Místo konání:    Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1

Předsedající:    JUDr. Tomáš Vavřinec

Tajemnice:    Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

Přítomní:    JUDr. Tomáš Vavřinec, Mgr. Patricia Tiso Ferulíková, Mgr. Markéta Reedová, JUDr. Rudolf Blažek, Zbyněk Richter, Ing. František Stádník, JUDr. František Hoffman, Ing. Miroslav Froněk, Ivan Bednář, Ing. Marcela Nováková

   

Omluven:    Ing. Marie Kousalíková, Ing. Zuzana Drhová, Ph.D., RNDr. Lubomír Habrnál, Tomáš Chvála, Jan Slezák

Nepřítomen:    RNDr.  Jana Ryšlinková CSc.

   

 

Ověřovatel zápisu: Mgr. Markéta Reedová

 

 

Program a obsah jednání:

 

1.    Zahájení a schválení programu

Jednání řídil předseda Výboru evropských fondů JUDr. Tomáš Vavřinec, který představil program jednání.

 

Program jednání:

1.    Zahájení a schválení programu

2.    Schválení zápisu z minulého jednání

3.    Schválení ověřovatele zápisu

4.    Projednání projektů 2. a 3. výzvy OPPK oblasti podpory 3.2 Podpora příznivého podnikatelského prostředí, oblasti podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb a dodatečného projektu oblasti podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí

5.    Projednání projektů 2. výzvy OPPA

6.    Informace o konání Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK

7.    Různé

 

Návrh programu byl přijat a jednomyslně schválen.

 

 

2.    Schválení zápisu z minulého jednání

Zápis z minulého jednání byl jednomyslně schválen.

   

 

3.    Schválení ověřovatele zápisu

Ověřovatelem zápisu byla jednomyslně zvolena náměstkyně Reedová.

 

 

 

 

4.    Projednání projektů 2. a 3. výzvy OPPK oblasti podpory 3.2 Podpora příznivého podnikatelského prostředí, oblasti podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb a dodatečného projektu oblasti podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí

 

náměstkyně Reedová

2. výzva

§  většina projektů 2. výzvy byla již schválena;

§  z 2. výzvy zbývá  schválit projekty oblasti podpory 3.2 a dodatečný projekt z oblasti podpory 3.1 – u tohoto projektu došlo k výraznému snížení navrhované podpory.

3. výzva

§  3. výzva byla vyhlášena pouze pro oblast podpory 1.2;

§  v rámci této výzvy bylo předloženo 5 projektů, ovšem pouze 1 projekt je navržen k podpoře, a to projekt datových schránek;

§  do této oblasti podpory byly předloženy 2 projekty, které už byly předloženy v minulých výzvách, v této výzvě opět neuspěly.

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§  podrobněji seznámila členy Výboru s materiály a jejich přílohami, které obsahují popisy předložených projektů, informaci o průběhu výběru projektů a seznam projektů navržených k financování;

§  navrhované projekty by měly být schváleny na prosincovém jednání ZHMP.

 

 

Usnesení:

Výbor bere na vědomí Informaci o průběhu výběru projektů, schvaluje navrženou maximální výši způsobilých výdajů projektů na základě doporučení EFRR FEU a doporučuje RHMP odsouhlasit a ZHMP schválit projekty uvedené v Seznamu projektů po ex-ante kontrole.

 

Usnesení bylo jednomyslně schváleno.

 

 

 

5.    Projednání projektů 2. výzvy OPPA

 

náměstkyně Reedová

§  před vyhlášením 2. výzvy proběhla evaluace celého výběrového procesu, což se nyní projevilo především na kvalitě externích hodnotitelů;

§  nyní jsou předkládány ke schválení projekty všech prioritních os:

-    prioritní osy 1 – Podpora rozvoje znalostní ekonomiky – projekty ke schválení v objemu 311 mil. Kč,

-    prioritní osy 2 – Podpora vstupu na trh práce – projekty ke schválení v objemu 161 mil. Kč,

-    prioritní osy 3 – Modernizace počátečního vzdělávání – projekty ke schválení v objemu 224 mil. Kč.

§  o program je ze stany žadatelů velký zájem, o čemž svědčí skutečnost, že objem všech předložených projektů činí 3,4 mld. Kč;

§  byly podpořeny projekty až od 80 bodů výše;

§  kvalita projektů se zvyšuje.

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§  podrobněji seznámila členy Výboru s předloženými materiály včetně jejich příloh;

§  projekty ke schválení jsou v objemu 680 mil. Kč, předložené projekty byly v objemu 3,4 mld. Kč;

§  nejvíce finančních prostředků bude rozděleno v rámci prioritní osy 1;

§  u všech prioritních os je stejný postup hodnocení;

§  jedním z kroků schvalovacího procesu je projednání projektů ve výběrových komisích;

§  výběrová komise, rozhoduje o vyřazení projektů, sestavuje zásobník projektů, ve kterém jsou kvalitní projekty, které jsou zpravidla později ze zbývajících finančních prostředků také podpořeny.

 

 

Usnesení:

Výbor bere na vědomí Informaci o průběhu výběru projektů v rámci prioritní osy 1, 2 a 3, schvaluje navrženou maximální výši způsobilých výdajů projektů a doporučuje RHMP odsouhlasit a ZHMP schválit projekty navržené výběrovou komisí.

 

Usnesení bylo jednomyslně schváleno.

 

 

 

6.    Informace o konání Společného monitorovacího  výboru OPPA a OPPK

 

náměstkyně Reedová

§  seznámila členy Výboru s  tématy projednávanými na Společném monitorovacím výboru OPPA a OPPK. Projednávaly se následující body:

-    změny v rámci OPPK, kdy chce ŘO přesunout finanční prostředky z oblasti podpory 1.2 a 3.2, kde je málo kvalitních projektů a prostředky by nebyly efektivně využity, do oblasti podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území. Tyto návrhy byly podpořeny i provedenými analýzami,

-    odstranění IPRM z OPPK. Operační program není na IPRM připraven a finanční prostředky by nebyly efektivně využity,

-    výroční zprávy obou operačních programů,

-    čerpání z OPPA a OPPK, kdy EK upozorňovala na pomalé čerpání, což je způsobeno pečlivou prací a nedostatkem zaměstnanců, kteří administrují projekty. Nyní se vyjednává outsourcing služeb, protože nelze navyšovat počty zaměstnanců, a díky tomu by mělo dojít ke zrychlení čerpání finančních prostředků,

-    na závěr byly prezentovány příklady úspěšných projektů z obou programů, které se setkaly s kladnou odezvou ze strany EK.

 

Diskuse:

Richter – uvedl, že navrhovaný přesun finančních prostředků na financování revitalizací pomůže městským částem, na jejichž území je mnoho ploch, které je třeba revitalizovat.

 

Výbor evropských fondů  bere tuto informaci na vědomí.

 

 

 

 

7.    Různé

 

předseda Vavřinec

§  termíny jednání pro příští rok jsou opět stanoveny na každé druhé pondělí v měsíci od 15:00 hodin, pouze jednání 14. 6. bude od 13:00 hodin.

 

Výbor evropských fondů  bere tuto informaci na vědomí.

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Příkopová

V Praze dne 7. prosince 2009

 

 

 

 

 

 

 

    Mgr. Markéta Reedová    JUDr. Tomáš Vavřinec

    ověřovatel zápisu    předseda výboru