Místo konání:    Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1

Předsedající:    JUDr. Tomáš Vavřinec

Tajemnice:    Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

Přítomní:    JUDr. Tomáš Vavřinec, Mgr. Patricia Tiso Ferulíková, Bc. Markéta Reedová,

Ing. Marie Kousalíková, Ing. František Stádník, Jan Slezák, Ivan Bednář, Ing. Miroslav Froněk, JUDr. František Hoffman, Mgr. Jiří Kinský

       

Omluven: Ing. Zuzana Drhová, Ph.D., RNDr. Lubomír Habrnál, Tomáš Chvála, Zbyněk Richter, RNDr. Jana Ryšlinková, CSc. 

Nepřítomen:    Mgr. Rudolf Blažek, Ing. Zuzana Drhová, Ph.D., Tomáš Chvála,

    RNDr. Lubomír Habrnál, Zbyněk Richter, RNDr. Jana Ryšlinková, CSc.  

   

Ověřovatel zápisu: Bc. Markéta Reedová

 

 

Program a obsah jednání:

 

1.    Zahájení a schválení programu

Jednání řídil předseda Výboru evropských fondů JUDr. Tomáš Vavřinec, který představil program jednání.

 

Program jednání:

1.    Zahájení a schválení programu

2.    Schválení zápisu z minulého jednání

3.    Informace o aktualizaci Strategického plánu hl. m. Prahy

4.    Projednání projektů 1. výzvy OP PA – prioritní osy 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky

5.    Informace o konferenci – Úspěšně realizované projekty z prostředků EU

6.    Informace o akceptovaných projektech 3. výzvy OP ŽP

7.    Různé

 

Návrh programu byl přijat a jednomyslně schválen.

 

 

2.    Schválení zápisu z minulého jednání

 

Zápis z minulého jednání byl jednomyslně schválen.

   

 

3.    Informace o aktualizaci strategického plánu hl. m. Prahy; přednese PhDr. Milan Turba

 

Předseda Výboru uvítal vedoucího Odboru strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. města Prahy PhDr. Milana Turbu, který představil aktuální verzi Strategického plánu hl. m. Prahy.

 

Turba

 

§    Strategický plán byl schválen v r. 2000 a postupně prošel různými aktualizacemi,

§    v r. 2004 po vstupu do EU ZHMP rozhodlo o aktualizaci Strategického plánu, která byla založena především na workshopech,

§    měl by být schválen ZHMP na konci roku 2008,

§    byly vloženy 2 nové kapitoly – Praha v nové Evropě, Bezpečnost,

§    mnohem více je svázán s územním plánem Prahy, je zde těsná vazba na pražské operační programy,

§    tento dokument je představován téměř na všech výborech ZHMP, následně bude předložen ke schválení RHMP a poté ZHMP,

§    na Strategii HMP navazuje dokument Program realizace strategické koncepce města na období 2009 – 2015.

 

Výbor evropských fondů ZHMP bere tuto informaci na vědomí.

 

 

4.    Projednání projektů 1. výzvy OP PA – prioritní osy 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky

 

náměstkyně Reedová

§    v rámci této prioritní osy bylo přijato nejvíce žádostí, a to 548 za 3 mld. Kč, alokace byla vyhlášena na 370 mil. Kč,

§    formální kontrolou neprošlo 102 žádostí,

§    projekty hodnotili externí posuzovatelé, kteří museli splnit určitá kritéria (kvalifikace, praxe, zkušenosti apod.),

§    projekt byl posuzován 2 experty, v případě velkých rozdílů mezi posudky, byl projekt posouzen 3. expertem,

§    bude provedena důkladná evaluace celého procesu, projekty jsou široce zaměřené, další výzvy budou konkrétněji zacíleny,

§    výběrová komise byla složena ze zástupců různých institucí např. Hospodářské komory, nestátních neziskových organizací, zastupitelů HMP, odborů MHMP apod.

-    hodnotila 123 projektů,

-    doporučila k financování 89 projektů,

-    zásobník byl naplněn 17 projekty,

-    výběrovou komisí bylo vyřazeno 17 projektů. 

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§    představila jednotlivé přílohy k tomuto bodu jednání.

 

náměstkyně Reedová

§    projekty pod 50 bodů vypadly,

§    výběrová komise hodnotila projekty s nejvíce body, které celkově pokrývaly 150 % alokace,

§    nejhorší projekt posuzovaný výběrovou komisí měl 74 bodů.

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§    v případě, že by výběrová komise posuzovala projekty s více než 50 body, hodnotila by 303 projektů.

.

 

Diskuse:

 

předseda Vavřinec

vznesl požadavek na předložení materiálu, ve kterém bude uvedeno bodové hodnocení projektů projednávaných výběrovou komisí.

 

tajemnice Tiso Ferulíková

doplnila informaci k projektům, které neprošly formální kontrolou, kdy jednou z častých chyb bylo nezaměření více jak 50 % finančních prostředků projektu do samotného vzdělávání.

Bednář

výběrové komisi byly předloženy projekty, které pokrývaly 150 % alokace, tzn. bylo stanoveno vyšší kritérium, než je stanoveno v Operačním manuálu, kde je stanoveno, že výběrová komise bude posuzovat projekty s více jak 50 body. Nedochází zde k rozporu? náměstkyně Reedová

ne, k rozporu nedochází, došlo k revizi Operačního manuálu.

náměstkyně Kousalíková

toto kritérium bylo uplatňováno u všech prioritních os OP PA.

náměstkyně Reedová

jde o 1. výzvu, ze které se musíme poučit. Tato prioritní oblast je problematická, musí se blíže zaměřit, aby byly projekty smysluplně zaměřené. Měkké projekty jsou velmi problematické.

Bednář

při další výzvě mohou být vyřazené projekty opět předloženy?

náměstkyně Reedová

ano, všichni žadatelé písemně obdrží, z jakého důvodu byl jejich projekt vyřazen. Další výzva bude příští rok, je třeba provést evaluaci celého procesu, aby došlo ke zkvalitnění a zefektivnění projektových záměrů.

 

Usnesení:

Výbor bere na vědomí Informaci o průběhu výběru projektů v rámci prioritní osy 1, schvaluje navrženou výši způsobilých výdajů projektů a doporučuje RHMP odsouhlasit a ZHMP schválit projekty navržené výběrovou komisí.

 

Usnesení bylo jednomyslně schváleno.

 

5.    Informace o konferenci Úspěšně realizované projekty z prostředků EU

 

náměstkyně Reedová

§    tato konference se koná ve spolupráci s Euroskopem a Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy.

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§    tato konference navazuje na loňský Veletrh komunitárních programů,

§    jde o akci Eurocentra, Regionální rada Střední Čechy a HMP se na ní podílí,

§    začátek je stanoven na 9:30, budou zde představeny pražské operační programy, ROP Střední Čechy včetně příkladů úspěšných projektů, odpolední blok je věnován komunitárním programům,

§    registrace probíhá již téměř měsíc,

§    předpokládá se vysoká návštěvnost.

 

Výbor evropských fondů ZHMP bere tuto informaci na vědomí.

 

 

 

 

6.    Informace o akceptovaných projektech 3. výzvy OP ŽP

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§    Praha může podávat projekty i do Operačního programu Životní prostředí,

§    do 3. výzvy podopatření 1.1.1 HMP podalo 7 projektů, akceptované projekty jsou dále postoupeny Krajské pracovní skupině složené ze zástupců MHMP, SF ŽP a MŽP. KPS doporučila všechny uvedené projekty k dalšímu posouzení. Akceptovaný projekt neznamená, že je schválený k financování.

 

Výbor evropských fondů ZHMP bere tuto informaci na vědomí.

 

 

7.    Různé

 

Ÿ    Informace o individuálních komplexních projektech předložených odborem sociální péče a zdravotnictví MHMP – PO 2 Podpora vstupu na trh práce

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§    v rámci OP PA lze podávat projekty přímého přidělení, v rámci PO 2 může tyto projekty předkládat odbor sociální péče a zdravotnictví,

§    tyto projekty jsou systémové, mají jiný způsob hodnocení a posouzení,

§    nejsou stanoveny žádné finanční limity,

§    projektové záměry jsou konzultovány s odborem FEU,

§    projekty nejsou posuzovány v konkurenci dalších projektů, nejprve jsou diskutovány v Programovém partnerství,

§    po formálním hodnocení jsou posuzovány 2 externími hodnotiteli; projekty, které dosáhly 60 bodů jsou předloženy VEF, dále RHMP a ZHMP,

§    nyní jsou VEF předkládány 2 projekty, souhrnné informace jsou součástí přílohy materiálů,

§    projekt Plánování sociálních služeb v Praze navazuje na projekt z JPD 3.

 

Usnesení:

Výbor bere na vědomí Informaci o průběhu výběru projektů přímého přidělení v rámci prioritní osy 2, schvaluje navrženou výši způsobilých výdajů projektů a doporučuje RHMP odsouhlasit a ZHMP schválit navržené projekty.

 

Usnesení bylo jednomyslně schváleno.

 

předseda Vavřinec

§    ověřovatelem zápisu z jednání VEF bude náměstkyně Markéta Reedová.

 

Výbor evropských fondů ZHMP vzal tyto informace na vědomí.

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Příkopová

V Praze dne 14. října 2008