Místo konání:    Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1

Předsedající:    JUDr. Tomáš Vavřinec

Tajemnice:    Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

Přítomní:    JUDr. Tomáš Vavřinec, Mgr. Patricia Tiso Ferulíková, Bc. Markéta Reedová,

    Ing. Marie Kousalíková, Tomáš Chvála, Ing. Zuzana Drhová PhD.,

    Ivan Bednář, Zbyněk Richter, RNDr. Lubomír Habrnál,

    JUDr. František Hoffman, Ing. František Stádník, Ing. Marcela Nováková,

    PhDr. Mgr. Pavel Drtina, Mgr. Jan Bilík

   

Omluven:    RNDr. Jana Ryšlinková CSc.,

Nepřítomen:    Jan Slezák, RNDr. Jana Ryšlinková CSc., Ing. Miroslav Froněk,

    Mgr. Rudolf Blažek,

 

Ověřovatel zápisu: JUDr. František Hoffman.

 

 

Program a obsah jednání:

 

1.    Zahájení a schválení programu

Jednání řídil předseda Výboru evropských fondů JUDr. Tomáš Vavřinec, který představil program jednání.

 

Program jednání:

1.    Zahájení a schválení programu

2.    Projednání projektů 1. výzvy OP PK Oblasti podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy

3.    Komplexní projekty přímého přidělení v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita; přednese PhDr. Mgr. Pavel Drtina

4.    Výroční zprávy OPPA a OPPK

5.    Přehled projektů 3. výzvy OP ŽP

6.    Informace o ocenění projektu MČ Dolní Počernice - soutěž TOP INVEST 2007

7.    Různé

 

Návrh byl přijat a jednomyslně schválen.

 

 

2.    Projednání projektů 1. výzvy OP PK Oblasti podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy

 

    náměstkyně Reedová

 

§    v rámci 1. výzvy OP PK bylo pro Oblast podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy předloženy 3 projekty,

§    projekty prošly formální, obsahovou a ex-ante kontrolou,

§    nebyl předložen projekt, který by nezískal minimální 50 bodovou hranici,

§    projekty získaly poměrně vysoké bodové ohodnocení.

 

tajemnice Tiso Ferulíková

 

§    výzva probíhala od 8. ledna 2008 do 8. února 2008,

§    hodnocení projektů probíhalo od března do května 2008,

§    projekt Tramvajová trať Radlická je v realizaci, ukončení projektu je stanoveno na  listopad 2008.

§    Výbor evropských fondů předložené projekty doporučuje Radě HMP a Zastupitelstvu HMP, Rada HMP s projekty souhlasí, Zastupitelstvo HMP projekty schvaluje,

§    Výbor může Radě HMP a Zastupitelstvu HMP navrhnout dočasné pozastavení schvalovacího procesu projektové žádosti, pokud některý z členů Výboru zjistí nové závažné skutečnosti o projektu, které brání poskytnutí dotace,

§    Výbor doporučuje Radě HMP a Zastupitelstvu HMP maximální výši způsobilých výdajů projektů,

§    projekty budou Zastupitelstvu HMP předloženy ke schválení 16. června 2008.

 

Diskuse:

 

místopředsedkyně Drhová

podklady představují ucelené informace o projektech,

podklady neinformují o pracovních postupech při výběru projektů, proto navrhuje vypustit ta usnesení, kde Výbor evropských fondů konstatuje, že při výběru projektů bylo postupováno:

     transparentně,

     v souladu s pracovními postupy implementace OP Praha – Konkurenceschopnost,

tajemnice Tiso Ferulíková

pracovní postupy jsou součástí Operačního manuálu OP PK,

předseda Vavřinec

Výbor Operační manuál OP PK odsouhlasil,

náměstkyně Reedová

nevidí porušení transparentnosti,

starosta Richter

předložené projekty jsou známé, dlouho připravované,

pouze kvalitní projekty se dostanou do závěrečné fáze hodnocení,

místopředsedkyně Drhová

nezpochybňuje předložené projekty, jedná se o nastavení systému, kdy Výbor doporučuje projekty OP PK Radě a Zastupitelstvu HMP,

nad rámec účelnosti se Výbor usnáší o tom, že při výběru projektů bylo postupováno transparentně a v souladu s pracovními postupy, přitom není detailněji seznámen s pracovními postupy a posudky k projektům,

náměstkyně Reedová

bude provedena dílčí revize Operačního manuálu OP PK,

I. Bednář

podklady jsou připraveny dobře a přehledně,

navrhuje připojit závěrečné ucelené usnesení,

místopředsedkyně Drhová

navrhuje k informaci o bodovém ohodnocení projektů připojit hlavní důvod, který ovlivnil celkovou výši bodů,

vedoucí Nováková

obodování projektů zahrnuje složitý proces,

členové Výboru mohou kdykoli nahlédnout do projektů a prostudovat problematiku s příslušným projektovým manažerem,

tajemnice Tiso Ferulíková

informace by byla vytržena z kontextu,

v srpnu 2008 bude Výboru k doporučení předloženo přibližně 150 projektů,

předseda Vavřinec

členové Výboru mají možnost se s projekty seznámit,

F. Stádník

z jakého důvodu byly způsobilé výdaje na projekt Rokyta – rozvoj území – cyklostezka zkráceny ze 119 mil. Kč na 98 mil. Kč,

tajemnice Tiso Ferulíková

při kontrole ex-ante se ukázalo, že některé položky v rozpočtu byly nadhodnoceny.

 

 

Shrnutí diskuze:

  1. dobře připravené podklady k projednání projektů,
  2. bude zajištěna revize Operačního manuálu OP PK.

 

 

Závěr bodu 2:

 

Výbor evropských fondů se jednomyslně usnesl, že nemá k Informacím o průběhu výběru projektů připomínky.

 

Výbor evropských fondů jednomyslně konstatuje, že při výběru projektů bylo postupováno transparentně.

 

Výbor evropských fondů jednomyslně konstatuje, že při výběru projektů bylo postupováno v souladu s pracovními postupy implementace OP Praha - Konkurenceschopnost.

 

 

Výbor evropských fondů jednomyslně doporučuje navrženou výši podpory jednotlivých projektů ke schválení Radě HMP a Zastupitelstvu HMP.

 

 

Výbor evropských fondů jednomyslně doporučuje Radě hl. m. Prahy odsouhlasit a Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit projekty uvedené v příloze č. 4 Projekty Oblasti podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy předložené v rámci 1. výzvy OP PK

 

 

 

3.    Komplexní projekty přímého přidělení v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita; přednese PhDr. Mgr. Pavel Drtina

 

Předseda Výboru uvítal ředitele Odboru školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Drtinu a vedoucího oddělení koncepčního a projektového Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Bilíka.

 

tajemnice Tiso Ferulíková

 

§    komplexní projekty jsou připravovány na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy,

§    nesoutěží v rámci výzev k předkládání projektů, mohou být proto předloženy kdykoli v průběhu programového období,

§    musí být pečlivě konzultovány na Odboru fondů EU a ohodnoceny.

 

Ředitel Drtina provedl Výbor Zprávou o projektech EU a seznámil tak Výbor s jednotlivými  komplexními projekty připravovanými na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy v rámci OP PA. 

 

ředitel Drtina

 

§    komplexní projekty navazující na projekty realizované v minulém programovém období v rámci JPD 3:

     JARO II;

     Nové metody výuky ve středním školství v hlavním městě Praze;

     Realizace školního poradenského systému na středních školách;

     Autoevaluace středních škol na území hl. m. Prahy,

§    zcela nově připravované komplexní projekty:

     Metodická a obsahová podpora průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova a Občan v demokratické společnosti;

     Vzdělávání nadaných žáků;

     Zvyšování úrovně práce pedagogických pracovníků s informačními technologiemi a jejich využívání ve výuce.

 

vedoucí Bilík

 

§    probíhá úzká spolupráce s Odborem fondů EU.

 

Diskuse:

 

tajemnice Tiso Ferulíková

jedná se o první záměry připravené Odborem školství, mládeže a tělovýchovy,

náměstkyně Kousalíková

snaží se dosáhnout soulad názoru odboru a názoru ředitelů škol,

konečné verze komplexních projektů jsou v přípravě,

místopředsedkyně Drhová

požádala o průběžné informování výboru o stavu komplexních projektů (čtvrtletně).  

 

Výbor evropských fondů ZHMP vzal tyto informace na vědomí.

 

 

4.    Výroční zprávy OPPA a OPPK

 

náměstkyně Reedová

 

§    za rok 2007 nepřináší Výroční zprávy OP PA a OP PK zajímavé informace.

 

tajemnice Tiso Ferulíková

 

§    Výroční zprávy operačních programů jsou po schválení Monitorovacím výborem zasílány Evropská Komise,

§    Výboru evropských fondů jsou předloženy Výroční zprávy OP PA a OP PK, které budou dne 4. června předloženy na jednání Společného monitorovacího výboru OP PA a OP PK.

 

Výbor evropských fondů ZHMP vzal tyto informace na vědomí.

 

5.    Přehled projektů 3. výzvy OP ŽP

 

náměstkyně Reedová

 

§    je důležité, že v rámci OP ŽP mohou projekty předkládat i subjekty na území Prahy,

§    Výboru jsou předloženy 2 seznamy projektů: úspěšných a neúspěšných projektů 3. výzvy k předkládání projektů OP ŽP.

 

tajemnice Tiso Ferulíková

 

§    mezi žadateli figurovaly školy a městské části s projekty na zateplení budov,

§    finanční prostředky lze získat v rámci 4 oblastí (Zlepšování vodohospodářské infrastruktury; zlepšování kvality ovzduší; udržitelné využívání zdrojů energie; zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží),

§    seznamy ukazují projekty, které prošly či neprošly formální kontrolou, nejedná se tedy o konečný seznam úspěšných projektů.

 

Diskuse:

 

I. Bednář

z jakého důvodu neprošly projekty Prahy 14 formální kontrolou?

tajemnice Tiso Ferulíková

důvody budou zjištěny.

 

Výbor evropských fondů ZHMP vzal tyto informace na vědomí.

 

6.    Informace o ocenění projektu MČ Dolní Počernice - soutěž TOP INVEST 2007

 

starosta Richter

 

§    komplex projektů Revitalizace zámeckého areálu Dolní Počernice se v soutěži TOP INVEST 2007 o nejlepší investici roku 2007 umístil mezi 3 nejlepšími projekty,

§    zahrnuje 3 projekty, realizované na památkově chráněném území v Dolních Počernicích

     Rokyta – Rekonstrukce Velkého Počernického rybníka (OOP MHMP),

     Vybudování přírodního amfiteátru v rámci rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích (MČ - Dolní Počernice),

     Společné kulturní centrum městských částí Praha – Dolní Počernice a Praha 14 (MČ - Dolní Počernice),

§    iniciátorem účasti projektu v soutěži byl Odbor fondů EU,

§    navazujícím projektem je Revitalizace historického centra zámeckého areálu v Dolních Počernicích (6. výzva JPD 2),

§    poděkování za vzájemnou spolupráci pracovníků oddělení EFRR se starostou MČ Praha – Dolní Počernice.

 

7.    Různé

 

    předseda Vavřinec

§    radní Štěpánek předložil Výboru Informaci – aktuální stav – možnost získání dotace na rekonstrukci ÚČOV v rámci OP ŽP.

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§    radní Štěpánek byl požádán o vysvětlení zprávy Výboru.

 

náměstkyně Reedová

§    nejen Praha, ale i ostatní kraje řeší problém, jak získat dotaci na rekonstrukci čističek odpadních vod v rámci OP ŽP,

§    problém je řešen na úrovni vlády,

§    o postupu vyjednání radního Štěpánka nemá zprávy.

 

Diskuse:

 

L.Habrnál

společnosti Veolia a Ondreo, dva hlavní provozovatelé čističek odpadních vod, nechtějí od smluv odstoupit,  

problém musí být řešen na úrovni vyjednání s Evropskou komisí.

 

 

    předseda Vavřinec

 

§    příští jednání výboru se bude konat dne 9. června v 15,00 hod.,

§    na příštím jednání bude Výboru předložen zápis z 12. a 13. jednání Výboru,

 

Výbor evropských fondů ZHMP vzal tyto informace na vědomí.

 

Přílohy:

1.    Projekty Oblasti podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy předložené v rámci 1. výzvy OP PK, doporučené Výborem evropských fondů Radě a Zastupitelstvu HMP.

 

 

 

 

 

Zapsala: Lucie Zelená

V Praze dne 29. května 2008