Místo konání:    Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1

Předsedající:    JUDr. Tomáš Vavřinec

Tajemnice:    Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

Přítomní: JUDr. Tomáš Vavřinec, Mgr. Patricia Tiso Ferulíková, Bc. Markéta Reedová, RNDr. Lubomír Habrnál, JUDr. František Hoffman, Zbyněk Richter, Ing. Zuzana Drhová, Ph.D., Ing. František Stádník,    Ing. Miroslav Froněk, Ing. Marie Kousalíková

       

Omluven: JUDr. Rudolf Blažek, Ivan Bednář, Tomáš Chvála, RNDr. Jana Ryšlinková, CSc.

Nepřítomen: Jan Slezák

   

 

Ověřovatel zápisu: Bc. Markéta Reedová

 

 

Program a obsah jednání:

 

1.    Zahájení a schválení programu

Jednání řídil předseda Výboru evropských fondů JUDr. Tomáš Vavřinec, který představil program jednání.

 

Program jednání:

1.    Zahájení a schválení programu

2.    Schválení zápisu z minulého jednání

3.    Schválení ověřovatele zápisu

4.    Informace o vyhlášené 2. výzvě OPPA

5.    Informace o individuálním  komplexním projektu předloženém odborem sociální péče a zdravotnictví MHMP

6.    Aktuální informace k 2. výzvě OPPK

7.    Informace o ocenění projektu MČ Horní Počernice – soutěž TOP INVEST 2008

8.    Informace o nově vyhlášeném programu Zelená úsporám

9.    Informace o 10. výzvě OPŽP

10.   Různé

 

Návrh programu byl přijat a jednomyslně schválen.

 

 

2.    Schválení zápisu z minulého jednání

Zápis z minulého jednání byl jednomyslně schválen.

   

 

3.    Schválení ověřovatele zápisu

Ověřovatelem zápisu byla jednomyslně zvolena náměstkyně Reedová.

 

 

 

4.    Informace o vyhlášené 2. výzvě OPPA

 

náměstkyně Reedová

§    na minulém jednání byla 2. výzva OPPA podrobně projednána a 28. 4. 2009 byla schválena RHMP;

§    výzva bude pro příjem žádostí otevřena od 5. 5. 2009 do 14. 7. 2009;

§    v rámci výzvy jsou pořádány semináře pro žadatele, o které je velký zájem;

§    odbor ESF bude poskytovat i osobní konzultace.

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§    v současné době se začínají projekty konzultovat, ještě žádný projekt nebyl přijat;

§    proběhlý seminář byl 100 % obsazen;

§    prozatím se nepředpokládá, že by byl navyšován počet seminářů.

 

Výbor evropských fondů ZHMP bere tuto informaci na vědomí.

 

 

5.    Informace o individuálním komplexním projektu předloženém odborem sociální péče a zdravotnictví MHMP

 

náměstkyně Reedová

§    představila projekt – Systém dalšího vzdělávání v sociálních službách;

§    jde o projekt přímého přidělení, který je předkládán odborem SOC MHMP;

§    projekty přímého hodnocení jsou posuzovány v jiném režimu (nesoutěží s jinými projekty), než-li individuální projekty.

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§    základní informace o projektu je součástí přílohy podkladových materiálů;

§    rozpočet projektu je vyčíslen na 23 mil. Kč;

§    projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách (vytvoření individuálních profesních plánů, vzdělávání soc. pracovníků, vzdělávání managementu …).

 

Diskuse:

náměstkyně Kousalíková – navazuje tento projekt na již předložený projekt zdravotní školy v rámci JPD 2?

tajemnice Tiso Ferulíková – ne, nenavazuje na tento projekt.

místopředsedkyně Drhová – vznesla dotaz, co je to „programové partnerství“, které probíhá při schvalování projektů přímého přidělení. Jakým způsobem probíhá a jaký je schvalovací mechanismus? Dále uvedla, že chybí zpracovaná politika města v sociálních službách. Další dotaz byl směřován k tomu, proč bylo vybráno do výše zmíněného projektu přímého přidělení zrovna uvedených 13 institucí. Nemohl by být projekt rozšířen i na provozovatele těchto služeb ze strany neziskových organizací?

náměstkyně Reedová – v programovém partnerství se řeší, zda má projekt správné parametry. Dle operačního manuálu jsou v programovém partnerství zástupci z různých institucí. Pokud by programové partnerství projekt nedoporučilo, nebyl by předkládán Výboru ke schválení.

 

 

 

tajemnice Tiso Ferulíková – programové partnerství je složeno ze zástupců MPSV, NVF, UP HMP, HMP, nestátních neziskových organizací apod. V programovém partnerství nebylo diskutováno, zda dát prostor neziskovým organizacím v tomto projektu. Ale neziskové organizace mají prostor předložit své projekty v rámci 2. výzvy. Dále oponovala místopředsedkyni Drhové, která uvedla, že neexistuje zpracovaná politika města v sociální oblasti. Existuje zpracovaná Strategie sociálních služeb.

Úkol: na příštím jednání VEF předložit přehled úspěšných komplexních projektů OPPA.

Froněk – uvedl, že všechny projekty předkládané odborem SOC byly projednány Sociálním výborem a byly dále doporučeny.

místopředsedkyně Drhová – je možné dostat informaci o složení programového partnerství?

tajemnice Tiso Ferulíková – složení programového partnerství není zveřejňováno, členové VEF tuto informaci dostat mohou.

náměstkyně Reedová  - tato informace nebude součástí materiálů pro jednání. V případě zájmu je možné na vyžádání do tohoto seznamu pouze nahlédnout.

 

Usnesení:

Výbor bere na vědomí Informaci o průběhu výběru projektu přímého přidělení v rámci prioritní osy 2, souhlasí s navrženou výší způsobilých výdajů projektu a doporučuje RHMP odsouhlasit a ZHMP schválit navržený projekt.

 

Usnesení bylo 8 hlasy přijato a 1 člen se zdržel hlasování.

 

 

6.    Aktuální informace k 2. výzvě OPPK

 

náměstkyně Reedová

§    v rámci 2. výzvy bylo přijato 233 projektů;

§    v současné době se ukončuje formální hodnocení;

§    na příštím jednání VEF budou ke schválení předloženy projekty oblasti podpory 1.1 a 2.2, zbylé projekty budou schvalovány až v září 2009.

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§    upozornila na důležitost příštího jednání VEF, kdy budou schvalovány projekty OPPK.

 

Diskuse:

Froněk – jsou již žadatelé seznámeni s tím, že byl jejich projekt vyřazen?

tajemnice Tiso Ferulíková – většinou ano, oznámení jsou rozesílána.

 

Výbor evropských fondů ZHMP bere tuto informaci na vědomí.

 

 

7.    Informace o ocenění projektu MČ Horní Počernice – soutěž TOP INVEST 2008

 

náměstkyně Reedová

§    stručně představila projekt Horních Počernic – Chvalský zámek, který získal ocenění v soutěži TOP INVEST 2008;

§    příští jednání Společného monitorovacího výboru se bude konat právě na Chvalském zámku.

 

Diskuse:

Richter – poukázal na skutečnost, že fondy EU podpořili v realizaci investice, které by bez jejich pomoci jen těžko vznikly.

 

Výbor evropských fondů ZHMP bere tuto informaci na vědomí.

 

 

8.    Informace o nově vyhlášeném programu Zelená úsporám

 

náměstkyně Reedová

§    upozornila na skutečnost, že tento program není financován z fondů EU;

§    v rámci hl. m. Prahy by měl vzniknout informační web, kde by byly soustředěny informace o všech dotačních titulech (nejen fondy EU, ale i národní programy).

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§    stručně představila  jednotlivé oblasti podpory tohoto programu;

§    upozornila na fakt, že možnými žadateli mohou být i města a MČ;

§    zájem o program je velký.

 

místopředsedkyně Drhová

§    zájem o program je velký, alokace programu je také velká;

§    bylo by dobré,  kdyby Praha také přispěla k propagaci tohoto programu, který ještě nemá vyjasněné všechny podmínky, na podzim už bude zřejmé jak přesně program bude fungovat;

§    Praha má dost možností si na peníze z programu sáhnout;

§    program se nevztahuje na panelové domy.

 

Diskuse:

tajemnice Tiso Ferulíková – aktivity spadající pod podporu typu C Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a ohřev teplé vody mohu být realizovány i v panelových domech.

Froněk – upozornil na skutečnost, že program nelze použít na zateplení škol, což je potřeba.

náměstkyně Reedová – na zateplení škol je možné čerpat z OPŽP.

tajemnice Ferulíková – v rámci OPŽP jsou podmínky nastaveny tak přísně, že jsou těžko dosažitelné.

Froněk – nesouhlasí, aby se Praha podílela na propagaci tohoto programu, je to záležitost ministerstva.

 

Výbor evropských fondů ZHMP bere tuto informaci na vědomí.

 

 

9.    Informace o 10. výzvě OPŽP

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§    odbor FEU pravidelně informuje odbory MHMP a MČ o vyhlášených výzvách OPŽP;

§    v současné době je vyhlášená 10. výzva, která je zaměřena na prioritní osu 1 a 3;

§    prioritní osa 1 je pro Prahu nerelevantní, díky dodatečným omezujícím podmínkám;

§    podmínky pro čerpání z OPŽP jsou v každé výzvě nastaveny jinak, někdy je složité dané podmínky splnit;

§    v případě konkrétních dotazů, je možné zjistit bližší informace;

§    na MHMP funguje tzv. Krajská pracovní skupina, které předsedá radní Štěpánek;

§    KPS je jedním z mezistupňů při schvalování projektů OPŽP;

§    VEF je informován o schválených projektech OPŽP.

 

Výbor evropských fondů ZHMP bere tuto informaci na vědomí.

 

 

10.   Různé

 

předseda Vavřinec

§    příští jednání se bude konat 1. června 2009 od 15:00.

 

Richter

§    informoval o proběhlé schůzce s cca 30 tureckými novináři, kterým prezentoval úspěšné pražské projekty realizované prostřednictvím fondů EU.

 

Výbor evropských fondů bere tuto informaci na vědomí.

 

 

Zapsala: Jana Příkopová

V Praze dne 12. května 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

    Bc. Markéta Reedová       JUDr. Tomáš Vavřinec

    ověřovatel zápisu    předseda výboru