Místo konání:    Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1

Předsedající:    JUDr. Tomáš Vavřinec

Tajemnice:    Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

Přítomní:    JUDr. Tomáš Vavřinec, Mgr. Patricia Tiso Ferulíková, Bc. Markéta Reedová,

Ing. Marie Kousalíková, Tomáš Chvála, Ing. Zuzana Drhová PhD., Zbyněk Richter, RNDr. Lubomír Habrnál, Mgr. Rudolf Blažek,

Ing. František Stádník, Ivan Bednář, Ing. Miroslav Froněk, 

    RNDr. Jana Ryšlinková,CSc., Ing. Marcela Nováková, Mgr. Jiří Kinský

       

Omluven:   

Nepřítomen:    Jan Slezák, JUDr. František Hoffman,

   

 

 

Program a obsah jednání:

 

1.    Zahájení a schválení programu

Jednání řídil předseda Výboru evropských fondů JUDr. Tomáš Vavřinec, který představil program jednání.

 

Program jednání:

1.    Zahájení a schválení programu

2.    Schválení zápisu z minulého jednání

3.    Projednání projektů 1. výzvy OP PK

4.    Projednání navýšení alokace 1. výzvy oblasti podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků a oblasti podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území

5.    Projednání projektů 1. výzvy OP PA – prioritní osy 2 Podpora vstupu na trh práce a prioritní osy 3 Modernizace počátečního vzdělání

6.    Schválení projektů technické pomoci OP PA a OP PK

7.    Různé

 

Návrh programu byl přijat a jednomyslně schválen.

 

 

2.    Schválení zápisu z minulého jednání

 

Zápis z minulého jednání byl jednomyslně schválen.

   

 

3.    Projednání projektů 1. výzvy OP PK

 

náměstkyně Reedová

§    představila výsledky procesu schvalování 1. výzvy OPPK (mimo opatření 1.1)

-    bylo přijato 187 žádostí za více jak 3 mld. Kč,

-    43 žádostí neprošlo formální kontrolou,

-    4 žádosti byly staženy žadateli,

-    58 žádostí uspělo a 129 žádostí neuspělo,

§    podrobný popis schvalovacího procesu je součástí přílohy č. 2 podkladových materiálů,

§    přijatelnost projektů byla posuzována na základě formální kontroly, věcných a odborných posudků a na základě kontraly ex-ante, která měla prokázat oprávněnost uznatelných nákladů,

§    byl předložen velký počet kvalitních projektů, proto odbor FEU navrhuje navýšit alokaci u opatření 2.1 Revitalizace a ochrana území a 3.3 Rozvoj malých a středních podniků,

§    nejčastějším důvodem, proč nebyl projekt přijat je špatná ekonomická část, veřejná podpora, špatně napsané/zpracované projekty,

§    7,5 % hradí ze svého rozpočtu HMP,

§    povinná spoluúčast pro žadatele je 10 % (kromě odborů HMP a MČ) a pro podnikatele 20 %.

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§    seznámila členy Výboru s přílohy materiálu k tomuto bodu jednání, které obsahují informace o průběhu schvalování projektů, popisy projektů, finanční tabulku s  projekty doporučenými ke schválení.

 

náměstkyně Reedová

§    upozornila na střet zájmů, který se vyskytl v oblasti podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků, kam byl předložen projekt od p. Podubeckého, manžela vedoucí oddělení Grantových schémat EU  ROZ,

§    projekt nebyl vyřazen, aby nedošlo k diskriminaci žadatele,

§    vedoucí oddělení Grantových schémat EU  ROZ tuto situaci oznámila, podepsala čestné prohlášení a byla vyřazena z procesu hodnocení tohoto projektu.

 

vedoucí Nováková

§    tento projekt převzalo oddělení EFRR FEU, které tento projekt bude dále administrovat.

 

Diskuse:

 

místopředsedkyně Drhová

vznesla dotaz k projektu Navigace pro pražské cyklisty a chodce, který byl vyřazen z formálních důvodů – jaké jsou to důvody?

tajemnice Tiso Ferulíková

u projektů, které jsou vyřazeny z formálních důvodů chybí příloha nebo projekt není v souladu cíli a typy podporovaných aktivit dané oblasti podpory programu.

vedoucí Nováková

u tohoto konkrétního projektu byl zjištěn rozpor s příslušnou  legislativou ČR a EU.

náměstkyně Reedová

žadatel je vždy vyrozuměn s nedostatky projektu, v případě zájmu jsou s ním nedostatky projektu blíže prodiskutovány.

J. Ryšlinková

u opatření 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí  více jak ½ projektů nesplnila formální náležitosti – proč?

náměstkyně Reedová

přáním je, aby v této oblasti bylo více projektů, projekty se potýkají s problémem veřejné podpory, udržitelnosti projektu, chyb v projektech apod. V současné době je jeden projekt pozastaven a čeká se na vyjádření ÚOHS.

 

 

 

 

Usnesení:

Výbor bere na vědomí Informaci o průběhu výběru projektů, souhlasí s navrženou výší způsobilých výdajů projektu na základě doporučení EFRR FEU a doporučuje RHMP odsouhlasit a ZHMP schválit projekty uvedené v Seznamu projektů po ex-ante kontrole.

 

Usnesení bylo jednomyslně schváleno.

 

 

4.    Projednání navýšení alokace 1. výzvy oblasti podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků a oblasti podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území

 

náměstkyně Reedová

§    v rámci těchto oblastí podpor bylo předloženo hodně kvalitních projektů, které přesáhly 50ti bodovou hranici přijatelnosti,

§    alokace u  2.1 se zvýší o 18 % a u 3.3 o 67 % .

 

Diskuse:

 

místopředsedkyně Drhová

odkud se vezmou peníze na navýšení alokace?

tajemnice Tiso Ferulíková

peníze půjdou z alokace pro dané opatření.

J. Ryšlinková

kam půjdou peníze z oblastí podpor, které nebudou v rámci výzvy vyčerpány?

tajemnice Tiso Ferulíková

nevyčerpané prostředky se přesunou do další výzvy, nelze je přesouvat mezi jednotlivými oblastmi podpor,

je předpoklad ke konci roku 2008 vyhlásit 2. výzvu v OP PK.

 

Usnesení:

Výbor bere na vědomí Informaci o navýšení alokace 1. výzvy u OP PK opatření 2.1 a 3.3, schvaluje navrženou výši alokací na základě doporučení EFRR FEU a odd. grantových schémat EU ROZ a doporučuje RHMP odsouhlasit a ZHMP schválit navýšení alokací.

 

Usnesení bylo jednomyslně schváleno.

 

 

5.    Projednání projektů 1. výzvy OP PA – prioritní osy 2 Podpora vstupu na trh práce a prioritní osy 3 Modernizace počátečního vzdělání

 

náměstkyně Reedová

§    projekty OPPA jsou hůře hodnotitelné než u OP PK, těžko se hodnotí přínosy, které se dostaví až po realizaci,

§    byl předložen velký počet projektů, je zde velký převis,

§    hranice pro doporučené projekty byla stanovena až od 70 bodů,

§    proces výběru projektů je velmi složitý

-    formální posouzení,

-    odborné posudky od externích posuzovatelů, pro 1 projekt jsou zpracovány 2 posudky, v případě velkých odlišností je zpracován 3. posudek,

-    projekty, které nedosáhnou 50 bodů jsou vyřazeny,

-    výběrová komise – 11 členná, složená ze zástupců různých institucí např. MHMP, ministerstva, neziskových organizací apod., řeší hospodárnost projektů, zda není podáno více stejných projektů a následně vybere projekty, které doporučí k financování.

§    díky velkému převisu byly výběrové komisi předloženy projekty s nejvíce body, které celkově pokrývaly 150 % alokace,

§    u tohoto programu se dělá zásobník projektů, který obsahuje náhradníky v případě, že někteří vybraní žadatelé odstoupí, nebo když se sníží náklady schválených projektů a nějaké finanční prostředky zůstanou k dispozici,

§    koncem září bude zasedat další výběrová komise pro prioritní osu 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky.

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§    došlo ke změně termínu jednání zastupitelstva, proto mu budou projekty OP PA předloženy ke schválení až v říjnu,

§    v říjnu bude Výboru předložena prioritní osa 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky,

§    představila obsah materiálu tohoto bodu včetně příloh.

 

Diskuse:

 

místopředsedkyně Drhová

na základě účasti ve výběrové komisi potvrdila, že se komise projekty zabývala dopodrobna, proto by na jednání Výboru větší pozornost věnovala projektům OP PK,

u projektů OP PA tvoří výběrová komise mezistupeň při hodnocení.

náměstkyně Reedová

v principu souhlasí, ale u projektů OP PK je jasnější posouzení a jde o různorodé projekty,

výzva u OP PA už letos vyhlášena nebude, pro tento program je alokováno málo peněz a další výzvy je třeba co nejlépe zaměřit.

náměstkyně Kousalíková

vznesla dotaz jakým způsobem jsou vybíráni hodnotitelé, dle jejího názoru nejsou vybírání dobrým způsobem, posudky hodnotitelů se značně liší, někdy se protiřečí.

náměstkyně Reedová

souhlasí s konstruktivní změnou,

pro hodnotitele je vyhlášena výzva k předkládání žádostí (musí mít určitou kvalifikaci), pak na základě náhodného výběru jsou vybírání hodnotitelé pro projekt.

tajemnice Tiso Ferulíková

hodnotitelé jsou proškoleni, postupují dle stanovené metodiky, zaměstnanci ESF FEU kontrolují, zda hodnotitelé postupují dle metodiky,

v oblasti ESF se tento postup uplatňuje v celé ČR,

v současné době není známo, jak lépe tyto projekty hodnotit.

J. Ryšlinková

u OPPA se neuplatňuje de minimis?

vedoucí Kinský

u OPPA se veřejná podpora řeší až u podpisu smlouvy, kdy se podrobně analyzuje v jakém režimu projekt bude,

u prioritních os 2 a 3 se veřejná podpora objevuje velmi zřídka, mnohem častěji je u prioritní  osy 1.

 

 

 

Usnesení:

Výbor bere na vědomí Informaci o průběhu výběru projektů v rámci prioritní osy 2 a 3, schvaluje navrženou výši způsobilých výdajů projektů a doporučuje RHMP odsouhlasit a ZHMP schválit projekty navržené výběrovou komisí.

 

Usnesení bylo jednomyslně schváleno.

 

 

6.    Schválení projektů Technické pomoci OP PA a OP PK

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§    v obou programech je vyčleněna jedna prioritní osa – Technická pomoc, jejíž finanční prostředky jsou určeny pro financování činností spojené s řízením těchto programů

§    finanční podíl z EU je 85 %, ze státního rozpočtu 7,5 % a zbylých 7,5 % je hrazeno z rozpočtu HMP

 

Diskuse:

 

místopředsedkyně Drhová

reaguje na skutečnost, kdy je dobrý projektový záměr, ale špatné zpracování projektu. Bude se v rámci technické pomoci připravovat speciální školení pro žadatele, kteří špatně zpracovali projekt?

starosta Richter

chce-li, žadatel získat finanční prostředky na nějaký záměr, musí dobře napsat projekt. Odbor FEU pořádá školení pro žadatele, je zde možnost osobních konzultací. Speciální školení není třeba, každý žadatel musí k projektu přistupovat zodpovědně.

náměstkyně Reedová

souhlasí s tím, podpořit smysluplné projekty,

semináře pro žadatele budou, dále je zde možnost konzultací,

odbor FEU, který následně hodnotní projekty nemůže žadateli do detailu říct, jak má napsat projekt,

aby byl projekt úspěšný, musí být zájem i na druhé straně, tj. na straně žadatele.

místopředsedkyně Drhová

technická pomoc má pomáhat na svět dobrým projektům.

náměstkyně Reedová

žadatel je obeznámen s chybami, možná příště uspějí, projektů je mnoho.

 

J. Ryšlinková

VEF je jediný, kdo posuzuje projekty technické podpory?

tajemnice Tiso Ferulíková

v rámci této prioritní osy není žádná konkurence, nikdo jiný žádat nemůže, pak jsou vyhlašována jednotlivá výběrová řízení.

náměstkyně Reedová

technická pomoc je pouze pro zajištění programu,

využití těchto prostředků je kontrolováno ze strany EK.

místopředsedkyně Drhová

nemohl by být z technické pomoci placen  další zaměstnanec, který by se zaměřil na vyhledávání a přípravu vhodných projektů pro Prahu, nyní jde konkrétně o budování cyklostezek.

náměstkyně Reedová

odbor FEU hodnotí projekty, nemůže je psát, došlo by ke střetu zájmů.

tajemnice Tiso Ferulíková

může se nechat zpracovat analýza, kde by mohly být na území Prahy vybudovány cyklostezky.

náměstkyně Reedová

na úrovni HMP je komise, která se zabývá cyklostezkami.

starosta Richter

existuje komise na cyklostezky,

na MHMP je koordinátor na cyklistické stezky – p. Polák,

existuje iniciativa starostů, která konzultuje záměry a potřeby MČ,

stezky se realizují přes TSK Praha,

vybudování stezek vychází z iniciativy starostů jednotlivých MČ.

místopředsedkyně Drhová

vznesla požadavek, aby byl VEF podrobně informován o konkrétních aktivitách, které budou financovány z technické pomoci.

 

Usnesení:

Výbor bere na vědomí Informaci o projektech technické pomoci OP PA a OP PK, schvaluje navrženou výši způsobilých výdajů a na základě doporučení ESF a EFRR FEU doporučuje RHMP odsouhlasit a ZHMP schválit tyto projekty.

 

Usnesení bylo jednomyslně schváleno.

 

 

7.    Různé

 

    předseda Vavřinec

§    příští jednání výboru se bude konat dne 13. října v 15,00 hod.,

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§    informovala o schváleném projektu TSK Praha v rámci OP Doprava,

§    projekt se začíná realizovat, jde o velký projekt ve výši 557 mil. Kč,

§    bude se připravovat navazující projekt v hodnotě téměř 0,5 mld. Kč,

§    v rámci tohoto programu se bude předkládat ještě projekt na prodloužení metra A.

 

náměstkyně Reedová

§    informovala o změnách Implementačního dokumentu a Operačního manuálu, které vyšly z minulého jednání VEF.

 

Výbor evropských fondů ZHMP vzal tyto informace na vědomí.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Příkopová

V Praze dne 9. září 2008