Místo konání:    Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1

Předsedající:    JUDr. Tomáš Vavřinec

Tajemnice:    Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

Přítomní: JUDr. Tomáš Vavřinec, Mgr. Patricia Tiso Ferulíková, Bc. Markéta Reedová, JUDr. František Hoffman, Zbyněk Richter, Ing. Zuzana Drhová, Ph.D., Ing. František Stádník, Ing. Miroslav Froněk, Ivan Bednář, Tomáš Chvála, Ing. Marcela Nováková

       

Omluven: JUDr. Rudolf Blažek, RNDr. Jana Ryšlinková, CSc., Ing. Marie Kousalíková

Nepřítomen: Jan Slezák, RNDr. Lubomír Habrnál

   

 

Ověřovatel zápisu: Bc. Markéta Reedová

 

 

Program a obsah jednání:

 

1.    Zahájení a schválení programu

Jednání řídil předseda Výboru evropských fondů JUDr. Tomáš Vavřinec, který představil program jednání.

 

Program jednání:

1.    Zahájení a schválení programu

2.    Schválení zápisu z minulého jednání

3.    Schválení ověřovatele zápisu

4.    Projednání projektů 2. výzvy OPPK oblasti podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové dopravy a 2.2 Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů

5.    Projednání navýšení alokace 2. výzvy OPPK v oblasti podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové dopravy a 2.2 Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů

6.    Informace o úspěšných systémových projektech předkládaných do OPPA

7.    Informace o přípravě Společného monitorovacího výboru

8.    Různé

 

Návrh programu byl přijat a jednomyslně schválen.

 

 

2.    Schválení zápisu z minulého jednání

Zápis z minulého jednání byl jednomyslně schválen.

   

 

3.    Schválení ověřovatele zápisu

Ověřovatelem zápisu byla jednomyslně zvolena náměstkyně Reedová.

 

4.    Projednání projektů 2. výzvy OPPK oblasti podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové dopravy a 2.2 Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů

 

náměstkyně Reedová

oblast podpory 1.1

§    v rámci oblasti podpory 1.1 může žádat pouze DP a.s. a DOP MHMP;

§    byla vyhlášena alokace ve výši 450 mil. Kč;

§    předloženo bylo 6 projektů, žádný nebyl vyřazen, všechny jsou navrženy ke schválení.

oblast podpory 2.2

§    v rámci oblasti podpory 2.2 nejčastěji žádají MČ;

§    o tuto oblast podpory byl velký zájem;

§    celkem bylo předloženo 16 projektů, přičemž 3 projekty byly vyřazeny po formální kontrole a 1 po kontrole ex-ante;

§    byla vyhlášena alokace ve výši 80 mil. Kč;

§    projekty jsou kvalitní, proto je navrženo navýšit alokaci.

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§    v poskytnutých materiálech je stručná informace o všech předložených projektech, informace o průběhu výběru projektů;

§    v příloze č. 3 jsou uvedeny navrhované projekty ke schválení po ex-ante kontrole, tzn. jde o navrhovanou maximální výši podpory.

 

Diskuse:

místopředsedkyně Drhová – vznesla pochybnost ke znění navrhovaného usnesení, ve kterém Výbor schvaluje navrženou výši způsobilých výdajů projektu na základě doporučení EFRR FEU. Formulaci „schvaluje“ by nahradila formulací „bere na vědomí“.

tajemnice Tiso Ferulíková – toto znění bylo schváleno Výborem již při 1. výzvě.

náměstkyně Reedová – připustila, že členové neznají 100 % rozpočty jednotlivých projektů, ale odbor FEU při hodnocení projektů musí postupovat dle schváleného operačního manuálu, který byl schválen také Výborem.

místopředsedkyně Drhová – uvedla, že Výbor kontroluje proces výběru, nikoli částky navrhovaných dotací.

náměstkyně Reedová – Výbor zde schvaluje i spolupodíl, který bude poskytnut z rozpočtu HMP. Za finanční částky u jednotlivých projektů je zodpovědný odbor. Nesouhlasí s tím, aby se Výbor zbavoval určité zodpovědnosti.

Richter – uvedl, že podkladové materiály na jednání Výboru byly rozeslány s dostatečným předstihem a každý si je mohl prostudovat. Souhlasí s původně navrhovaným usnesením.

 

Usnesení:

Výbor bere na vědomí Informaci o průběhu výběru projektů, schvaluje navrženou maximální výši způsobilých výdajů projektu na základě doporučení EFRR FEU a doporučuje RHMP odsouhlasit a ZHMP schválit projekty uvedené v Seznamu projektů po ex-ante kontrole.

 

Usnesení bylo jednomyslně schváleno.

 

 

 

 

5.    Projednání navýšení alokace 2. výzvy OPPK v oblasti podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové dopravy a 2.2 Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů

 

náměstkyně Reedová

§    bylo předloženo velkém množství kvalitních projektů;

§    je navrhováno u oblasti podpory 1.1 navýšit alokaci o 20 310 531,29 Kč na 470 310 531,29 Kč a u oblasti podpory 2.2 o 103 407 545 Kč na 183 407 545 Kč;

§    navýšením alokace u oblasti podpory 2.2 by se vyčerpala alokace pro celý program;

§    v oblasti podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb je málo kvalitních projektů, proto je zde návrh z této oblasti přesunout prostředky do oblasti podpory 2.2;

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§    přesun z jedné oblasti podpory do druhé bude muset být projednáno na Společném monitorovacím výboru a s EK, s EK je tato otázka již předjednána.

 

Diskuse:

Froněk – upozornil na plánovanou výzvu v OPŽP, která by měla být zaměřena na zateplování škol, školek apod. Vyhlášena by měla být během léta 2009.

 

 

Usnesení:

Výbor bere na vědomí Informaci o navýšení alokace 2. výzvy u OPPK oblasti podpory 1.1 a 2.2, schvaluje navrženou výši alokací na základě doporučení EFRR FEU a doporučuje RHMP odsouhlasit a ZHMP schválit navýšení alokací.

 

Usnesení bylo jednomyslně schváleno.

 

 

 

6.    Informace o úspěšných systémových projektech předkládaných do OPPA

 

náměstkyně Reedová

§    tento bod byl zařazen na žádost místopředsedkyně Drhové, která vznesla dotaz, jaké projekty jsou realizovány přímým přidělením;

§    tyto projekty připravuje odbor SOC MHMP;

§    jde o nezanedbatelné částky cca 300 mil. Kč;

§    v současné době se připravují další projekty za cca 50 mil. Kč.

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§    uvedla, že odbor SOC MHMP je velmi aktivní při předkládání těchto typů projektů;

§    nyní se připravují další 3 projekty, které jsou ve fázi konzultací, schvalovat by se mohly na podzim;

§    tyto projekty může předkládat i odbor SMT MHMP, nyní jsou zatím připravovány pouze projektové záměry.

 

 

Diskuse:

místopředsedkyně Drhová – požádala, aby Výbor přijal doporučení, aby projektové záměry byly předjednávány v příslušných výborech.

tajemnice Tiso Ferulíková – Sociální výbor je o těchto aktivitách informován.

náměstkyně Reedová – souhlasí s místopředsedkyní Drhovou, aby projekty byly projednávány na příslušných výborech již ve fázi přípravy.

 

Usnesení:

Výbor bere na vědomí tuto informaci a doporučuje odborům zpracovávající individuální komplexní projekty, aby projednaly projektové záměry ve věcně příslušných výborech.

 

Usnesení bylo jednomyslně schváleno.

 

 

7.    Informace o přípravě Společného monitorovacího výboru

 

náměstkyně Reedová

§    SMV se bude konat ve středu 3. 6. 2009 na Chvalské tvrzi;

§    Chvalská tvrz je projektem spolufinancovaným z JPD 2;

§    hlavními tématy jednání jsou:

-    Projednání a schválení výroční zprávy OPPA a OPPK za rok 2008,

-    Informace o aktuálním průběhu implemetace OPPA a OPPK za rok 2009,

-    Informace o čerpání technické pomoci OPPA a OPPK za rok 2008 a plán pro rok 2009,

-    Informace o využití nástrojů publicity a informovanosti,

-    Ukázky úspěšných projektů podpořených z OPPA a OPPK.

 

Diskuse:

Drhová – vznesla požadavek, zda by mohly být Výboru předloženy statistiky čerpání alokací OPPA a OPPK.

 

Výbor evropských fondů ZHMP bere tuto informaci na vědomí.

 

 

8.    Různé

 

předseda Vavřinec

§    příští jednání se bude konat 7. září 2009 od 13:00.

 

místopředsedkyně Drhová

§    vznesla dotaz, kdy budou Výboru poskytnuty informace z oblasti vědy a výzkumu.

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§    v současné době probíhá proces hodnocení těchto projektů;

§    na jednání VEF budou tyto projekty předloženy pravděpodobně v září 2009.

 

 

 

Richter

§    informoval, že se 9. 6. 2009 ve Společném kulturním centru městských částí Praha – Dolní Počernice a Praha 14 uskuteční Monitorovací výbor JPD 2.

 

Výbor evropských fondů bere tuto informaci na vědomí.

 

 

 

Zapsala: Jana Příkopová

V Praze dne 2. června 2009

 

 

 

 

 

 

 

    Bc. Markéta Reedová    JUDr. Tomáš Vavřinec

    ověřovatel zápisu       předseda výboru