Místo konání:    Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1

Předsedající:    JUDr. Tomáš Vavřinec

Tajemnice:    Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

Přítomní:    JUDr. Tomáš Vavřinec, Mgr. Patricia Tiso Ferulíková, Bc. Markéta Reedová,

Ing. František Stádník, Ing. Miroslav Froněk, Tomáš Chvála, Ing. Zuzana Drhová, Ph.D., Zbyněk Richter, RNDr. Lubomír Habrnál,

       

Omluven: Ing. Marie Kousalíková, Ivan Bednář

Nepřítomen: Ing. Marie Kousalíková, Ivan Bednář, Mgr. Rudolf Blažek, Jan Slezák, JUDr. František Hoffman, RNDr. Jana Ryšlinková, CSc.

     

   

Ověřovatel zápisu: Bc. Markéta Reedová

 

 

Program a obsah jednání:

 

1.    Zahájení a schválení programu

Jednání řídil předseda Výboru evropských fondů JUDr. Tomáš Vavřinec, který představil program jednání.

 

Program jednání:

1.    Zahájení a schválení programu

2.    Schválení zápisu z minulého jednání

3.    Text 2. výzvy OPPK

4.    Informace k OPŽP

5.    Různé

 

Návrh programu byl přijat a jednomyslně schválen.

 

 

2.    Schválení zápisu z minulého jednání

 

Zápis z minulého jednání byl jednomyslně schválen.

   

 

3.    Text 2. výzvy OPPK

 

náměstkyně Reedová

 

§    seznámila se zaměřením 2. výzvy OPPK; budou vyhlášeny všechny oblasti podpory kromě 3.1, která bude vyhlášena až v únoru (připravují se velké projekty z oblasti vědy a výzkumu) a 3.2, která bude vyhlášena v červnu;

§    ve 2. výzvě jsou některé oblasti podpory více zaměřeny; v 1. výzvě, kde byly vyhlášeny všechny oblasti podpory bez omezení, se zjistilo o jakou oblast je největší zájem;

tajemnice Tiso Ferulíková

 

§    2. výzva je pro předkládání projektových žádostí otevřena od 12. 1., termín ukončení je pro každou oblast jiný;

§    u oblasti podpory 1.1 může projekty předkládat HMP a její příspěvkové organizace, tyto projekty jsou již připravené, proto pro tuto oblast výzva končí již k 13. 2. 2009;

§    v rámci oblasti podpory 2.1 nebude výzva vyhlášena pro revitalizace vodních ploch a pro protihlukové zdi;

§    oblast podpory 3.3 bude více zaměřena (tato výzva není vyhlášena na podporu cestovního ruchu – bude vyhlášena později), pro tuto oblast podpory výzva končí k 27. 2. 2009;

§    pro ostatní oblasti podpory výzva končí k 27. 3. 2009;

§    na lednovém jednání bude VEF předložena RHMP schválená verze 2. výzvy.

 

Diskuse:

 

místopředsedkyně Drhová – u oblasti podpory 3.3 je velký rozdíl v kvalitě projektů, je možné větší zaměření? Alokace ve výši 150 mil. Kč je celkem vysoká.

náměstkyně Reedová – v 1. výzvě byly projekty velmi rozmanité, pro lepší srovnání a hodnocení je 2. výzva více zaměřena, aby mohly být hodnoceny projekty podobného charakteru.

tajemnice Tiso Ferulíková - alokace na celé období pro malé a střední podniky je 600 mil. Kč, což je celkem velká částka, protože EU chce tyto podniky podporovat. Výzva bude vyhlašována min. 1x za rok, proto je alokace 150 mil. Kč.

 

místopředseda Habrnál – vznesl požadavek, aby se text 2. výzvy rozeslal všem starostům MČ a ředitelům zřízených příspěvkových organizací. Upozornil na neaktivitu starostů malých MČ, kteří mají možnost na mnohé projektové záměry žádat z prostředků EU. Díky jejich pasivitě tyto prostředky potom budou chtít z rozpočtu HMP. V rámci této kritiky poukázal na úspěšnost čerpání z fondů EU malé městské části Praha – Dolní Počernice.

náměstkyně Reedová – informovanost o možnostech čerpání z fondů EU je vysoká. Odbor FEU pořádá konference, semináře, oba pražské programy mají samostatné webové stránky. Oproti minulému programovému období možnosti pro čerpání jsou omezené a nároky na projekty velké. Zájem a povědomí o fondech EU je, informace jsou, ale zároveň je i velká konkurence.

Bude se připravovat IPRM (Integrovaný plán rozvoje města), který bude zaměřen na malé MČ.

místopředseda Habrnál – na území malých MČ je mnoho skládek, jejichž odstranění by mohlo být financováno z fondů EU. Dále by mohlo být financováno vyčištění potoků, zateplení škol apod.

náměstkyně Reedová – ne vše se dá financovat z fondů EU, je zde omezená kapacita a projekty mají mít tzv. přidanou hodnotu. MČ nevědí o ostatních dotačních titulech. Je zpracována brožura pro odbory MHMP, MČ a příspěvkové organizace, kde jsou základní informace o dalších možnostech financování z EU. HMP naváže spolupráci s externí firmou, která bude pomáhat připravovat projekty.

Hoffman – reagoval na možnost zateplení škol z OPŽP. Zdůraznil, že v rámci výzvy byly nastaveny nepřekonatelné podmínky, pro které většina MČ projekt nepodala. MČ, které uspěly, tyto podmínky nebraly v potaz. MŽP vyhlašuje výzvy rychle, ale mají hodně nevyjasněných podmínek, které řeší za chodu, což je problém.

místopředseda Habrnál – upozornil na fakt, že má Praha hodně pozemků zatížených skládkováním. Radní Štěpánek má zmapovány problémové oblasti. Na odstranění těchto skládek nebude mít Praha peníze. MČ by toto měly řešit a začít se zajímat o prostředky z EU.

tajemnice Tiso Ferulíková – oproti minulému období zaznamenáváme mnohem větší zájem MČ o prostředky z EU. Speciálně pro MČ a příspěvkové organizace pořádáme semináře, tyto potenciální žadatele oslovujeme, ale z jejich strany je tu nezájem.

náměstkyně Reedová – navázala na problematiku problémových oblastí a navrhla domluvit se s odborem OOP, aby připravil komplexní projekt na zanedbané plochy.

tajemnice Tiso Ferulíková – odbor FEU si nechal zpracovat analýzu brownfields, která byla financována z technické pomoci. Při této analýze jsme spolupracovali s MČ, které pomáhaly vytipovat problémové oblasti. Tato analýza je k dispozici.

Richter – potvrdil spolupráci MČ při zpracování této analýzy.

 

místopředsedkyně Drhová  - navrhla informovat o vyhlášení 2. výzvy OPPK i na Výboru životního prostředí. Vznesla dotaz, zda při tvorbě projektových záměrů dochází ke koordinaci s odborem INFO.

náměstkyně Reedová – projekty jsou konzultovány. Odbor INFO komunikuje i s MČ, jsou vytvářeny komplexnější projekty. V současné době jsou připravovány 2 projekty.

 

Výbor evropských fondů ZHMP doporučuje tuto výzvu k projednání a následnému schválení RHMP. Schváleno jednomyslně.

 

 

4.    Informace k OPŽP

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§    do současné doby bylo v rámci OPŽP vyhlášeno 5 výzev relevantních pro Prahu;

§    celkem bylo předloženo 87 projektových žádostí, z čehož bylo 48 doporučeno k financování;

§    celkové náklady (tzn. způsobilé i nezpůsobilé výdaje) na tyto projekty tvoří  téměř 993 mil. Kč, z toho podíl z Fondu soudržnosti tvoří téměř  622 mil. Kč;

§    v příloze je uveden seznam úspěšných projektů.

 

Výbor evropských fondů ZHMP bere tuto informaci na vědomí.

 

 

5.    Různé

 

předseda Vavřinec

§    příští jednání Výboru se bude konat 12. 1. 2009 v 15:00 hod., místo konání bude ještě upřesněno.

 

 

Zapsala: Jana Příkopová

V Praze dne 2. prosince 2008

 

 

 

 

 

    Bc. Markéta Reedová     JUDr. Tomáš Vavřinec

    ověřovatel zápisu    předseda výboru