Místo konání:    Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1

Předsedající:    JUDr. Tomáš Vavřinec

Tajemnice:    Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

Přítomní:    JUDr. Tomáš Vavřinec, Mgr. Patricia Tiso Ferulíková,

    Tomáš Chvála, Ing. Marie Kousalíková, Ing. Zuzana Drhová PhD.

    RNDr. Lubomír Habrnál, Ivan Bednář,    Zbyněk Richter,

    RNDr. Jana Ryšlinková CSc., JUDr. František Hoffman,

    Ing. Miroslav Froněk, Ing. František Stádník,

    Ing. Marcela Nováková, Mgr. Petr Štěpánek, Ing. Jan Bouček, Jan Houser

 

Omluvena: Bc. Markéta Reedová,

 

Nepřítomen: Jan Slezák, Mgr. Rudolf Blažek,

 

 

Program a obsah jednání:

 

1.    Zahájení a schválení programu

Jednání řídil předseda Výboru evropských fondů JUDr. Tomáš Vavřinec, který představil program jednání.

 

Program jednání:

1.    Zahájení a schválení programu

2.    Další dotační tituly pro žadatele na území hl. m. Prahy

3.    Informace o podpoře žadatelům v rámci programů OPPK a OPPA

4.    Aktuální informace k Operačnímu programu Životní prostředí

5.    Různé

 

Návrh byl přijat a program schválen jednomyslně.

 

 

2.    Další dotační tituly pro žadatele na území hl. m. Prahy

 

    tajemnice Tiso Ferulíková

 

§    OP ŽP, Praha je oprávněna čerpat v rámci čtyř os programu

§    OP DP, projekt Modernizace a rozvoj pražského metra (1 mld. Kč)

§    OP LZ, MPSV připravuje velký projekt; možnost vzdělávání úředníků MČ a MHMP

§    OP Územní spolupráce

§    OP Nadnárodní spolupráce; pro oblast střední Evropy; centrální sekretariát ve Vídni; 1. výzva do 14.4.08

 

Výbor evropských fondů ZHMP vzal tyto informace na vědomí.

 

 

 

3.    Informace o podpoře žadatelům v rámci programů OPPK a OPPA

 

    tajemnice Tiso Ferulíková

 

§    obrovský zájem o výzvu OP PA a OP PK

§    žadatelé hojně navštěvují webové stránky s interaktivním přístupem

§    předpoklad 800 předložených žádostí v rámci OPPA

§    předpoklad 200 předložených žádostí včetně MSP v rámci OPPK

 

Diskuse:

místopředsedkyně Drhová

má FEU ošetřen dostatek lidí na administraci projektů?

tajemnice Tiso Ferulíková

pracovní síla by měla být dostačující  

 

Výbor evropských fondů ZHMP vzal tuto informaci na vědomí.

 

 

4.    Aktuální informace k Operačnímu programu Životní prostředí (OP ŽP)

Na jednání výboru přijal pozvání radní Štěpánek, aby výbor seznámil s aktuální situaci OP ŽP.

 

    tajemnice Tiso Ferulíková

 

§    Praha má sedm úspěšných projektů 1. výzvy OP ŽP ( z toho 3 HMP, 1 PO, 3 MČ)

§    Koncem roku 2007 byla vyhlášena výzva, plán výzvy stanoven do konce r. 2008

 

    radní Štěpánek

 

§    OP ŽP – velká pestrost projektů,

§    zateplování budov se překlápí v úsporu,

§    problém nastavení provozních smluv Ústřední čistírny odpadních vod Praha (ÚČOV) musí být vyřešen do 20.2.2008,

§    dvě varianty 1. zkrácení 2. vybudování nové čistírny

 

Diskuse:

náměstkyně Kousalíková

malá naděje škol získat dotaci, kde nastala chyba? řada škol zůstala bez prostředků

radní Štěpánek 

nové zjednodušení, odbory budou přímo pověřené Radou HMP

odbor si do budoucna bude stanovovat vlastní priority

konkrétní situace zjistí a pošle písemnou odpověď

místopředseda Habrnál

doprůzkum skládky Slivenec (12 mil. Kč), jak velké náklady si vyžádá celkový průzkum, probíhá jednání o likvidaci?

radní Štěpánek 

komplikované, skládka není ve vlastnictví Prahy, je snaha zamezit dalšímu znečištění

F. Stádník

patová situace v případě ÚČOV, Praha tratí v každém případě, jak se k problému staví MŽP,

 

radní Štěpánek 

vláda v usnesení ukládá ministru ŽP najít pro obce řešení

místopředseda Habrnál

tři možnosti řešení:

1. odkup 51 % firmy

2. provozní sml. rozdělit dvěma provozovatelům; dvě provozní sml. na „čistou vodu“ a „špinavou vodu“

3. investice v oblasti čisté a špinavé vody projednat s provozovatelem

Pro Prahu je výhodnější zaplatit odstupné, než ztratit obrovské dotace ze SF

 

Výbor evropských fondů ZHMP vzal výše uvedené informace na vědomí.

 

 

 

5.    Různé

Možné zdroje pro Prahu v sociální oblasti představil Jan Hauser, který zastupoval radního Janečka. Radní Janeček se předem omluvil z jednání.

 

 

    J. Hauser

 

Pět hlavních skupin aktivit Prahy v sociální oblasti

§    Zajistit zdroje v rámci OPPA

§    Čerpat z mimopražských programů  (IOP, regionální OP); jednání s ministerstvem a kraji

§    Mezinárodní spolupráce s evropskýmy městy, program Progres; podpora menšin, stárnoucí populace, bezdomovců; znevýhodněných; inovace

§    Investice do přípravy projektů PO a MČ

§    Realizace stávajících projektů JPD 3 + rozšířit jejich aktivity

 

Diskuse:

Místopředsedkyně Drhová

systémové projekty odboru školství

Hauser

zašle podklady

 

 

    předseda Vavřinec

 

§    Příští jednání výboru se bude konat dne 7. dubna v 15,00 hod.

 

Výbor evropských fondů ZHMP vzal tyto informace na vědomí.

 

 

 

Zapsala: Lucie Zelená

V Praze dne 12. března 2008