou k realizaci zakázky malého rozsahu, Smlouvou podepsanou s vybraným uchazečem;

- tajemník výboru bytové politiky ZHMP Vladislav Dykast informoval členy Výboru, že o výsledku Auditu budou informováni v říjnu 2008

 

Usnesení:

Výbor bytové politiky ZHMP bere na vědomí informaci o probíhajícím Auditu evidence bytového fondu HMP.

 

XI. Audit užívání bytového fondu HMP

 

- členové výboru bytové politiky ZHMP byli informováni o probíhajícím Auditu užívání bytového fondu HMP ,byli seznámeni s Výzvou k realizaci zakázky malého rozsahu, Smlouvou podepsanou s vybraným uchazečem;

- tajemník výboru bytové politiky ZHMP Vladislav Dykast informoval členy Výboru, že o výsledku Auditu budou informováni v listopadu 2008

 

Usnesení:

Výbor bytové politiky ZHMP bere na vědomí informaci o probíhajícím Auditu užívání bytového fondu HMP.

 

XII. Výzva pražských komunistů

 

- z diskuse členů Výboru vyplynulo, že zastavení zvyšování nájemného by zvýhodnilo jednu skupinu obyvatel;

- předseda výboru bytové politiky ZHMP Bohumil Zoufalík informoval členy Výboru o vzniku pracovního týmu za účelem výstavby dostupných nájemních bytů.

 

Usnesení:

Výbor bytové politiky ZHMP projednal Výzvu pražských komunistů a konstatuje, že dopady deregulace byly minimální, zavazuje se sledovat možné dopady zvyšování nájemného a přijmout účinné nástroje k řešení těchto dopadů.

 

Hlasování přítomných členů výboru 7 – 1 – 0

 

Výbor bytové politiky ZHMP ukládá radnímu Janečkovi vytvořit pracovní skupinu k možnostem výstavby malometrážních bytů (formy, lokality atd.)

 

Hlasování přítomných členů výboru  8 – 0 – 0

 

XIII. Pozemky parc. Č. 1027/4 a parc. 1027/1 v k.ú. Ďáblice, bytový dům Hřenská č.p. 500

 

- členové výboru bytové politiky ZHMP odročili projednání tohoto bodu na příští jednání Výboru.

 

XIV. Výpůjčka obytného objektu čp. 1327, 1328 a 1329 Španielova ulice, Praha 6, č. parc. 1247 v k.ú. Řepy

 

- členové výboru bytové politiky ZHMP odročili projednání tohoto bodu na příští jednání Výboru.

 

XV. Různé

 

- Marta Semelová navrhla propojit Domovy důchodců s dětskými domovy.