Přítomni: dle prezenční listiny

 

I. Úvod

 

- v 17:00 hod. zahájil jednání předseda výboru bytové politiky ZHMP Bohumil Zoufalík.

 

II. Schválení programu jednání

 

- tajemník výboru bytové politiky ZHMP Vladislav Dykast seznámil členy Výboru s programem jednání;

- členové výboru bytové politiky ZHMP s navrhovaným programem jednání souhlasili.

 

Hlasování přítomných členů výboru  7 – 0 – 0

 

III. Schválení zápisu z posledního jednání Výboru

 

- členové výboru bytové politiky ZHMP souhlasili se zápisem z posledního jednání Výboru.

 

Hlasování přítomných členů výboru  7 – 0 – 0

 

IV. Transformace majetku tvořeného bytovým fondem HMP

 

- členové výboru bytové politiky ZHMP projednali v souladu s programovým prohlášením RHMP možnost transformace majetku tvořeného bytovým fondem HMP;

- součástí diskuze byla i otázka efektivity nakládání s byty.

 

Usnesení:

Výbor bytové politiky ZHMP souhlasí s transformací majetku tvořeného bytovým fondem HMP dle bodu IV. a ukládá radnímu Jiřímu Janečkovi připravit materiál k jednání v RHMP. 

 

Hlasování přítomných členů výboru  7 – 0 – 1

 

V. Výsledky Auditu užívání bytového fondu HMP 

 

- projednání tohoto bodu bylo odloženo na příští jednání výboru bytové politiky ZHMP.  

 

VI. Informace o zvyšování nájemného v bytech v majetku svěřeném městským částem   

 

- členové výboru bytové politiky ZHMP byli informováni o zvyšování nájemného v bytech v majetku svěřeném městským částem. 

 

Usnesení:

Výbor bytové politiky ZHMP bere na vědomí informaci o zvyšování nájemného v bytech v majetku svěřeném městským částem. 

 

Hlasování přítomných členů výboru  8 – 0 – 0

 

 

VII. Zpráva o činnosti Výboru bytové politiky

 

- předseda výboru bytové politiky ZHMP Bohumil Zoufalík seznámil členy výboru se Zprávou o činnosti Výboru bytové politiky ZHMP ve II. pololetí roku 2007 a v roce 2008 a navrhnul tuto Zprávu předložit Zastupitelstvu hl. m. Prahy.  

 

Usnesení:

Výbor bytové politiky ZHMP souhlasí se zněním Zprávy o činnosti Výboru bytové politiky ZHMP ve II. pololetí roku 2007 a v roce 2008 a s předložením Zprávy Zastupitelstvu hl. m. Prahy

 

Hlasování přítomných členů výboru  8 – 0 – 0