Místo konání:    Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1

Předsedající:    JUDr. Tomáš Vavřinec

Tajemnice:    Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

Přítomní: JUDr. Tomáš Vavřinec, Mgr. Patricia Tiso Ferulíková, Bc. Markéta Reedová, Ing. Marie Kousalíková, JUDr. František Hoffman, RNDr. Jana Ryšlinková, CSc., Ing. František Stádník, Ing. Miroslav Froněk, Tomáš Chvála, Ing. Zuzana Drhová, Ph.D., Zbyněk Richter, RNDr. Lubomír Habrnál, Ivan Bednář, Jan Slezák

       

Omluven:   

Nepřítomen: Mgr. Rudolf Blažek

     

   

Ověřovatel zápisu: Bc. Markéta Reedová

 

 

Program a obsah jednání:

 

1.    Zahájení a schválení programu

Jednání řídil předseda Výboru evropských fondů JUDr. Tomáš Vavřinec, který představil program jednání.

 

Program jednání:

1.    Zahájení a schválení programu

2.    Schválení zápisu z minulého jednání

3.    Schválení ověřovatele zápisu

4.    Souhrnná informace o JPD 2 a JPD 3

5.    Informace o 2. výzvě OPPK

6.    Informace k předloženému projektu ÚČOV v rámci OPŽP

7.    Různé

 

Návrh programu byl přijat a jednomyslně schválen.

 

 

2.    Schválení zápisu z minulého jednání

 

Zápis z minulého jednání byl jednomyslně schválen.

   

 

3.    Schválení ověřovatele zápisu

 

Ověřovatelem zápisu byla jednomyslně zvolena náměstkyně Reedová.

 

 

 

 

4.    Souhrnná informace o JPD 2 a JPD 3

 

náměstkyně Reedová

§    v současné době se oba programy ukončují, mají velmi dobré čerpání – přes 90 %;

§    u obou programů se prodlužuje možnost čerpání.

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§    představila souhrnnou zprávu o JPD 2;

§    v současné době je čerpání programu JPD 2 na 93 %;

§    EU povolila čerpat finanční prostředky do ½ roku 2009, tím se podaří program vyčerpat na 100%;

§    většina akcí je ukončena, nyní se zpracovávají závěrečné zprávy;

§    alokace JPD 2 byla 3,7 mld. Kč, bylo schváleno 287 projektů, 269 je úplně ukončených;

§    program JPD 2 nepokrýval celé území Prahy;

§    spolufinanční podíly byly stanoveny – 50 % EU, 50 % národní veřejné zdroje (25 % hl. m. Praha a 25 % státní rozpočet).

 

Diskuse:

místopředseda Habrnál – poukázal na problém kurzových rozdílů.

tajemnice Tiso Ferulíková – na počátku programu byl kurz 32,5 Kč/EUR, výzvy jsou vyhlašovány v Kč a čerpání 93 % je počítáno s kurzem 26,63. Díky pohybu kurzu je přezávazkováno. Projekty, které byly schváleny k financování se zrealizují. V případě nedostatku finančních prostředků z JPD 2 projekt bude financován ze státního rozpočtu. Riziko za přezávazkování programu nese řídící orgán, tedy Ministerstvo pro místní rozvoj.

V současné době je v jednání OPPK, jakým způsobem se bude postupovat, aby v důsledku pohybu kurzu nedošlo k přezávazkování. Nyní je HMP řídícím orgánem a přezávazkované položky by musely být zaplaceny z rozpočtu HMP.

Richter – vznesl dotaz k administraci projektových žádostí OPPK. Veškeré činnosti spojené s realizací projektů JPD 2 mělo v kompetenci CRR. Nyní to bude dělat odbor FEU MHMP? Má pro to odbor dostatek zaměstnanců?

tajemnice Tiso Ferulíková – ano, veškerá administrace projektů je nyní v kompetenci FEU. Odbor FEU personálně posílil. Kontroly projektů se omezovat nebudou. Nyní jsme na počátku a v případě nedostatečného personálního zajištění můžeme outsoursovat služby.

náměstkyně Reedová – v případě problémů je zde ještě možnost navýšit počet pracovních míst.

místopředsedkyně Drhová – nemohla by při administraci projektů pomoci Rozvojová agentura?

náměstkyně Reedová – materiál k Rozvojové agentuře má na starosti náměstek Klega. V současné době nemá k dispozici informace, jak to s Rozvojovou agenturou vypadá. Náměstkyně Reedová požádala o zajištění nejaktuálnějších informací k RRA.

 

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§    představila souhrnnou zprávu o JPD 3;

§    řídícím orgánem bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí;

§    z tohoto programu byly financovány měkké projekty;

§    odbor FEU neadministroval celý program, ale pouze 4 oblasti;

§    celkové čerpání programu je úspěšné, i když některé oblasti jsou v čerpání špatné.

 

 

 

Diskuse:

Richter – vznesl dotaz k indikátoru programu počet pracovních míst, jehož cílová hodnota byla stanovena na 1 100 a stav indikátoru v roce 2007 byl na 129.

tajemnice Tiso Ferulíková – ještě to není konečné číslo, indikátor byl velmi ambiciózní, nepodařilo se ho naplnit. Tuto oblast řídí MPSV.

místopředsedkyně Drhová – jedním z indikátorů je udržitelnost. Jak je tento indikátor ošetřen?

tajemnice Tiso Ferulíková – jde o problematický indikátor. U těchto měkkých projektů na něj není brán takový zřetel, jako u tvrdých projektů. Těžko se uhlídá udržitelnost u projektů, kterých cílem je proškolení osob. 

místopředsedkyně Drhová – zmínila, že by bylo vhodné v těchto projektech sledovat, co již bylo vyhodnoceno jako dobré a do těchto projektů vkládat další finanční prostředky.

náměstkyně Reedová – uvedla, že to bude v budoucnu problém, je nutné si říct, které aktivity budeme podporovat. Projekty se nemohou spoléhat jen na prostředky z EU, některé projekty jsou závislé jen na veřejných zdrojích.

RNDr. Ryšlinková, CSc. – existuje velká zkušenost u neziskových organizací. Na počátku 90. let bylo hodně peněz z USA. Později se vyhlásilo, že se objem peněz bude zmenšovat, každý rok se dotace snižovaly. Některé organizace zanikly, ty stabilnější vydržely.

místopředsedkyně Drhová – souhlasí s problémem objemu finančních prostředků, je zde riziko, že řada organizací a projektů skončí bez přínosu.

náměstkyně Reedová – jde o problém, se kterým se budeme muset zabývat i na úrovni vlády.

tajemnice Tiso Ferulíková – projekty by měly „něco“ nastartovat, ne suplovat peníze na provoz.

 

Výbor evropských fondů ZHMP bere tyto souhrnné správy na vědomí.

 

 

5.    Informace o 2. výzvě OPPK

 

náměstkyně Reedová

§    alokace 2. výzvy byla stanovena na 2,08 mld. Kč;

§    datum vyhlášení je pro všechny oblasti podpory stejný (14. 1. 2008) mimo oblasti podpory 3.2 (1. 6. 2009);

§    data ukončení výzvy se pro jednotlivé oblasti podpory liší;

§    největší alokace je vyhlášena pro oblast podpory 3.1, neboť se očekávají velké projekty;

§    u oblasti podpory 1.1 se po diskusi s Dopravním podnikem hl. m. Prahy asi ještě změní výše alokace;

§    2. výzva bude předložena RHMP ke schválení;

§    k 2. výzvě budou probíhat workshopy a semináře pro žadatele.

 

Diskuse:

náměstkyně Kousalíková – proč došlo k posunutí zahájení výzvy pro podnikatele (oblast podpory 3.2)?

náměstkyně Reedová – vyhlašování výzev se musí plánovat s ohledem na personální kapacity odboru; projekty oblasti podpory 3.2 se do konce roku stihnou schválit.

tajemnice Tiso Ferulíková – je pravdou, že došlo k personálnímu posílení odboru FEU, ale ve srovnání s regionálními radami, které mají cca 40 – 60 zaměstnanců, oddělení OPPK má k dispozici cca 18 zaměstnanců.

 

Výbor evropských fondů ZHMP bere tuto informaci na vědomí.

 

 

 

 

6.    Informace k předloženému projektu ÚČOV v rámci OPŽP

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§    odbor OMI připravoval projekt ÚČOV, který byl 15. 12. 2008 předložen v rámci 3. výzvy do OPŽP;

§    Ministerstvo životního prostředí projekt prozkoumá a dál ho postoupí EK, je zde velký předpoklad, že MŽP tento projekt nedoporučí.

 

Diskuse:

místopředseda Habrnál – uvedl, že společnost Veolia nechce přijmout zkrácení provozních smluv. Dále vznesl dotaz, zda bylo v Bruselu požádáno o prodloužení výjimky, která je udělená do r. 2010. Je zde možnost v posunu termínu do r. 2012, ale musí někdo zažádat. Tato výjimka již byla udělena Bruselu.

náměstkyně Reedová – projekt podával OMI, MŽP se k projektu zatím moc pozitivně nevyjadřuje. Budou probíhat jednání. V březnu bude probíhat jednání Výboru regionů, na kterém bude přítomna komisařka Hübner. Jednání o výjimce jsou na radním Štěpánkovi. O výjimku může požádat buď ministr životního prostředí M. Bursík, který to neudělal, nebo ministr zemědělství P. Gandalovič.

místopředsedkyně Drhová – Praha má špatně uzavřenou smlouvu. Tuto skutečnost by měla přijmout a začít to řešit.

místopředseda Habrnál – věc začíná být krizovou. V jiných městech dochází ke krácení smluv. Může se stát, že Praha bude jediná, která nebude mít možnost čerpat z EU na ÚČOV.

náměstkyně Reedová – na MHMP byla zřízena Komise pro ÚČOV.

Bednář – na VEF proběhlo jednání se zástupci z MŽP a jednání s radním Štěpánkem. Z obou jednání vyplynulo, že byla chyba na straně MŽP a že MŽP pomůže hledat cestu pro řešení této situace.

náměstkyně Reedová – uvidíme, jak budou úspěšná jednání s Veolií. Dále je nutné vyvolat jednání, s tím, že je nutné, aby se na řešení této situace podílela i vláda ČR, výstavbu ÚČOV nelze promítnout do cen vodného a stočného.

Slezák – Pražské vodovody a kanalizace podávaly žádost o prodloužení termínu smluv, vše zůstalo na MŽP. MŽP, když nastavovalo podmínky OPŽP, vědělo, že tím uzavře přístup Praze k čerpání dotací na tento investiční záměr.

JUDr. Hoffman – konstatoval, že všechny problémy směřují za státem. Za privatizaci stát získal 6 mld. Kč, teď by za to měl stát převzít zodpovědnost.

 

Výbor evropských fondů ZHMP bere tuto informaci na vědomí.

 

7.    Různé

 

předseda Vavřinec

§    požádal o změnu některých termínů jednání VEF.

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§    požádala, aby se červnové jednání VEF uskutečnilo již 1.6. 2009, z důvodů schvalování projektů 2. výzvy.

 

předseda Vavřinec

§    příští jednání se uskuteční v těchto termínech a časech:

    9. 2. 2009 od 13:00

    9. 3. 2009 od 15:00

    6. 4. 2009 od 15:00

    11. 5. 2009 od 15:00

    1. 6. 2009 od 15:00

    7. 9. 2009 od 13:00

    12. 10. 2009 od 15:00

    9. 11. 2009 od 15:00

    14. 12. 2009 od 15:00

    Místo konání bude ještě upřesněno.

 

 

 

 

Zapsala: Jana Příkopová

V Praze dne 15. ledna 2009

 

 

 

 

 

    Bc. Markéta Reedová    JUDr. Tomáš Vavřinec

    ověřovatel zápisu    předseda výboru