Místo konání:    Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1

Předsedající:    JUDr. Tomáš Vavřinec

Tajemnice:    Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

Přítomní: JUDr. Tomáš Vavřinec, Mgr. Patricia Tiso Ferulíková, JUDr. František Hoffman, CSc., Ing. František Stádník, Ing. Miroslav Froněk, Tomáš Chvála, Ing. Zuzana Drhová, Ph.D., Zbyněk Richter, Ivan Bednář,

       

Omluven: Bc. Markéta Reedová, Ing. Marie Kousalíková,

Nepřítomen: Mgr. Rudolf Blažek, RNDr. Jana Ryšlinková, RNDr. Lubomír Habrnál, Jan Slezák

 

     

   

Ověřovatel zápisu: Zbyněk Richter

 

 

Program a obsah jednání:

 

1.    Zahájení a schválení programu

Jednání řídil předseda Výboru evropských fondů JUDr. Tomáš Vavřinec, který představil program jednání.

 

Program jednání:

1.    Zahájení a schválení programu

2.    Schválení zápisu z minulého jednání

3.    Schválení ověřovatele zápisu

4.    Informace o stavu čerpání OPPK po 1. výzvě

5.    Informace o aktuálním stavu Regionální rozvojové agentury

6.    Informace o konferenci – Projekty PPP a možnosti jejich financování z evropských fondů

7.    Různé

 

Návrh programu byl přijat a jednomyslně schválen.

 

 

2.    Schválení zápisu z minulého jednání

 

Zápis z minulého jednání byl jednomyslně schválen.

   

 

3.    Schválení ověřovatele zápisu

 

Ověřovatelem zápisu byl jednomyslně zvolen Zbyněk Richter.

 

 

 

4.    Informace o stavu čerpání OPPK po 1. výzvě

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§    seznámila členy s aktuálním čerpáním OPPK;

§    v rámci 1. výzvy bylo 61 projektů schváleno, z čehož 4 projekty jsou již  ukončeny;

§    bylo vyjednáno s EK, že odbory MHMP a MČ dostávaly platby ex-ante;

§    jsou ukončeny 3 podnikatelské projekty, které jsou propláceny ex-post;

§    v 1. výzvě jsou uzavřené smlouvy za 1,582 mld. Kč, ve 2. výzvě je vyhlášena celková alokace ve výši 2,28 mld. Kč, zbývající alokace programu pro další výzvy činí
2,854 mld. Kč. 

 

Diskuse:

Richter – vznesl dotaz jaký je zájem o 2. výzvu, zda je zájem o konzultace a semináře.

tajemnice Tiso Ferulíková – zájem ze strany žadatelů je enormní. V oblasti podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků bude dle odhadu předloženo cca 150 projektů, přičemž cca 35 jich bude schváleno. Velký zájem je i o oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území.  Hodně jsou konzultovány také projekty spadající do oblasti podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí. Celkově se očekává velký počet projektových žádostí, odbor FEU je personálně poddimenzován.

místopředsedkyně Drhová – vznesla dotaz, zda jsou známy nějaké projektové záměry v oblasti vědy a výzkumu.

tajemnice Tiso Ferulíková – ano jsou. Projekt – Institut aplikovaných věd, na kterém se podílí ČVUT  a 7 ústavů Akademie věd. Jde o velký projekt, který se konzultuje již druhý rok a o kterém jsme informovali i Evropskou komisi. Projekt bude posuzovat jednat Evropská komise a dále vybraní zahraniční hodnotitelé. Proces hodnocení bude trvat dlouho.

 

Výbor evropských fondů ZHMP bere tuto informaci na vědomí.

 

 

5.    Informace o aktuálním stavu Regionální rozvojové agentury

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§    na minulém jednání byla otevřena otázka Regionální rozvojové agentury; je zpracovaná studie vzniku RRA, kterou vypracovala společnost EPIC, a.s.;

§    vznik RRA je jedním bodem programového prohlášení Rady HMP;

§    dle zpracovaného harmonogramu by RRA měla zahájit činnost v říjnu 2009;

§    RRA by se měla zabývat rozvojem zanedbaných a nevyužívaných území, podporou inovací a rozvoje malého a středního podnikání a marketingem HMP ve vztahu k investorské veřejnosti.

 

Diskuse:

místopředsedkyně Drhová – bude ještě RRA nápomocna FEU pro současné programové období, když vznikne až v r. 2010? Bude pro FEU ještě přínosná?

tajemnice Tiso Ferulíková – při vyjednávání operačních programů se přemýšlelo, že RRA by byla zprostředkujícím subjektem. Během vyjednávání ale tato RRA nevznikla, proto nemohl být zprostředkující subjekt zařazen do operačních programů. Pro toto programové období nám už RRA nepomůže. V současné době se již vyjednává další programové období, v případě vzniku RRA bychom mohli uvažovat o zařazení této instituce do implementačního procesu pro nové programové období, tj. po roce 2013.

 

Výbor evropských fondů ZHMP bere tuto informaci na vědomí.

 

6.    Informace o seminářích v rámci 2. výzvy OPPK

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§    seznámila členy výboru o konaných seminářích pro žadatele v rámci 2. výzvy OPPK;

§    o semináře je velký zájem, je zde předpoklad, že budou některé semináře ještě opakovány začátkem března.

 

Výbor evropských fondů ZHMP bere tuto informaci na vědomí.

 

 

7.    Informace o konferenci – Projekty PPP a možnosti jejich financování z evropských fondů

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§    ve středu 11. 2. 2009 se na MHMP uskuteční konference PPP, která je pod záštitou nám. Reedové;

§    konference se zúčastní i zahraniční partneři, zástupce z EK, který představí jaké projekty by mohly být financovány z EU;

§    budou zde představeny zahraniční projekty typu PPP projektu;

§    v ČR není ještě připravena legislativa pro PPP projekty;

§    dle EK by v rámci operačních programů měl být využit sektor PPP;

§    Praha nemá zkušenosti s těmito typy projektů, projekt metra D by měl být financován formou PPP projektů.

 

Výbor evropských fondů ZHMP bere tuto informaci na vědomí.

 

 

8.    Různé

 

předseda Vavřinec

§    součástí tohoto bodu jsou aktualizované termíny příštích jednání VEF;

§    příští jednání se bude konat 16. března 2009 od 15:00.

 

Výbor evropských fondů ZHMP bere tuto informaci na vědomí.

 

 

 

Zapsala: Jana Příkopová

V Praze dne 9. února 2009

 

 

 

 

 

    Zbyněk Richter    JUDr. Tomáš Vavřinec

    ověřovatel zápisu       předseda výboru