Místo konání:    Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1

Předsedající:    JUDr. Tomáš Vavřinec

Tajemnice:    Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

Přítomní: JUDr. Tomáš Vavřinec, Mgr. Patricia Tiso Ferulíková, Bc. Markéta Reedová, RNDr. Lubomír Habrnál, JUDr. František Hoffman, Tomáš Chvála, Zbyněk Richter, Ivan Bednář, RNDr. Jana Ryšlinková, CSc.,  Ilona Picková

       

Omluven: Ing. Marie Kousalíková, Ing. František Stádník, Ing. Miroslav Froněk, Ing. Zuzana Drhová, Ph.D.,

Nepřítomen: Mgr. Rudolf Blažek, Jan Slezák

   

 

Ověřovatel zápisu: Bc. Markéta Reedová

 

 

Program a obsah jednání:

 

1.    Zahájení a schválení programu

Jednání řídil předseda Výboru evropských fondů JUDr. Tomáš Vavřinec, který představil program jednání.

 

Program jednání:

1.    Zahájení a schválení programu

2.    Schválení zápisu z minulého jednání

3.    Schválení ověřovatele zápisu

4.    Informace o ukončené 2. výzvě OPPK pro oblast podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy a 3.3 Rozvoj malých a středních podniků

5.    Informace o individuálních komplexních projektech předložených odborem sociální péče a zdravotnictví MHMP

6.    Informace o přípravě 2. výzvy OPPA

7.    Informace o participaci hl. m. Prahy v projektu v rámci OP Nadnárodní spolupráce

8.    Různé

 

Návrh programu byl přijat a jednomyslně schválen.

 

 

2.    Schválení zápisu z minulého jednání

Zápis z minulého jednání byl jednomyslně schválen.

   

 

3.    Schválení ověřovatele zápisu

Ověřovatelem zápisu byla jednomyslně zvolena náměstkyně Reedová.

 

 

 

4.    Informace o ukončené 2. výzvě OPPK pro oblast podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy a 3.3 Rozvoj malých a středních podniků

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§    seznámila členy s výsledky ukončené 2. výzvy OPPK pro oblast podpory 1.1 a 3.3;

§    2. výzva probíhala od 15. 1. 2009, u oblasti podpory 1.1 byla ukončena v polovině února, u oblasti podpory 3.3 byla ukončena na začátku března 2009;

§    oblast podpory 1.1

-    celkem bylo přijato 6 projektů, z čehož DPP, a.s. podal 4 projekty a odbor DOP MHMP 2 projekty,

-    celkové výdaje předložených projektů činí 594 191 049,79 Kč, alokace byla vyhlášena ve výši 450 000 000  Kč; v projektech může dojít ke snížení nákladů v důsledku neuznatelných nákladů.

§    oblast podpory 3.3

-    bylo konzultováno mnohem víc projektů než bylo předloženo,

-    předloženo bylo 116 projektů za celkových 729 166 694,88 Kč; alokace byla vyhlášena ve výši 150 000 000 Kč; ne všechny náklady jsou způsobilé, u těchto projektů musí být splněny 2 podmínky – žadatel může získat dotaci max. 200 tis. EUR za poslední 3 roky a max. výše dotace na projekt je 80 %.

§    nyní bude probíhat hodnocení projektů, je zde předpoklad projekty vyhodnotit do června 2009, kdy budou předloženy VEF a následně RHMP a ZHMP.

 

Diskuse:

místopředseda Habrnál – vznesl požadavek, zda by bylo možné zpracovat materiál o poskytnutých prostředcích do dopravy v Praze z OPPK, který by byl použit jako argument při jednání s DPP, který si stěžuje, že z rozpočtu HMP dostává málo finančních prostředků. Prostředky plynoucí z OPPK nejsou malé částky.

tajemnice Tiso Ferulíková – v OPPK je na dopravu vyčleněna oblast podpory 1.1, kdy oprávněným žadatelem může být pouze DPP a DOP MHMP. V rámci této oblasti podpory byla s EK vyjednána možnost financovat pouze: rekonstrukce a rozvoj tramvajových tratí, cyklostezky a bezbariérové vstupy do metra.

náměstkyně Reedová – je možné vysledovat na co jdou peníze z EU (z JPD 2 i OPPK), jde o projekty, které chce Praha, ale i EU; nejde financovat výstavbu silnic jako v jiných krajích ČR; evropské peníze nemůžou být považovány za doplněk rozpočtu, prostředky jsou určeny na aktivity, na které není v rozpočtu tolik peněz a jsou evropsky hodnotné.

místopředseda Habrnál – při sestavování rozpočtu se má vzít v úvahu do jakých kapitol lze získat finanční prostředky z EU.

náměstkyně Reedová – poskytnuté prostředky na dopravu v rámci OPPK jsou v 1. výzvě cca 617 mil. Kč a nyní v 2. výzvě je vyhlášena alokace 450 mil. Kč.

Bednář – DPP se potýká s nedostatkem peněz, chybí peníze na nákupy nových tramvají, autobusů, opravují se tramvajové tratě v havarijním stavu apod.

 

místopředseda Habrnál – vyjádřil názor, že podle seznamu přijatých projektů 2. výzvy oblasti podpory 3.3 se některé projekty jeví jako bezvýznamné bez většího přínosu. Prostředky do těchto projektů by měly plynout odjinud.

náměstkyně Reedová – EK podporuje MSP, zvláště v současné finanční krizi; těžko dělat nějakou selekci, nutný rovný přístup; výzva byla zaměřena na inovační přístupy; projekt se musí posoudit na základě jeho obsahu.

tajemnice Tiso Ferulíková – z předložených 116 projektů uspěje cca 30 z nich. EK podporuje MSP a OSVČ. Nyní z důvodu finanční krize, EK přemýšlí o navýšení limitu de minimis z 200 tis. EUR na 500 tis. EUR během 3 let. Toto opatření bude platit do konce roku 2010.

Bednář – v seznamu jsou uvedeny předložené projekty, které budou dále hodnoceny experty a pak budou VEF předloženy ke schválení?

tajemnice Tiso Ferulíková – ano, jde pouze o informativní materiál o předložených projektech do 2. výzvy.

Ryšlinková – v EK je diskutován dokument „small business act“, i v ČR bude tlak, aby MSP měli jednodušší přístup k evropských penězům; na úrovni EK se uvažuje, že by bylo zavedeno financování ex-ante a ne ex-post.

náměstkyně Reedová – upozornila na fakt, že ČR zatím z EU profituje, Praha nemá takový přístup k prostředkům jako mají ostatní kraje, které mohou z evropských peněz financovat právě i tu výstavbu silnic.

tajemnice Tiso Ferulíková – při vyjednávání OPPK s EK bylo velmi usilováno, aby finanční prostředky mohly jít i do infrastruktury. Vyjednalo se maximum. EK chce hodně investovat do inovací.

náměstkyně Reedová – v této rovině nyní probíhá diskuse k budoucí kohezní politice, snaha aby finanční prostředky plynoucí do vědy a výzkumu šly i do Prahy apod.

 

Výbor evropských fondů ZHMP bere tuto informaci na vědomí.

 

 

5.    Informace o individuálních komplexních projektech předložených odborem sociální péče a zdravotnictví MHMP

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§    prioritní osa 2 a 3 v OPPA umožňuje realizaci komplexních projektů;

§    nyní jsou už schválené 3 projekty, teď je předkládán ke schválení 4. projekt;

§    projekty podobného charakteru jsou realizovány i v ostatních krajích ČR;

§    nyní jde o velký projekt za 218 mil. Kč, kde by mělo být podpořeno 2000 osob.

 

Usnesení:

Výbor bere na vědomí Informaci o průběhu výběru projektu přímého přidělení v rámci prioritní osy 2, schvaluje navrženou výši způsobilých výdajů projektu a doporučuje RHMP odsouhlasit a ZHMP schválit navržený projekt.

 

Usnesení bylo jednomyslně schváleno.

 

 

6.    Informace o přípravě 2. výzvy OPPA

 

náměstkyně Reedová

§    program OPPA je zaměřen na měkké projekty;

§    1. výzva byla široce zaměřena, náročná na posouzení, byl velký převis projektů;

§    je snaha 2. výzvu více zaměřit, aby se zúžil počet žadatelů => více zacílená a více efektivní; prováděly se interní a externí analýzy výzvy, projekty budou zaměřeny přímo na cílové skupiny, bude vyžadována finanční spoluúčast žadatelů;

§    výzva by měla být vyhlášena v dubnu, předtím bude projednána na VEF, předpoklad schvalování projektů listopad 2009.

 

Výbor evropských fondů ZHMP bere tuto informaci na vědomí.

 

 

7.    Informace o participaci hl. m. Prahy v projektu v rámci OP Nadnárodní spolupráce

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§    HMP se může účastnit i projektů v rámci cíle 3 Evropská územní spolupráce, tj. OP Nadnárodní spolupráce, OP Meziregionální spolupráce, Espon 2013;

§    nyní Praha participuje na mezinárodním projektu Meet Bike Plus v rámci OP Nadnárodní spolupráce, který bude předložen do 2. výzvy, která končí 18. 3. 2009;

§    projekt je neinvestičního charakteru, jde o přenos „best practise“, sdílení zkušeností v oblasti cyklodopravy, veřejné diskuse, konference apod.

§    podmínkou těchto projektů je účast min. 3 zemí;

§    Praha je partnerem projektu, nikoli vedoucím partnerem.

 

Výbor evropských fondů ZHMP bere tuto informaci na vědomí.

 

 

8.    Různé

 

Richter

§    informoval členy výboru o plánované účasti cca 16 balkánských novinářů, kterým budou představeny 4 vybrané projekty realizované z prostředků EU;

§    akce se koná 27. 3. 2009 v zámeckém areálu v Dolních Počernicích.

 

předseda Vavřinec

§    příští jednání se bude konat 6. dubna 2009 od 15:00.

 

Výbor evropských fondů ZHMP bere tuto informaci na vědomí.

 

 

 

Zapsala: Jana Příkopová

V Praze dne 17. března 2009

 

 

 

 

 

    Bc. Markéta Reedová    JUDr. Tomáš Vavřinec

    ověřovatel zápisu    předseda výboru