Místo konání:    Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1

Předsedající:    JUDr. Tomáš Vavřinec

Tajemnice:    Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

Přítomní: JUDr. Tomáš Vavřinec, Mgr. Patricia Tiso Ferulíková, Zbyněk Richter, Ing. František Stádník, RNDr. Lubomír Habrnál, JUDr. František Hoffman, Ing. Miroslav Froněk, Ivan Bednář, Tomáš Chvála, Ing. Marie Kousalíková, RNDr. Jana Ryšlinková, CSc., Ing. Marcela Nováková

       

Omluven: JUDr. Rudolf Blažek, Bc. Markéta Reedová, Ing. Zuzana Drhová, Ph.D., Jan Slezák

Nepřítomen: 

   

 

Ověřovatel zápisu: Ing. Marie Kousalíková

 

 

Program a obsah jednání:

 

1.    Zahájení a schválení programu

Jednání řídil předseda Výboru evropských fondů JUDr. Tomáš Vavřinec, který představil program jednání.

 

Program jednání:

1.    Zahájení a schválení programu

2.    Schválení zápisu z minulého jednání

3.    Schválení ověřovatele zápisu

4.    Projednání projektů 2. výzvy OPPK oblasti podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí

5.    Informace o čerpání technické pomoci OPPA a OPPK

6.    Informace o zapojení hl. m. Prahy do mezinárodních projektů

7.    Informace o harmonogramu výzev OPPA a OPPK

8.    Různé

 

Návrh programu byl přijat a jednomyslně schválen.

 

 

2.    Schválení zápisu z minulého jednání

Zápis z minulého jednání byl jednomyslně schválen.

   

 

3.    Schválení ověřovatele zápisu

Ověřovatelem zápisu byla jednomyslně zvolena náměstkyně Kousalíková.

 

 

 

4.    Projednání projektů 2. výzvy OPPK oblasti podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§    v rámci oblasti podpory 3.1 jsou předkládány projekty vědy a výzkumu;

§    byla vyhlášena alokace ve výši 1,05 mld. Kč;

§    celkem bylo předloženo 47 projektů za 2,4 mld. Kč;

§    v rámci této oblasti podpory jde o složité projekty, které vyžadují expertní posudky => hodnocení trvalo déle, než se původně očekávalo;

§    představila jednotlivé přílohy, které obsahují popis všech přijatých projektů, informaci o průběhu výběru projektů a seznam projektů po ex-ante kontrole doporučených k financování;

§    k financování je doporučeno 13 projektů za necelou 0,5 mld. Kč, přičemž u 2 projektů se ještě čeká na  expertní posudek a vyjádření ÚOHS;

§    z této výzvy zbylo více než 0,5 mld. Kč => další výzva je plánována koncem roku.

 

Diskuse:

Ryšlinková – vznesla dotaz k velkému projektu Institutu aplikovaných věd. V jakém stavu je projekt v současné době?

tajemnice Tiso Ferulíková – projekt prošel expertním posouzením. Byl posuzován i experty ze zahraničí. Šlo o složitý proces posuzování. Projekt však nebyl doporučen k financování. V rámci této oblasti podpory je do dalších výzev k dispozici ještě cca 1,1 mld. Kč. Nyní bude probíhat evaluace výzvy na základě které bude rozhodnuto, zda bude ještě vyhlášena 1 výzva nebo alokace bude rozdělena do více výzev.

 

místopředseda Habrnál – poukázal na skutečnost, že v rámci této oblasti podpory většinu žadatelů tvoří vysoké školy a Akademie věd. Má tuto informaci k dispozici také MŠMT? V současné době, v době ekonomické krize, by se při přerozdělování peněz ze státního rozpočtu měla vzít v úvahu i skutečnost, že tyto instituce získávají nemalé zdroje z EU.

tajemnice Tiso Ferulíková – s MŠMT probíhá dobrá spolupráce, ale tato informace není na ministerstvo explicitně zasílána. Všechny projekty musí být spolufinancovány žadatelem, mezi žadatelem a MŠMT by měla probíhat komunikace a ministerstvo by tuto informaci mělo mít k dispozici.

vedoucí Nováková – uvedla, že informace je součástí statistických výkazů.

místopředseda Habrnál – uvedl, že je důležité, aby veřejnost dostala komplexní informace, jaké finanční prostředky plynou do těchto institucí. Na prostředky z EU je zapomínáno a v tisku jsou uváděny pouze prostředky, které plynou ze státního rozpočtu.

náměstkyně Kousalíková – souhlasí, aby byly tyto informace dobře zveřejněny, aby si při rozdělování finančních prostředků do školství ministerstvo uvědomilo, jaké prostředky plynou z EU do vysokoškolského vzdělávání, pak by nemuselo docházet k tak velkým škrtům v regionálním školství.

 

Usnesení:

Výbor bere na vědomí Informaci o průběhu výběru projektů, schvaluje navrženou maximální výši způsobilých výdajů projektů na základě doporučení EFRR FEU a doporučuje RHMP odsouhlasit a ZHMP schválit projekty uvedené v Seznamu projektů po ex-ante kontrole.

 

Usnesení bylo jednomyslně schváleno.

 

 

5.    Informace o čerpání technické pomoci OPPA a OPPK

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§    finanční prostředky z technické pomoci jsou určeny na řízení programu, monitoring projektů a programu, analýzy, evaluace, platy zaměstnanců apod.;

§    Výbor bude cca 1x za 3 měsíce informován o stavu čerpání z technické pomoci;

§    z technické pomoci OPPA je do současné doby vyčerpáno 14,36 mil. Kč a z OPPK 24,95 mil. Kč;

§    objem finančních prostředků TP je určen procentním podílem z objemu finančních prostředků celého programu. OPPA je menší program než OPPK, proto z OPPK jsou placeni zaměstnanci oddělení EFRR, zaměstnanci oddělení ESF jsou placeni částečně z technické asistence a částečně z rozpočtu hl. m. Prahy => tím je způsoben nepoměr čerpání TP OPPA a OPPK.

 

Výbor evropských fondů  bere tuto informaci na vědomí

 

 

 

6.    Informace o zapojení hl. m. Prahy do mezinárodních projektů

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§    tato informace byla zařazena do programu jednání na základě požadavku Výboru na minulém jednání;

§    představila mezinárodní projekty s účastí hl. m. Prahy v rámci programu URBACT II, Progress a Interreg IV C;

§    3 projekty jsou ze sociální oblasti a na 1 projektu participuje ÚRM.

 

Výbor evropských fondů ZHMP bere tuto informaci na vědomí

 

 

7.    Informace o harmonogramu výzev OPPA a OPPK

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§    v rámci OPPA se hodnotí 2. výzva, ZHMP by ji mělo schvalovat 17. 12. 2009;

§    v souvislosti se schvalovacím procesem 2. výzvy by bylo třeba posunout prosincové jednání na 30. 11., příp. 7. 12. 2009.

 

předseda Vavřinec

§    termín bude upřesněn po konzultaci s náměstkyní Reedovou.

 

 

Výbor evropských fondů  bere tuto informaci na vědomí.

 

 

 

 

 

 

 

8.    Různé

 

Richter

§    informoval o konání Konference v oblasti ŽP za účasti norských expertů, která se uskuteční 20. 10. 2009 v Kulturním centru v Dolních Počernicích (projekt realizovaný z JPD 2).

 

 

Výbor evropských fondů bere tyto informace na vědomí.

 

 

 

 

Zapsala: Jana Příkopová

V Praze dne 12. října 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ing. Marie Kousalíková       JUDr. Tomáš Vavřinec

    ověřovatel zápisu    předseda výboru