Místo konání:    Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1

Předsedající:    JUDr. Tomáš Vavřinec

Tajemnice:    Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

Přítomní:    JUDr. Tomáš Vavřinec, Mgr. Patricia Tiso Ferulíková, Bc. Markéta Reedová,

Ing. František Stádník, Ivan Bednář, Ing. Miroslav Froněk, RNDr. Jana Ryšlinková, CSc., Tomáš Chvála, Ing. Zuzana Drhová, Ph.D., Zbyněk Richter, RNDr. Lubomír Habrnál, Ing. Marcela Nováková

       

Omluven: Mgr. Rudolf Blažek, Ing. Marie Kousalíková

Nepřítomen: Mgr. Rudolf Blažek, Ing. Marie Kousalíková, JUDr. František Hoffman, Jan Slezák

     

   

Ověřovatel zápisu: Bc. Markéta Reedová

 

 

Program a obsah jednání:

 

1.    Zahájení a schválení programu

Jednání řídil předseda Výboru evropských fondů JUDr. Tomáš Vavřinec, který představil program jednání.

 

Program jednání:

1.    Zahájení a schválení programu

2.    Schválení zápisu z minulého jednání

3.    Vyhlášení 2. výzvy OP PK

4.    Evaluační plán OP PK

5.    Informace o přípravě Společného monitorovacího výboru

6.    Informace o semináři k OP Životní prostředí, OP Nadnárodní spolupráce a
OP Meziregionální spolupráce

7.    Různé

 

Návrh programu byl přijat a jednomyslně schválen.

 

 

2.    Schválení zápisu z minulého jednání

 

Zápis z minulého jednání byl jednomyslně schválen.

   

 

3.    Vyhlášení 2. výzvy OP PK

 

náměstkyně Reedová

 

§    seznámila s plánovaným zaměřením 2. výzvy OP PK;

§    největší alokace bude vyhlášena u opatření 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí; u tohoto opatření se očekává předložení velkého projektu „Institut aplikovaných věd“ od Akademie věd a ČVUT;

§    zatím je předpoklad vyhlášení 2. výzvy k 15. 12. 2008;

§    vyhlášení 2. výzvy bude projednáno na RHMP a je zde možnost, že dojde k posunu vyhlášení na 1. 1. 2009;

§    výbor bude dále informován na prosincovém zasedání.

 

Diskuse:

 

Richter – upozornil na termín ukončení 2. výzvy, který je v prázdninovém období; doporučuje tento termín upravit.

vedoucí Nováková – posunu termínu ukončení se nebráníme.

 

 

Výbor evropských fondů ZHMP bere tuto informaci na vědomí.

 

 

 

4.    Evaluační plán OP PK

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§    při schvalování OP PK jednou z podmínek bylo připravit Evaluační plán na celé programové období; tento evaluační plán bude schvalovat Společný monitorovací výbor;

-    ex - ante evaluace – tato evaluace již proběhla, hodnotila připravenost a zacílení programu,

-    ad - hoc evaluace – provádí se na základě závěrů ročního vyhodnocování problémů,

-    ongoing evaluace – jde o průběžné hodnocení systému implementace, monitoringu apod.; v případě zjištění nějakých problémů a nedostatků se navrhnou nápravná řešení.

§    v roce 2009 a 2012 bude zpracováno souhrnné strategické zhodnocení, ve kterém se hodnotí příspěvek našeho programu k naplnění cílů politiky hospodářské soudržnosti.

 

Diskuse:

 

místopředsedkyně Drhová – kdo bude dělat ad-hoc evaluace? MHMP si bude hodnotit své projekty nebo si najme nějakou externí firmu? Jaký je mechanismus tohoto hodnocení?

vedoucí Nováková – při evaluaci jde o hodnocení celého komplexu, ne jednotlivých projektů/problémů. Hodnotit se bude program jako celek.

tajemnice Tiso Ferulíková – budou vyhlášena i výběrová řízení, máme na to prostředky z technické pomoci.

 

 

Výbor evropských fondů ZHMP bere tuto informaci na vědomí.

 

 

5.    Informace o přípravě Společného monitorovacího výboru

 

náměstkyně Reedová

§    SMV se uskuteční 3. 12. 2008 v hotelu Crystal Palace v Praze 2; na jednání se bude hodnotit pokrok v operačních programech, schvalovat Evaluační plán, výroční zpráva apod.

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§    SMV zasedá minimálně 1x za rok; letos jde již o 2. zasedání;

§    SMV se uskuteční za účasti zástupců z EK, svou účast již přislíbil zástupce z DG Regio i DG Employment;

 

Diskuse:

 

místopředsedkyně Drhová – vznesla požadavek, zda můžou být výboru předkládány podrobnější informace, které jsou předkládány na SMV, např. podrobnější informace o čerpání finančních prostředků z technické pomoci.

tajemnice Tiso Ferulíková  - podrobné informace o čerpání technické pomoci byly výboru předloženy na minulých jednání, žádné podrobnější informace SMV předloženy nebudou.

 

 

Výbor evropských fondů ZHMP bere tuto informaci na vědomí.

 

 

6.    Informace o semináři k OP Životní prostředí, OP Nadnárodní spolupráce,
OP Meziregionální spolupráce

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§    odbor FEU se snaží připravovat semináře, předkládat informace i z  programů, kde není hl. m. Praha  řídícím orgánem;

§    tento seminář byl zaměřen na výše uvedené programy, do kterých Praha může také předkládat projekty; je důležité si uvědomit, že pražské programy nejsou jedinou příležitostí, kam předkládat projektové záměry;

§    jednotlivé operační programy byly prezentovány zástupci ze SFŽP a MMR;

§    v současné době se dokončuje brožura, kde jsou stručné informace o dalších zdrojích z EU; brožura bude k dispozici i pro členy VEF.

 

 

Výbor evropských fondů ZHMP bere tuto informaci na vědomí.

 

 

 

7.    Různé

 

předseda Vavřinec

§    příští jednání Výboru se bude konat 8. 12. 2008 v místnosti č. 349 v 16:00 hod.;

§    ověřovatelem zápisu bude náměstkyně Reedová;

§    termíny jednání pro rok  2009 jsou navrženy na druhé pondělí v měsíci.

 

Výbor evropských fondů ZHMP bere tyto informace na vědomí a jednomyslně schvaluje.

 

 

Tajemnice Tiso Ferulíková

§    informovala o předložených a schválených projektech hl. m. Prahy a MČ v rámci OP Nadnárodní spolupráce a OP Meziregionální spolupráce;

§    upozornila na skutečnost, že by se hl. m. Praha a MČ měly začít učit připravovat tyto projekty;

§    odbor FEU bude tuto oblast i nadále mapovat.

 

Richter

§    seznámil členy výboru s úspěšným projektem MČ Praha – Dolní Počernice spolufinancovaného z JPD 2; členové obdrželi memorandum, ve kterém je projekt detailně popsán.

 

Výbor evropských fondů ZHMP vzal tuto informaci na vědomí.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Příkopová

V Praze dne 11. listopadu 2008