Místo konání:    Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1

Předsedající:    JUDr. Tomáš Vavřinec

Tajemnice:    Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

Přítomní:    JUDr. Tomáš Vavřinec, Mgr. Patricia Tiso Ferulíková, Bc. Markéta Reedová,

    Tomáš Chvála, Ing. Zuzana Drhová PhD., Ivan Bednář, Zbyněk Richter,

    JUDr. František Hoffman, Ing. Miroslav Froněk, Ing. František Stádník,

 

Omluven:    Mgr. Rudolf Blažek,

 

Nepřítomen:    Jan Slezák, Ing. Marie Kousalíková, RNDr. Jana Ryšlinková CSc.,

    RNDr. Lubomír Habrnál,

 

Ověřovatel zápisu: JUDr. František Hoffman.

 

 

Program a obsah jednání:

 

1.    Zahájení a schválení programu

Jednání řídil předseda Výboru evropských fondů JUDr. Tomáš Vavřinec, který představil program jednání.

 

Program jednání:

1.    Zahájení a schválení programu

2.    Výsledky ukončení 1. výzvy k předkládání projektových žádostí v OP PA a OP PK

3.    Informace o čerpání JPD 2 a JPD 3

4.    Různé

 

 

Návrh byl přijat a jednomyslně schválen.

 

 

2.    Výsledky ukončení 1. výzvy k předkládání projektových žádostí v OP PA a OP PK

 

    náměstkyně Reedová

 

§    Předloženo nečekané množství projektů,

§    bude obtížné dodržet stanovené termíny, jen s formálním posouzením bude obrovská práce,

§    za oba operační programy vznikl celkový převis 7,5 mld. Kč

(rozdíl mezi vyhlášenou dotací a způsobilými výdaji předložených projektů),

§    MMR musí vyřešit problémy s IS Benefit.

 

tajemnice Tiso Ferulíková

 

§    Proces schvalování projektů proběhne dle harmonogramu, který byl 11. února 2008 na 10. zasedání výboru schválen,

§    projekty jsou po formální kontrole a ohodnocení doporučeny Výborem do Rady HMP, projekty schvaluje Zastupitelstvo HMP,

§    výzva k předkládání projektů v rámci Oblasti podpory 1.1 OP PK: Dopravní dostupnost a rozvoj ICT, byla ukončena již v únoru 2008. Výboru budou proto předloženy tři projekty již 26. května 2008, ty musí být dle harmonogramu předloženy dne 19. června 2008 na zasedání Zastupitelstva HMP,

§    ostatní projekty budou Zastupitelstvu předloženy 25. září 2008.

 

OP PA

§    Byla vyhlášena dotace 840 mil. Kč,

§    bylo podáno téměř 1200 projektů celkově za 6,7 mld. Kč,

§    převis 2,5mld. Kč vznikl u  Prioritní osy 1: Podpora rozvoje znalostní ekonomiky, zde byl nečekaně velký zájmem podnikatelů o další vzdělávání svých zaměstnanců

 

OP PK

§    Byla vyhlášena dotace 2,3 mld. Kč,

§    bylo předloženo téměř 200 projektů celkově za 3,9 mld. Kč, vyhlášená dotace byla

§    převis téměř 1 mld. Kč vznikl u  Oblasti podpory 2.1: Revitalizace a ochrana území, kde bylo předloženo 40 projektů celkem za 1,4 mld. Kč,

§    velký počet 39 projektů celkem téměř za 1 mld. Kč byl předložen v rámci Oblasti podpory 3.1: Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí.

 

Diskuse:

 

starosta Richter

bude při posuzování projektů brán ohled na projekty, které v rámci minulého programového období nemohli žádat o dotace z důvodu územního vymezení programu?

náměstkyně Reedová

kvalita projektů je posuzována u všech projektů stejně, na dotace které koneční příjemci získali v rámci projektů minulého programového období není brán ohled,

místopředsedkyně Drhová

proběhne diskuse o navýšení finančních prostředků na tuto výzvu pokud se ukáže, že většina předložených projektů je kvalitních?

tajemnice Tiso Ferulíková

ano, navýšení finančních prostředků na výzvu je v kompetenci řídícího orgánu. Např. v rámci Oblasti podpory 3.3 OP PK: Rozvoj malých a středních podniků se uvažuje o navýšení finančních prostředků ze 70 mil. Kč na 250 mil. Kč. (Celkové způsobilé výdaje předložených projektů v rámci Oblasti podpory 3.3 dosahují téměř 640 mil.Kč).

 

Výbor evropských fondů ZHMP vzal tyto informace na vědomí.

 

 

3.    Informace o čerpání JPD 2 a JPD 3

 

náměstkyně Reedová

 

§    Finanční alokace obou programů budou téměř vyčerpány,

   

tajemnice Tiso Ferulíková

 

§    Výboru byl předložen přehled o čerpání za jednotlivé oblasti programů

§    hlavní pozornost je nyní věnována právě ukončené 1. výzvě obou pražských operačních programů, přesto stále dobíhá poměrně velké množství projektů minulého programového období.

 

JPD 2

§    Ze 176 projektů s celkovou dotací  4,3 mld. Kč bylo doposud ukončeno 105 projektů s celkovou dotací za 1,7 mld. Kč.

§    Některé velké projekty stále dobíhají, např. Maniny (225 mil. Kč) Pobřežní III komunikace 2. etapa (140 mil. Kč).

 

JPD 3

§    Z 393 projektů s celkovou dotací  2 mld. Kč bylo doposud ukončeno 187 projektů s celkovou dotací za 0,9 mld. Kč.

 

Diskuse:

 

starosta Richter

jak probíhá splácení půjček poskytnutých MČ od Magistrátu HMP na projekty v rámci JPD 2 

tajemnice Tiso Ferulíková

žádný závažnější problém se splácením půjček nenastal,

v rámci OP Praha - Konkurenceschopnost městské části vítají nově zavedené průběžné financování projektů (v minulém programovém období byla MČ dotace proplácena zpětně, až po ukončení etapy projektu).

 

Výbor evropských fondů ZHMP vzal tyto informace na vědomí.

 

 

4.    Různé

 

    I. Bednář

§    Ministr životního prostředí Martin Bursík nedávno v tisku zveřejnil informaci, že Praha v případě rekonstrukce pražské Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) nebude mít nárok na dotaci, dokud nebudou zkráceny provozní smlouvy uzavřené se společností Veolia,

§    Praha jednala dle pokynů MŽP,

§    na minulém jednání Výboru radní Štěpánek informoval, že vláda ČR uložila ministrovi životního prostředí najít řešení této situace.

 

Diskuse:

 

náměstkyně Reedová

řídícím orgánem OP ŽP je MŽP, Praha neměla možnost do jednání zasáhnout,

Evropská komise z vyjednaných podmínek nesleví,

radní Štěpánek je pověřen najít všechna možná řešení této situace,

jedná se o strategický projekt pro celou ČR, proto musí být buď vyjednány jiné podmínky nebo poskytnuty finanční prostředky ze státního rozpočtu,

 

předseda Vavřinec

společnost Veolia požaduje za zkrácení smluv vysoké odstupné (téměř ve stejné výši jakou by činila dotace z EU),

náměstkyně Reedová

společnost Veolia je soukromý subjekt, dobrovolné ústupky z její strany se nedají očekávat,

F. Hofman

Výbor infrastruktury ZHMP v rámci tohoto případu upozorňuje ve svém usnesení na neobvyklé postupy a možnou korupci ze strany MŽP,

místopředsedkyně Drhová

přestože MŽP nese hlavní vinu za nevýhodně vyjednané podmínky; smlouva se společností Veolia nebyla dobře nastavena; Praha musí společně s MŽP najít řešení,

náměstkyně Reedová

přestože odpovědnost MŽP za tuto situaci je velká, nemá snahu hledat možná řešení,

I. Bednář

požádal, aby byl Výbor na příštím jednání informován, jak probíhají jednání v rámci  možnosti Prahy získat dotaci na projekt  rekonstrukce ÚČOV.

 

místopředsedkyně Drhová

 

§    Požádala o zdůvodnění, proč projekty zaměřené na výměnu oken některých pražských škol byly neúspěšné,

§    požádala o seznámení se systémovými projekty do škol.

 

    předseda Vavřinec

 

§    Příští jednání výboru se bude konat dne 12. května v 15,00 hod.

 

Výbor evropských fondů ZHMP vzal tyto informace na vědomí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Lucie Zelená

V Praze dne 8. dubna 2008