Přítomni: dle prezenční listiny

 

I.Úvod

 

- v 16:30 hod. zahájil jednání předseda výboru bytové politiky ZHMP Bohumil Zoufalík.

 

II.Schválení programu jednání

 

- tajemník výboru bytové politiky ZHMP Vladislav Dykast seznámil členy Výboru s programem jednání;

- členové výboru bytové politiky ZHMP s navrhovaným programem jednání souhlasili.

 

Hlasování přítomných členů výboru  7 – 0 – 0

 

III. Schválení zápisu z posledního jednání Výboru

 

- členové výboru bytové politiky ZHMP souhlasili se zápisem z posledního jednání Výboru.

 

Hlasování přítomných členů výboru  7 – 0 – 0

 

IV. Návrh termínů jednání výboru bytové politiky ZHMP

 

- členové výboru bytové politiky ZHMP souhlasili s navrhovanými termíny jednání Výboru;

- předseda výboru bytové politiky ZHMP Bohumil Zoufalík navrhuje zařadit na příští jednání informaci o způsobu, jakým městské části postupují při zvyšování nájemného.

 

Usnesení:

Výbor bytové politiky ZHMP ukládá radnímu Jiřímu Janečkovi, aby na příštím jednání Výboru informoval členy o způsobu zvyšování nájemného v bytech svěřených městským částem.    

 

Hlasování přítomných členů výboru  7 – 0 – 0

 

V. Výsledky Auditu užívání bytového fondu HMP 

 

- tajemník výboru bytové politiky ZHMP Vladislav Dykast seznámil členy Výboru s výsledky Auditu užívání bytového fondu HMP.

 

Usnesení:

Výbor bytové politiky ZHMP bere na vědomí informaci Auditu užívání bytového fondu HMP a ukládá tajemníkovi předložit členům Výboru na červnovém jednání podrobné výsledky Auditu.    

 

Hlasování přítomných členů výboru  7 – 0 – 0

 

 

 

 

VI. Finanční dary vlastníka domů (při poskytnutí bytu stávajícímu nájemci)   

 

- členové výboru bytové politiky ZHMP byli informováni o možnostech poskytnutí finančního daru od vlastníka domu za předpokladu, že hlavní město Praha poskytne bydlení stávajícímu nájemci bytu soukromého vlastníka.

 

Usnesení:

Výbor bytové politiky ZHMP nedoporučuje přijmout pravidla pro poskytování finančních darů hlavnímu městu Praze dle bodu VI.

 

Hlasování přítomných členů výboru  7 – 0 – 0

 

VII. Různé   

 

- v rámci bodu různé se radní Petr Štěpánek vyjádřil ke způsobu kategorizací bytů;

- předseda výboru bytové politiky ZHMP Bohumil Zoufalík informoval o nutnosti zahájit jednání s ministrem pro místní rozvoj o podobě nájemního bydlení.  

 

Usnesení:

Výbor bytové politiky ZHMP ukládá radnímu Jiřímu Janečkovi zahájit jednání s ministrem pro místní rozvoj o podobě nájemního bydlení. 

 

Hlasování přítomných členů výboru  7 – 0 – 0