Místo konání:

Předsedající:     JUDr. Tomáš Vavřinec

Přítomní:    JUDr. Tomáš Vavřinec, Ing. Zuzana Drhová Ph.D., Ing. Karel Březina,

    Ing. Marie Kousalíková, Markéta Reedová., Ivan Bednář,

    Ing. Miroslav Franěk, JUDr. František Hoffman, Tomáš Chvála,

    Zbyněk Richter, Jan Slezák, Ing. František Stádník

Nepřítomen:    Mgr. Rudolf Blažek, RNDr. Jana Ryzlinková CSc.

Tajemník:    Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

 

 

Program a obsah jednání:

 

1. Úvod

Předseda Výboru evropských fondů JUDr. Tomáš Vavřinec uvedl první setkání jako informativní. Představil 3 hlavní body jednání, kterými bylo seznámení s aktuální situací dosavadních programů JPD 2, JPD 3, představení nových programů OPPK a OPPA na období 2007 – 2013 a diskuse na různé téma.

Program jednání byl schválen jednomyslně.

 

2. Aktuální situace – Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

 

§    Výbor byl seznámen s dosavadními programy JPD 2 a JPD 3

§     pro Prahu bylo nastaveno nižší, 50% spolufinancování z fondů E,U než tomu je v ostatních regionech ČR 

§    přibližně 380 projektů přijatých v rámci JPD 3 je v současnosti v realizaci a finanční prostředky zde již byly vyčerpány

§    v rámci programu JPD 2 probíhá 6. výzva k předkládání projektů, na kterou prozatím připadá částka 170 mil. Kč a která bude ukončena 16.3.2007.

§    odlišně nastavené poměry financování v 6.výzvě, než tomu bylo v předchozích výzvách; nulový příspěvek z rozpočtu hl.m.Prahy v opatření 1.2 odradil MČ Dolní Počernice od předložení projektu v 6.výzvě

§    vysvětlení - vzhledem k ukončování programu JPD 2 může dojít v některých opatřeních již k vyčerpání alokace určené na spolufinancování projektů z rozpočtu hl.m. Prahy; spoluúčast HMP ve výši 0 % oproti 28% spoluúčasti MČ je diametrálně odlišné rozložení spolupodílu oproti předchozím výzvám; pro 6.výzvu bude uvedené procento rozložení ještě ověřeno.

 

Bod jednání Aktuální situace byl jednomyslně schválen 13 hlasy.

 

 

3. Nastavení programového období 2007 – 2013 – Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

 

§    konstatováno znevýhodnění Prahy v podstatně nižším nároku na  finanční podporu z fondů EU, než je tomu ve zbytku ČR

§    upozorněno na změnu řídícího orgánu, kterým se pro oba programy (OP Praha Konkurenceschopnost, OP Praha Adaptabilita) stává Praha (po následných legislativních procedurách)

§    v současné době probíhá diskuse ohledně řídícího orgánu pro OPPA, spolufinancovaném z ESF

§    upozorněno na značné zpoždění ve schvalování samotných programů, které by do budoucna mohlo zkomplikovat čerpání alokací

§    Ing. Drhová, se zajímala o implementační dokument a navrhla diskusi ohledně tohoto dokumentu s možností zohlednění případných připomínek Výboru k tomuto dokumentu.

 

Bod jednání Nastavení programového období 2007 – 2013 byl jednomyslně schválen 13 hlasy.

 

4. Různé téma

Pan Bednář představil projekt Malé Hamburské náměstí. Zdůraznil dlouhodobou dohodu s městem Hamburk a možné oživení spolupráce s ním. Požádal o vyjádření Výboru k tomuto projektu.

§    na příští jednání připraví náměstkyně Reedová a  ředitelka Ferulíková stanovisko k tomuto projektu

§    bylo zdůrazněno, že  projekty spolu v jednotlivých opatřeních soutěží a podporu získávají ty nejkvalitnější a upozorněno na možnost hledat finance v územní spolupráci, kde by se na spolufinancování podílela i německá strana, nám. Reedová  doporučila problematiku konzultovat s ředitelem Odboru zahraničních vztahů.

 

Jednání Výboru se budou konat vždy druhé pondělí v měsíci od 15:00hod.

 

 

 

Podkladové materiály:

1.    Podklady pro Výbor Evropských fondů ZHMP

2.    Projekt: „Malé Hamburské náměstí“

 

 

Zapsala: Bc. Lucie Zelená

V Praze dne 5.2.2007