Místo konání:    Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1

Předsedající:    JUDr. Tomáš Vavřinec

Tajemnice:    Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

Přítomní: JUDr. Tomáš Vavřinec, Mgr. Patricia Tiso Ferulíková, Bc. Markéta Reedová, Zbyněk Richter, Ing. Zuzana Drhová, Ph.D., Ing. František Stádník, Ing. Miroslav Froněk, Ivan Bednář, Tomáš Chvála, Ing. Marie Kousalíková, Ing. Marcela Nováková, Ing. Markéta Doležalová, Ing. Eva Berdichová, Ing. Jiří Mejstřík

       

Omluven: JUDr. Rudolf Blažek, RNDr. Jana Ryšlinková, CSc.,

Nepřítomen: Jan Slezák, RNDr. Lubomír Habrnál, JUDr. František Hoffman,

   

 

Ověřovatel zápisu: Bc. Markéta Reedová

 

 

Program a obsah jednání:

 

1.    Zahájení a schválení programu

Jednání řídil předseda Výboru evropských fondů JUDr. Tomáš Vavřinec, který představil program jednání.

 

Program jednání:

1.    Zahájení a schválení programu

2.    Schválení zápisu z minulého jednání

3.    Schválení ověřovatele zápisu

4.    Informace o Programu realizace strategické koncepce hl. m. Prahy

5.    Projednání projektů 2. výzvy OPPK oblasti podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb, 2.1 Revitalizace a ochrana území a 3.3 Rozvoj malých a středních podniků

6.    Projednání individuálního komplexního projektu předloženém odborem školství, mládeže a tělovýchovy MHMP

7.    Informace o čerpání alokací OPPA a OPPK

8.    Různé

 

Návrh programu byl přijat a jednomyslně schválen.

 

 

2.    Schválení zápisu z minulého jednání

Zápis z minulého jednání byl jednomyslně schválen.

   

 

3.    Schválení ověřovatele zápisu

Ověřovatelem zápisu byla jednomyslně zvolena náměstkyně Reedová.

 

 

 

4.    Informace o Programu realizace strategické koncepce hl. m. Prahy

 

Předseda Výboru uvítal zástupce Odboru strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. města Prahy, kteří představili Program realizace strategické koncepce hl. m. Prahy na období 2009 - 2015.

 

Doležalová

§    představila dokument Program realizace strategické koncepce hl. m. Prahy;

§    dokument navazuje na aktualizaci Strategického plánu hlavního města Prahy, který byl chválen 11. 12. 2008;

§    poukázala na body v Programu strategické koncepce, které se přímo dotýkají Výboru evropských fondů EU ZHMP.

 

Diskuse:

místopředsedkyně Drhová – vznesla dotaz, zda je reálné, aby se Praha do r. 2015 podílela ve 20 nadnárodních projektech, jak je uvedeno v cíli Programu strategické koncepce.

tajemnice Tiso Ferulíková – ano, je to reálné. V současné době se Praha již na některých projektech podílí jako partner, zatím ještě nebyla vedoucím, tzv. leadrem projektu.

místopředsedkyně Drhová – vznesla požadavek, zda by mohl Výbor dostat informace do jakých mezinárodních projektů je Praha zapojena. Dále vznesla dotaz, zda se stále počítá se založením Regionální rozvojové agentury.

Mejstřík – na nejbližším jednání Výboru hospodářské politiky bude vyžadováno, aby se členové výboru vyjádřili k problematice vzniku Regionální rozvojové agentury, zda ho podpořit či nikoli. Na vzniku Regionální rozvojové agentury jsou postaveny další úkoly v Programu realizace strategické koncepce. Je zde předpoklad, že vznik Regionální rozvojové agentury bude podpořen. V rámci Programu realizace strategické koncepce je to prozatím otevřenou otázkou.

náměstkyně Reedová – vznesla dotaz ohledně problematiky vědy a výzkumu, které se také  strategický plán věnuje. Kdo se touto problematikou bude zabývat, kdo je garantem a v jakém výboru bude projednávána?

Mejstřík – další otevřenou otázkou, vedle vzniku Regionální rozvojové agentury, je vznik Regionální rady  pro výzkum a inovace. Jako garant je navržen odbor Kanceláře primátora, přičemž odborné, organizační a administrativní zázemí by spadalo pod URM hl. m. Prahy. Nyní Kancelář primátora zvažuje, zda by i garantem nebyl URM hl. m. Prahy.

Doležalová – uvedla, že stejné zaměření cílů jako je v Programu realizace strategické koncepce by mělo být i v Pozičním dokumentu hl. města Prahy při vyjednávání kohezní politiky po r. 2013.

Mejstřík – upozornil na body patřící tomuto Výboru. Dále uvedl, že probíhá jednání s ČSÚ, aby byla zpracována bohatá informační základna, která by byla k dispozici při vyjednávání s EK.

Bednář – v Programu realizace strategické koncepce je operováno s částkou 1,4 mld. Kč - jak by se tyto finanční prostředky rozdělovaly?

Mejstřík – bude záležet na jednotlivých garantech, jaké nejvhodnější formy pro čerpání zvolí.

náměstkyně Reedová – upozornila na skutečnost, že Praha má jiné zájmy než ostatní kraje. Navrhuje, aby bylo Výborem přijato usnesení, aby Rada schválila pozici Prahy, která by byla doručena ministrovi pro vyjednávání pozice pro další programové období.

 

Výbor bere na vědomí  Program realizace  strategické  koncepce  hl. m. Prahy na období   2009 - 2015.

 

 

Usnesení:

Výbor doporučuje RHMP schválit ustanovení Regionální rozvojové agentury a Rady pro inovace a výzkum a ukládá náměstkyni Markétě Reedové, aby předložila do RHMP Poziční dokument o Kohezní politice po r. 2013 s termínem do konce října 2009.

 

Usnesení bylo jednomyslně schváleno.

 

 

5.    Projednání projektů 2. výzvy OPPK oblasti podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb, 2.1 Revitalizace a ochrana území a 3.3 Rozvoj malých a středních podniků

 

náměstkyně Reedová

§    o výzvu byl velký zájem, bylo předloženo 164 projektů za cca 2 mld. Kč;

§    podpořeno by mělo být 53 projektů za cca 770 mil. Kč;

§    z důvodu přijetí velkého množství kvalitních projektů u oblasti podpory 2.1 revitalizace a ochrana území navrhujeme navýšit původně vyhlášenou alokaci 400 000 000 Kč o 216 945 219,45 Kč na 616 945 219,54 Kč;

§    u každého projektu jsou zpracovány 2 posudky;

§    z celkového množství 164 projektů 44 projektů neprošlo formální kontrolou a 64 projektů nesplnilo hranici bodového hodnocení;

§    další výzva u oblasti podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků bude zaměřena na cestovní ruch;

§    kvalita předkládaných projektů celkově stoupá.

 

 

Diskuse:

Bednář – vznesl dotaz, zda všechny projekty, které dosáhly hranice 50 bodů budou podpořeny.

tajemnice Tiso Ferulíková – projekty, které mají více jak 50 bodů jsou doporučeny k podpoře. U projektů byla provedena ex-ante kontrola, na základě které může dojít ke snížení žadatelem požadované podpory. V příloze č. 4 je uveden seznam projektů, ve kterém je uveden návrh výše podpory. Dále v podkladových materiálech jsou informace o každém předloženém projektu, o průběhu výběru projektů a seznam projektů navrhovaných ke schválení.

Richter – vznesl dotaz ohledně oblasti podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území a s tím spojené revitalizace historicky cenných objektů, kdy kvalitní projekty z této oblasti dostanou méně bodů než revitalizace ploch.

tajemnice Tiso Ferulíková – důležité je, co je obsahem výzvy. Revitalizace památkově chráněného objektu je považována za doplňkovou aktivitu v rámci OPPK. Při vyjednávání programu EK tuto aktivitu nechtěla do OPPK zahrnout vůbec. Řídící orgán může zužovat zaměření výzvy, ale musí to být zdůvodněno.

náměstkyně Reedová – uvedla, že je otázkou, zda je zdůvodnitelné, abychom vyhlásili výzvu pouze na památkově chráněné objekty.

místopředsedkyně Drhová – uvedla, že za nejkvalitnější projekty považuje projekty z prioritní osy 2 Životní prostředí a za nejhorší projekty oblasti podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků. V rámci těchto projektů nevidí žádnou přidanou hodnotu pro Prahu. Navrhla, zda by do budoucna pro tuto oblast podpory nemohla být zpřísněna kritéria.

 

 

Usnesení:

Výbor bere na vědomí Informaci o průběhu výběru projektů, schvaluje navrženou maximální výši způsobilých výdajů projektů na základě doporučení EFRR FEU a doporučuje RHMP odsouhlasit a ZHMP schválit projekty uvedené v Seznamu projektů po ex-ante kontrole.

 

Usnesení bylo 8 hlasy schváleno, 1 se zdržel hlasování.

 

 

Usnesení:

Výbor bere na vědomí Informaci o navýšení alokace 2. výzvy OPPK u oblasti podpory 2.1, schvaluje navrženou výši alokace na základě doporučení EFRR FEU a doporučuje RHMP odsouhlasit a ZHMP schválit navýšení alokace.

 

Usnesení bylo jednomyslně schváleno.

 

 

 

6.    Projednání individuálního komplexního projektu předloženém odborem školství, mládeže a tělovýchovy MHMP

 

náměstkyně Reedová

§    individuální komplexní projekty prochází jiným způsobem hodnocení než individuální projekty, jsou doplňkem na regionální úrovni;

§    projekt je za cca 20 mil. Kč a je zaměřen na jazykové a metodické vzdělávání pedagogických pracovníků na území hl. m. Prahy;

§    projekt by měl podpořit cca 500 pedagogických pracovníků.

 

 

náměstkyně Kousalíková

§    uvedla, že v tomto projektu jsou nastaveny přísnější pravidla než byly v projektu v rámci JPD 3;

§    podmínkou je, aby učitelé dosáhli nějakého certifikátu a nestagnovali na počáteční úrovni.

 

Usnesení:

Výbor bere na vědomí Informaci o průběhu výběru projektu přímého přidělení v rámci OPPA prioritní osy 3, souhlasí s navrženou výší způsobilých výdajů projektu a doporučuje RHMP odsouhlasit a ZHMP schválit navržený projekt.

 

Usnesení bylo jednomyslně schváleno.

 

 

 

7.    Informace o čerpání alokací OPPA a OPPK

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§    představila čerpání OPPA a OPPK;

§    do roku 2010 musí být vyčerpaná alokace roku 2007 dle pravidla n + 3, v případě nevyčerpání o finanční prostředky této alokace přijdeme;

§    u OPPA je tato alokace vyčerpaná z 30 %, zatím byly vyplaceny zálohy na projekty z 1. Výzvy, v současné době jsou tyto projekty v realizaci. Alokace 2007 by měla být bez problémů vyčerpaná;

§    u OPPK je situace v čerpání lepší, což je způsobeno ex-ante financováním MČ a odborů, neměl by být problém s čerpáním alokace 2007.

 

 

Diskuse:

místopředsedkyně Drhová – vznesla požadavek, zda by bylo možné připravit i statistiku čerpání Technické asistence.

 

Výbor evropských fondů ZHMP bere tuto informaci na vědomí.

 

 

předseda Vavřinec

§    pověřil místopředsedkyni Drhovou vedením Výboru

 

 

8.    Různé

 

místopředsedkyně Drhová - navrhla revizi kritérií oblasti podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků.

 

Richter - vrátil se k problematice možnosti čerpání z OPPK na revitalizace památkově chráněných objektů.

tajemnice Tiso Ferulíková – jako Řídící orgán můžeme zúžit zaměření výzvy, ale pouze na památkově chráněné objekty nemůžeme vyhlásit výzvu.

náměstkyně Reedová – pokud se nerevitalizuje plocha, je problém s čerpáním z OPPK. Ideální stav by byl, kdyby kolem památkově chráněného objektu byla i plocha k revitalizaci.

Richter – navrhl, aby řídící orgán zvážil vyhlášení výzvy pro revitalizaci památkově chráněných objektů.

 

místopředsedkyně Drhová – vznesla dotaz jaké jsou možnosti změnit zaměření programu a zpřesnit ho. Jakou máme možnost doplnit indikátory apod.

náměstkyně Reedová – nelze dělat nic zásadního. Nyní je potřeba přesunout finanční prostředky z jiných oblastí podpor na revitalizace a zrušit IPRM, který není dobře nastaven a pro potřeby Prahy se nehodí. Oblast podpory 3.3 v programu zůstane, nelze ji zrušit. Argumenty pro zkrácení peněz ve 3.3 nezískáme (EK malé a střední podnikatele podporuje), můžeme zpřísnit kritéria, ale je zde problém, abychom nebyli obviněny z nerovného přístupu.

tajemnice Tiso Ferulíková – uvedla, že ve 3.3 do konce programového období zbývá cca 380 mil. Kč.

Chvála – uvedl, že těžko změníme nebo zrušíme něco, co EK chce a podporuje, i když si myslíme, že pro Prahu to nemá přínos a finanční prostředky bychom uvítali v jiných oblastech podpory.

náměstkyně Reedová – na podporu podnikatelů EK dokonce umožnila navýšit hranici de minimis z 200 tis EUR na 500 tis. EUR. Dále uvedla, že nyní probíhá evaluace kritérií a u 3.3 bude zváženo zúžení kritérií.

místopředsedkyně Drhová – požaduje, zda by bylo možné ještě před vyhlášením výzvy vše projednat na Výboru.

náměstkyně Reedová – v rámci oblasti podpory 3.3 by další výzva měla být vyhlášena pro cestovní ruch, budeme se snažit zpřísnit kritéria a je zde možnost de minimis ponechat na původních 200 tis. EUR.

tajemnice Tiso Ferulíková – uvedla, že řídící orgán může pouze: zpřísnit kritéria, zúžit výzvu, de minimis ponechat na 200 tis. EUR.

 

náměstkyně Kousalíková – vznesla požadavek, zda může odbor FEU prověřit, zda je nějaká možnost, aby Praha získala finanční prostředky na platy učitelů z fondů EU. Mělo by dojít ke  krácení výdajů ze státního rozpočtu na platy učitelů a ostatní kraje budou výpadek suplovat z fondů EU.

tajemnice Tiso Ferulíková – na rozdíl od ostatních krajů má Praha omezené možnosti v čerpání z fondů EU. Fondy EU by  neměl být nahrazován státní rozpočet.

 

 

Výbor evropských fondů bere tyto informace na vědomí.

 

 

 

Zapsala: Jana Příkopová

V Praze dne 7. září 2009

 

 

 

 

 

 

 

    Bc. Markéta Reedová    JUDr. Tomáš Vavřinec

    ověřovatel zápisu       předseda výboru