Místo konání:    Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1

Předsedající:    JUDr. Tomáš Vavřinec

Tajemnice:    Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

Přítomní:    JUDr. Tomáš Vavřinec, Mgr. Patricia Tiso Ferulíková, Tomáš Chvála,

    Ing. Marie Kousalíková, RNDr. Lubomír Habrnál, Ivan Bednář,    Zbyněk Richter, RNDr. Jana Ryšlinková CSc., Bc. Markéta Reedová,

    Ing. Miroslav Froněk, Ing. František Stádník, Mgr. Rudolf Blažek,

    Ing. Marcela Nováková, náměstkyně MŽP Ing. Rut Bízková,

    ředitel odboru evropských fondů MŽP Ing. Jan Kříž

 

Nepřítomen: JUDr. František Hoffman, Jan Slezák, Ing. Zuzana Drhová PhD.

 

Program a obsah jednání:

 

1.    Zahájení a schválení programu

Jednání řídil předseda Výboru evropských fondů JUDr. Tomáš Vavřinec, který představil program jednání.

 

Program jednání:

1.    Zahájení a schválení programu

2.    Informace k problematice získání dotace z Fondu soudržnosti na vodohospodářské projekty HMP

3.    Výsledky auditu shody (PwC)

4.    Výsledky ukončení 1. výzvy pro Oblast podpory 1.1

5.    Harmonogram procesu schvalování projektů 1. výzvy

6.    Výhled možných projektových záměrů předložených v rámci 1. výzvy OPPK

 

Návrh byl přijat a program schválen jednomyslně.

 

 

2.    Informace k problematice získání dotace z Fondu soudržnosti na vodohospodářské projekty HMP

Na jednání výboru přijali pozvání náměstkyně MŽP Bízková a ředitel Odboru evropských fondů MŽP Kříž. Náměstkyně Bízková zrekapitulovala proces schvalování programu OPŽP se všemi úskalími, která provázela toto schválení až po vyjednání konečných podmínek mezi EU a ČR. Ředitel Kříž doplnil další podrobnosti. Následovala diskuse k problematice spojené s rekonstrukcí Ústřední čistírny odpadních vod Praha (ÚČOV).

 

    náměstkyně Reedová

§    Mezi strategické investiční projekty patří rekonstrukce ÚČOV Praha,

§    situace pro Prahu je nepříznivá,

§    dotaz na zástupce MŽP (hlavní aktér při vyjednávání nastavení podmínek OPŽP s EK). Proč k jednáním nebyla přizvána Praha? Jsou možné změny v nastavení podmínek? Jsou jednání ukončena? Jak jsou podmínky nastaveny pro ostatní kraje?

    náměstkyně Bízková

§    Na jaře 2007 byl ministr životního prostředí Martin Bursík vládou pověřen obnovit jednání s EK o přijetí OPŽP, 

§    byla provedena první analýza situace vodohospodářských projektů krajů ČR,

§    proběhlo mnoho neoficiálních jednání MŽP s EK,

§    dne 7. listopadu 2007 proběhlo první oficiální jednání. Bylo úspěšné, prosadilo se více bodů, než se očekávalo. Schválení OPŽP bylo podmíněno ústupkem ČR, platnost provozních smluv u všech vodohospodářských objektů musí končit do roku 2022. Jednání se účastnili: ministr Bursík, ředitel Kříž, náměstkyně Bízková a zástupci EK,

§    dne 20.12.2007 byl schválen OPŽP. MŽP si je vědomo, že není nastaven optimálně.

    ředitel Kříž

§    DG Regio v roce 2004 po přezkoumání šesti provozních smluv, upozornili na nedostatky ve čtyřech oblastech:

­    provozovatel nemá  motivaci k výkonu - smlouvy jsou nastaveny pouze kvalitativně, chybí sankce a monitoring,

­    tvorba ceny vodného a stočného – výpočet procenta z nákladů nevede k úspoře,

­    nastavená délka smluv omezuje konkurenci, vytváří monopol,

­    výběr provozovatele – v mnoha případech nebyla zajištěna transparentnost,

§    MŽP vytvořilo a rozeslalo pokyny žadatelům, které jako neprojednané EK nepřijala,

§    změny provedené Prahou byly i tak nedostatečné, hlavní podmínka, a to zkrácení délky  platnosti smluv, nebyla vyřešena.

§    EK nadále kritizuje narušení proporcionality (nepřímé výhody na straně soukromého subjektu), navržené řešení - dodatečné zainvestování EK nepřijala.

 

Diskuse:

náměstkyně Reedová

Dva hlavní problémy jsou v délce smluv a legitimitě prodloužení?

ředitel Kříž

Pokud budou smlouvy zkráceny, další připomínky ze strany EK jsou nepravděpodobné.

náměstek Blažek

Veolia Voda Česká republika, a.s. získala koncesi na provoz Ústřední čistírny odpadních vod Praha za 6 mld. Kč, finanční prostředky nesměřovaly do rekonstrukce infrastruktury. Vodné a stočné nepokryje nutné prostředky na obnovu infrastruktury.

Jak velkou dotaci maximálně může Praha získat v případě zrušení smluv?

náměstkyně Bízková

85 % z EU, 5% ze státního rozpočtu, tedy až 90 % způsobilých výdajů

ředitel Kříž

Praha je velký zdroj znečištění, ministerstvo má velký zájem na tom, aby Praha získala dotaci.

Problém není třináctiletá koncese, kterou v roce 2000 získala Veolie za 6 mld. Kč., ale její prodloužení o 15 let , které proběhlo bez soutěže a bez dalšího razantního vkladu.

náměstkyně Reedová

Praha jednala na základě pokynů MŽP z roku 2005 (neschválených EK), stát by měl přijmout závazek a zasloužit se o úspěšnou realizaci projektu.

náměstkyně Bízková

Rekonstrukce musí být provedena. Snaha MŽP, vlády i Prahy je nalézt nejrozumnější cestu.

 

Výbor evropských fondů ZHMP vzal tyto informace na vědomí.

 


 

3.    Výsledky auditu shody (PwC)

   

    ředitelka Tiso Ferulíková

§    Na začátku roku 2008 svolalo Ministerstvo financí schůzku všech řídících orgánů a oznámilo výsledek auditu shody PwC. Kromě jednoho byly všechny výroky k připravenosti implementace operačních programů s výhradou,

§    hlavní výtka se týkala monitorovacího systému jehož nastavení je v kompetenci MMR pro celou republiku.

 

Výbor evropských fondů ZHMP vzal tyto informace na vědomí.

 

 

4.    Výsledky ukončení 1. výzvy pro Oblast podpory 1.1, OPPK

 

    ředitelka Tiso Ferulíková

§    Dne 8. února 2008 byla ukončena část první výzvy OPPK (Oblast podpory 1.1, Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy)

§    Celkem byly předloženy 3 projekty celkově za 695 mil. Kč

 

Tab. č. 1: Projekty Oblasti podpory 1.1 OPPK, 1. výzva OPPK

Žadatel

Projekt

Výdaje

(v mil Kč)

Dopravní podnik HMP a.s.

Tramvajová trať Radlická

568

Odbor dopravy MHMP

Cyklistická stezka Malá Chuchle – Lahvice

7

Odbor městského investora MHMP

Rokytka – rozvoj území – cyklostezka

119

 

Výbor evropských fondů ZHMP vzal tyto informace na vědomí.

 

 

5.    Harmonogram procesu schvalování projektů 1. výzvy

   

    ředitelka Tiso Ferulíková

§    Výbor evropských fondů hraje důležitou roli v procesu schvalování projektů,

§    aby projekty byly včas předloženy ke schválení ZHMP, musí být výborem schváleny v květnu 2008 (oblast podpory 1.1, OPPK) a srpnu 2008 (zbylé oblasti podpory).

 

Výbor evropských fondů ZHMP vzal tyto informace na vědomí.

 

 

6.    Výhled možných projektových záměrů předložených v rámci 1. výzvy OPPK

 

    ředitelka Tiso Ferulíková

§    Dne 30. ledna 2008 byly osloveny příslušné odbory MHMP, aby předložily Odboru evropských fondů seznam projektů, které chystají předložit v rámci 1. výzvy OPPK (do 31.3.2008).


Tab. č. 2: Výhledové projekty 1. výzvy OPPK

Odbor

Projekt

Výdaje

(v mil Kč)

Odbor ochrany prostředí

Revitalizace VD Džbán,

40

Revitalizace Kyjského rybníka II.etapa

22

Odbor informatiky

Interoperabilní nadstavba  spisových služeb Interspis – roll-out

30

Sdílení vybraných okruhů informací webových prezentací subjektů hl.m.Prahy (Sweb) – roll-out

20

Distribuce informací a výstražných bezpečnostních hlášení

10

Rozvoj hlasového portálu

16

Komunitní portál se zdravotně-sociálním zaměřením

17

Odbor správy majetku

Revitalizace objektu bývalé Vodárny Modřany

50

Revitalizace parku Dubeč

40

Revitalizace skládky Hloubětín

10

 

Výbor evropských fondů ZHMP vzal tyto informace na vědomí.

 

 

7.    Různé

   

    L. Habrnál, F. Stádník

§    Požádali upozorňovat členy o jednání VEF také formou sms.

    předseda Vavřinec

§    Příští jednání výboru se bude konat dne 10. března v 15,00 hod.

 

Výbor evropských fondů ZHMP vzal tyto informace na vědomí.

 

Zapsala: Lucie Zelená

V Praze dne 12. února 2008