Přítomni: dle prezenční listiny

 

I. Úvod

 

- v 16:30 hod. zahájil jednání předseda výboru bytové politiky ZHMP Bohumil Zoufalík.

 

II. Schválení programu jednání

 

- tajemník výboru bytové politiky ZHMP Vladislav Dykast seznámil členy Výboru s programem jednání;

- členové výboru bytové politiky ZHMP s navrhovaným programem jednání souhlasili.

 

Hlasování přítomných členů výboru  7 – 0 – 0

 

III. Schválení zápisu z posledního jednání Výboru

 

- členové výboru bytové politiky ZHMP souhlasili se zápisem z posledního jednání Výboru.

 

Hlasování přítomných členů výboru  7 – 0 – 0

 

IV. Výsledky Auditu evidence bytového fondu HMP

 

- tajemník výboru bytové politiky ZHMP Vladislav Dykast seznámil členy Výboru s výsledky Auditu evidence bytového fondu HMP;

- Marta Semelová ocenila kvalitu předloženého materiálu.

 

Usnesení:

Výbor bytové politiky ZHMP bere na vědomí výsledky Auditu evidence bytového fondu HMP

 

Hlasování přítomných členů výboru  7 – 0 – 0

 

V. Zvyšování nájemného v obecních bytech HMP   

 

- předseda výboru bytové politiky ZHMP Bohumil Zoufalík navrhnul radnímu Jiřímu Janečkovi projednat zvyšování nájemného se zástupci jednotlivých městských částí;

- dále předseda sdělil, že MČ Praha 10 bude poskytovat vlastní finanční pomoc, čímž supluje pomoc ze strany státu;

- místopředseda výboru bytové politiky ZHMP Antonín Weinert  sdělil, že poskytování finanční pomoci zatím nebylo odsouhlaseno;

- Marta Semelová požádala o informaci, jaké jsou výnosy z nájemného  a jaká částka se vrací zpět do bytového fondu. 

 

Usnesení:

Výbor bytové politiky ZHMP ukládá radnímu Jiřímu Janečkovi projednat zvyšování nájemného se zástupci jednotlivých městských částí.  

 

Hlasování přítomných členů výboru  7 – 0 – 0

VI. Potřebnost nových ubytovacích kapacit

 

- materiál je v současné době zpracován a projednáván v připomínkovém řízení.

 

Usnesení:

Výbor bytové politiky ZHMP ukládá radnímu Jiřímu Janečkovi projednat do 15.6.2009 materiál o Potřebnosti nových ubytovacích kapacit s ředitelem RNDr. Peterem Ďuricou, CSc.

 

Hlasování přítomných členů výboru  7 – 0 – 0

 

VII. Různé

 

 - v rámci bodu různé členové výboru bytové politiky ZHMP jednali o kontrole bytového fondu oprávněnými nájemci.

 

Usnesení:

Výbor bytové politiky ZHMP ukládá radnímu Jiřímu Janečkovi pokračovat v kontrolách bytového fondu HMP oprávněnými nájemci.   

 

Hlasování přítomných členů výboru  7 – 0 – 0