Místo konání:    Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1

Předsedající:    JUDr. Tomáš Vavřinec

Tajemnice:    Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

Přítomní: JUDr. Tomáš Vavřinec, Mgr. Patricia Tiso Ferulíková, Mgr. Markéta Reedová, Zbyněk Richter, Ing. František Stádník, JUDr. František Hoffman, Ing. Miroslav Froněk, Ivan Bednář, Tomáš Chvála, RNDr.  Jana Ryšlinková, CSc., Ing. Zuzana Drhová, Ph.D.

       

Omluven: JUDr. Rudolf Blažek, Jan Slezák, Ing. Marie Kousalíková

Nepřítomen: RNDr. Lubomír Habrnál

   

 

Ověřovatel zápisu: Mgr. Markéta Reedová

 

 

Program a obsah jednání:

 

1.    Zahájení a schválení programu

Jednání řídil předseda Výboru evropských fondů JUDr. Tomáš Vavřinec, který představil program jednání.

 

Program jednání:

1.    Zahájení a schválení programu

2.    Schválení zápisu z minulého jednání

3.    Schválení ověřovatele zápisu

4.    Informace o veřejné zakázce „Poradenství, příprava a realizace projektů hlavního města Prahy v období 2009 – 2012“

5.    Různé

 

Návrh programu byl přijat a jednomyslně schválen.

 

 

2.    Schválení zápisu z minulého jednání

Zápis z minulého jednání byl jednomyslně schválen.

   

 

3.    Schválení ověřovatele zápisu

Ověřovatelem zápisu byla jednomyslně zvolena náměstkyně Reedová.

 

 

4.    Informace o veřejné zakázce „Poradenství, příprava a realizace projektů hlavního města Prahy v období 2009 – 2012“

 

náměstkyně Reedová

§    veřejná zakázka spadá do gesce ředitele MHMP;

§    odbor FEU nemůže připravovat projekty jednotlivým odborům, nemá na to dostatečnou personální kapacitu a docházelo by ke střetu zájmů;

§    odbor FEU může poskytovat pouze konzultační činnost;

§    na základě uvedených skutečností se přistoupilo k veřejné zakázce na poradenskou a konzultační firmu.

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§    na základě usnesení RHMP bylo zahájeno zadávací řízení k této veřejné zakázce;

§    bylo vybráno sdružení uchazečů Allowance, s. r. o. a Eurovision, a. s.;

§    konsorcium bude poskytovat služby odborům MHMP a příspěvkovým organizacím;

§    sdružení bude monitorovat výzvy, vyhledávat vhodné projektové záměry, připravovat projektové žádosti, pomáhat při realizaci projektů (monitorovací zprávy) apod.

 

 

Diskuse:

Bednář – vznesl dotaz jakým způsobem je poradenská firma financována? Mohou toto sdružení využít i akciové společnosti, kde má hl. m. Praha majoritní podíl?

tajemnice Tiso Ferulíková – není v naší kompetenci nařídit akciové společnosti využívat poradenskou firmu. Veřejná zakázka je financována z rozpočtu ředitele MHMP. Se sdružením byla uzavřena rámcová smlouva, kdy není financována paušálně každý měsíc, ale podle výkonu. V případě, že bude projekt úspěšný, budou náklady na zpracování žádosti profinancovány z EU.

náměstkyně Reedová – uvedla, že akciové společnosti mohou využít poradenskou firmu, ale musí ji zaplatit ze svého rozpočtu. Např. Dopravní podnik využívá ke zpracování projektů svou poradenskou firmu.

 

Výbor evropských fondů  bere tuto informaci na vědomí.

 

 

5.    Různé

 

předseda Vavřinec

§    informoval o nutnosti posunout prosincové jednání Výboru z důvodu projednání určitých bodů, které budou následně předloženy do prosincového jednání ZHMP.

 

náměstkyně Reedová

§    na příštím jednání se bude schvalovat část projektů z OPPK a projekty z 2. výzvy OPPA.

 

předseda Vavřinec

§    příští jednání se uskuteční 7. prosince 2009 od 15,00 hodin.

 

Výbor evropských fondů jednomyslně schválil termín příštího jednání.

 

 

 

Zapsala: Jana Příkopová

V Praze dne 10. listopadu 2009

 

 

 

 

 

 

 

    Mgr. Markéta Reedová    JUDr. Tomáš Vavřinec

    ověřovatel zápisu       předseda výboru