Místo konání:    Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1

Předsedající:    JUDr. Tomáš Vavřinec

Tajemnice:    Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

Přítomní: JUDr. Tomáš Vavřinec, Mgr. Patricia Tiso Ferulíková, Bc. Markéta Reedová, RNDr. Lubomír Habrnál, JUDr. František Hoffman, Tomáš Chvála, Zbyněk Richter, Ivan Bednář, RNDr. Jana Ryšlinková, CSc.,  Ing. Zuzana Drhová, Ph.D., Ing. František Stádník, Ing. Miroslav Froněk, Mgr. Jiří Kinský, PhDr. Jan Hauser

       

Omluven: Mgr. Rudolf Blažek, Jan Slezák

Nepřítomen: Ing. Marie Kousalíková

   

 

Ověřovatel zápisu: Bc. Markéta Reedová

 

 

Program a obsah jednání:

 

1.    Zahájení a schválení programu

Jednání řídil předseda Výboru evropských fondů JUDr. Tomáš Vavřinec, který představil program jednání.

 

Program jednání:

1.    Zahájení a schválení programu

2.    Schválení zápisu z minulého jednání

3.    Schválení ověřovatele zápisu

4.    Informace o úspěšných mezinárodních projektech, do kterých je HMP zapojena

5.    Informace o individuálním  komplexním projektu předloženém odborem sociální péče a zdravotnictví MHMP

6.    Schválení textu 2. výzvy OPPA

7.    Informace o ukončené 2. výzvě OPPK

8.    Informace o podpoře žadatelům v rámci vyhlášené 2. výzvy OPPK

9.    Různé

 

Návrh programu byl přijat a jednomyslně schválen.

 

 

2.    Schválení zápisu z minulého jednání

Zápis z minulého jednání byl jednomyslně schválen.

   

 

3.    Schválení ověřovatele zápisu

Ověřovatelem zápisu byla jednomyslně zvolena náměstkyně Reedová.

 

 

 

4.    Informace o úspěšných mezinárodních projektech, do kterých je HMP zapojena

 

Předseda Výboru uvítal pana PhDr. Jana Hausera, který představil mezinárodní projekty v gesci odboru sociální péče a zdravotnictví MHMP.

 

J. Hauser

§    seznámil členy s mezinárodními projekty v gesci odboru SOC MHMP;

§    v současnosti je v realizaci je 5 projektů v rámci 3 programů – URBACT, Progress, Finanční mechanismus EHP/Norsko;

-    projekt Active A.G.E. (Urbact),

×    zaměřen na stárnutí populace, jde o výměnu zkušeností, jak se evropská města vypořádávají s tímto problémem,

×    cílem je vytvořit konkrétní akční plán, který navrhne konkrétní kroky, jak řešit danou problematiku.

-    projekt LAPs – RAPs II (Progress),

×    jde o pokračování úspěšného projektu z 1. období,

×    projekt je zaměřen na výměnu zkušeností při tvorbě lokálních a regionálních akčních plánů sociálního začlenění.

-    projekt EuroCities – NLAO (Progress),

×    projekt je zaměřen na zřízení observatoří pro monitorování implementace místních sociálních politik a příkladů dobré praxe.

-    projekt Výměna zkušeností v oblasti bezdomovectví (FM EHP/Norsko),

-    projekt Baltská spolupráce: Výměna zkušeností v oblasti městských investic (FM EHP/Norsko).

§    ve všech zmíněných projektech je Praha zapojena jako partner (nikoli vedoucí partner);

§    mezinárodní projekty jsou vizí budoucnosti, strukturální fondy pravděpodobně po r. 2013 skončí.

 

Diskuse:

místopředsedkyně Drhová – vznesla dotaz k implementačnímu mechanismu daných projektů, kdo projekt realizuje, zda jsou realizovány po celé Praze, zda probíhá nějaká spolupráce s MČ a neziskovými organizacemi.

Hauser – partnerem projektů je hl. m. Praha, společnost FM Consulting s.r.o. projekty pouze koordinuje. V rámci projektů existuje tzv. místní koordinační skupina, ve které jsou představitelé MČ, neziskových organizací, příslušných odborů MHMP apod.

 

Výbor evropských fondů ZHMP bere tuto informaci na vědomí.

 

 

5.    Informace o individuálním komplexním projektu předloženém odborem sociální péče a zdravotnictví MHMP

 

Hauser

§    představil projekt - Centrum vzdělání a sociální integraci zdravotně postižených a jinak znevýhodněných osob, který je zaměřen na osoby se zdravotním nebo tělesným postižením;

§    projekt je předkládán odborem SOC MHMP v rámci prioritní osy 2 – Podpora vstupu na trh práce.

 

 

Diskuse:

místopředseda Habrnál – přímé náklady na 1 zaměstnaného jsou vysoké, je počítáno se spoluúčastí (alespoň minimální)  zdravotně postiženého občana?

Hauser – s finanční spoluúčastí se nepočítá, bude prováděn důsledný monitoring, jak je s prostředky naloženo.

místopředseda Habrnál – vyjádřil podporu přísné kontrole, aby nedocházelo ke zneužívání finančních prostředků.

místopředsedkyně Drhová – jde o dobrý projekt. Jak je zajištěna udržitelnost, aby po 30 měsících trvání projektu projekt i nadále fungoval?

Hauser – udržitelnost bude zajištěna – zajištěním města, které chce tyto aktivity podporovat, za podpory nějaké dotace by projekt měl fungovat i nadále.

Ryšlinková – zmínila problém, že lidé se sníženou pohyblivostí  se o službě špatně dozvídají, jsou závislí na rodině, asistentech, TV apod. Lidé nevědí, kde by měli hledat informace o těchto službách.

Hauser – k informování bude využito městských tiskovin, sociálních odborů jednotlivých MČ.

 

Usnesení:

Výbor bere na vědomí Informaci o průběhu výběru projektu přímého přidělení v rámci prioritní osy 2, schvaluje navrženou výši způsobilých výdajů projektu a doporučuje RHMP odsouhlasit a ZHMP schválit navržený projekt.

 

Usnesení bylo 9 hlasy přijato a 1 člen se zdržel hlasování.

 

 

6.    Schválení textu 2. výzvy OPPA

 

náměstkyně Reedová

§    seznámila s návrhem textu 2. výzvy OPPA;

§    2. výzva je více zaměřena na potřeby HMP než byla 1. výzva;

§    je navrženo několik změn v porovnání s 1. výzvou;

-    prioritní osa 1

×    v 1. výzvě v rámci této osy byla poptávka skoro 8 vyšší než alokace,

×    je navrhováno zavedení povinného spolufinancování pro další vzdělávání vlastních pracovníků (velké podniky 40 %, střední podniky 20 %, malé podniky 10 % a neziskové organizace 5 % a veřejné instituce 0 %),

×    je možné diskutovat zacílení podpory na malé a střední podniky.

-    prioritní osa 2

×    došlo ke zúžení cílových skupin (návrh na vypuštění osob dlouhodobě nezaměstnaných a znevýhodněných z důvodu věku – s těmito skupinami by měl pracovat především úřad práce),

×    snížení maximální hranice pro velikost projektu na 6 mil. Kč,

×    větší alokace výzvy bude směřovat do oblasti aktivit B,

×    po jednání s radním Janečkem nebude ve 2. výzvě podporována cílová skupina osob bez přístřeší, na tuto cílovou skupinu se zaměří komplexní projekt SOC MHMP.

-    prioritní osa 3

×    bude zrušena samostatná skupina aktivit „další vzdělávání pedagogických a akademických pracovníků“,

×    návrh na omezení počtu předložených projektů ve specifických aktivitách (D v prior. ose 1 a B v prior. ose 3), kde se předpokládá větší počet žádostí předložených VŠ tak, že v prioritní ose 1 bude omezení na 40 % celkového objemu alokace skupiny aktivit a v prioritní ose 3 na 70 % celkového objemu alokace skupiny aktivit,

×    po jednání s radní Kousalíkovou dojde k navýšení skupiny aktivit zaměřené na vysoké školy na 100 mil. Kč,

×    vzhledem k velikost alokace je navrhováno snížení velikosti projektů na maximálně 8 mil. Kč.

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§    schválení výzvy se v RHMP předpokládá na konci dubna, od května bude výzva otevřena 2 měsíce, s možností předkládat žádosti do 14. 7.;

§    alokace na 2. výzvu je ve výši 680 mil. Kč;

§    žadatelům budou poskytovány konzultace, které se budou týkat pouze projektového záměru, nikoli kompletně vyplněné žádosti;

§    konzultace se budou muset zúčastnit s poradenskými společnostmi i pracovníci žadatele;

§    podmínky a změny jsou jasně popsané v textu výzvy.

 

vedoucí Kinský

§    přednesl informace, které vzešly z jednání programového partnerství,

-    byl vyjádřen nesouhlas s finanční spoluúčastí neziskových organizací pro další vzdělávání sociálních pracovníků,

-    problém s definicemi pojmů škola a veřejná instituce pro potřeby spolufinancování (škola je v mnoha případech veřejná instituce zřizované HMP či městskými částmi).

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§    spolufinancování pro neziskové organizace se navrhuje s cílem více zainteresovat příjemce na kvalitě realizace projektu;

§    je zde prostor pro debatu a případnou změnu (zrušení tohoto spolufinančního podílu).

 

Diskuse:

Ryšlinková – pro většinu neziskových organizací není problém 5 % spolufinanční podíl, ale financování ex-post.

místopředsedkyně Drhová – 5 % podíl je pojistkou udržitelnosti projektu, fungující organizace by měly být schopny zajistit 5 % podíl. Souhlasí se zavedením tohoto spolufinančního podílu. Velkým podnikům by neumožnila čerpat z OPPA.

náměstkyně Reedová – navrhla v prioritní ose 1 u neziskových organizací ponechat 5 % spoluúčast, prioritní osa 2 a 3 bude bez spolufinancování ze strany neziskových organizací.

místopředsedkyně Drhová – jak se hodnotí udržitelnost těchto projektů?

vedoucí Kinský – projekty jsou vybírány experty, udržitelnost se posuzuje v rámci expertního posouzení a na jednání výběrových komisí, u projektů ESF v oblasti sociálních služeb je problém s udržitelností v celé ČR, jedná se o změnu systému v nastavení financování těchto služeb.

Ryšlinková – bylo by hodně limitující podmínkou, kdyby neziskové organizace museli prokazovat existenci a činnost v dané oblasti po určitou dobu?

vedoucí Kinský – je zde problém, jak by to bylo zjišťováno. Ze statutu by bylo možné pouze zjistit, zda organizace existuje, ale nikoliv zda vyvíjí uvedenou činnost, natož v jaké kvalitě své služby poskytuje. Komplexní zjišťování těchto údajů by u všech žadatelů bylo administrativně velmi náročné.

náměstkyně Reedová – určitá existence by byl omezující faktor. Nezisková organizace bez minulosti může nastartovat dobrou činnost.

 

Závěry:

Prioritní osa 1

×    zaměření skupiny aktivit A jen na malé a střední podniky – velké podniky mohou žádat jen ve skupině aktivit C zaměřené na znevýhodněné skupiny zaměstnanců,

×    v rámci skupiny aktivit A bude stanoveno 5 % spolufinancování u neziskových organizací.

Prioritní osa 2

×    navýšení alokace na skupinu aktivit B na 50 mil. Kč,

×    nebude zahrnuta cílová skupina osob bez přístřeší, na tuto cílovou skupinu se zaměří komplexní projekt SOC MHMP.

Prioritní osa 3

×    maximální velikost projektů bude stanovena na 8 mil. Kč,

×    alokace na skupinu aktivit B bude navýšena na 100 mil. Kč.

 

Usnesení:

Výbor bere na vědomí text 2. výzvy OPPA ve znění závěrů a doporučuje jej RHMP ke schválení.

 

Usnesení bylo jednomyslně schváleno.

 

 

7.    Informace o ukončené 2. výzvě OPPK

 

náměstkyně Reedová

§    o 2. výzvu OPPK byl velký zájem;

§    bylo přijato 110 projektů v celkové výši 4,17 mld. Kč, přičemž vyhlášená alokace byla ve výši 1,61 mld. Kč.

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§    nyní probíhá formální hodnocení;

§    je předpoklad, že projekty budou v září předloženy ZHMP ke schválení.

 

Výbor evropských fondů ZHMP bere tuto informaci na vědomí.

 

 

8.    Informace o podpoře žadatelům v rámci vyhlášené 2. výzvy OPPK

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§    žadatelům byly poskytovány osobní, písemné, telefonické konzultace;

§    bylo zorganizováno několik seminářů zaměřených na jednotlivé oblasti podpory, veřejnou podporu a elektronickou žádost Benefit.

 

 

Výbor evropských fondů ZHMP bere tuto informaci na vědomí.

 

 

9.    Různé

 

Richter

§    informoval o proběhlé schůzce s cca 15 balkánskými novináři;

§    informoval o možnosti prezentovat pražské projekty tureckým novinářům, v souvislosti s tím požádal ředitelku FEU Tiso Ferulíkovou o propagační předměty pro tuto akci.

 

 

 

 

Zapsala: Jana Příkopová

V Praze dne 7. dubna 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

    Bc. Markéta Reedová    JUDr. Tomáš Vavřinec

    ověřovatel zápisu    předseda výboru