Místo konání:    Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1

Předsedající:    JUDr. Tomáš Vavřinec

Tajemnice:    Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

Přítomní:    JUDr. Tomáš Vavřinec, Mgr. Patricia Tiso Ferulíková, Ing. Zuzana Drhová Ph.D., Mgr. Markéta Reedová, Zbyněk Richter, Ivan Bednář, Ing. Miroslav Froněk, Tomáš Chvála, RNDr. Jana Ryšlinková CSc., Ing. František Stádník

   

Omluven:    JUDr. Rudolf Blažek, JUDr. František Hoffman, Jan Slezák

Nepřítomen:    Ing. Marie Kousalíková, RNDr. Lubomír Habrnál

   

 

Ověřovatel zápisu: Mgr. Markéta Reedová

 

 

 

Program a obsah jednání:

 

1.    Zahájení a schválení programu

Jednání řídil předseda Výboru evropských fondů JUDr. Tomáš Vavřinec, který představil program jednání.

 

Program jednání:

1.    Zahájení a schválení programu

2.    Schválení zápisu z minulého jednání

3.    Schválení ověřovatele zápisu

4.    Informace o změnách v kritériích OPPK

5.    Informace o analýze malých a středních podniků

6.    Informace o úspěšných projektech v rámci evropské územní spolupráce

7.    Různé

 

Návrh programu byl přijat a jednomyslně schválen.

 

 

2.    Schválení zápisu z minulého jednání

Zápis z minulého jednání byl jednomyslně schválen.

   

 

3.    Schválení ověřovatele zápisu

Ověřovatelem zápisu byla jednomyslně zvolena Mgr. Markéta Reedová.

 

 

 

 

4.    Informace o změnách v kritériích OPPK

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§  změny v kritériích OPPK byly chváleny Společným monitorovacím výborem, kdy část kritérií byla schválena na 5. zasedání SMV a část procedurou per rollam;

§  změny v kritériích byly navrženy na základě zkušeností z 1. a 2. výzvy;

§  společnost PWC hodnotila proces nastavení systému hodnocení a závěrem hodnocení bylo konstatování, že proces hodnocení je nastaven správně a míra subjektivity je nízká. Přesto byla navržena změna, aby byla dána větší váha na společná kritéria. Poměr mez společnými a specifickými kritérii byl nastaven na 60 ku 40 (původní poměr byl 50 ku 50).

 

Diskuse:

místopředsedkyně Drhová - projevila zájem o nahlédnutí do analýzy zpracované od PWC a požaduje zaslat informace o současných kritériích.

tajemnice Tiso Ferulíková - V současné době probíhá výzva k oblasti podpory 3.1 a kritéria jsou zveřejněna na webových stránkách www.oppk.cz.

Reedová – uvedla, že obecná kritéria jsou důležitá. Jedním z důležitých kritériích je udržitelnost, které je často opomíjena v projektech vědy a výzkumu. Nový poměr mezi obecnými a specifickými kritérii považuje za únosný.

tajemnice Tiso Ferulíková - výše zmíněná analýza od PWC bude zaslána všem členům Výboru elektronickou formou.

Froněk – ocenil, že v pražských operačních programech se během výzvy nemění kritéria. V OPŽP se mění kritéria i během výzvy, což přináší komplikace.

Bednář – vznesl dotaz, zda doporučení z analýzy jsou zapracovány do výzvy?

tajemnice Tiso Ferulíková – ano, doporučení již byly zapracovány do výzvy.

 

Výbor evropských fondů  bere tuto informaci na vědomí.

 

 

 

5.    Informace o analýze malých a středních podniků

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§  na základě usnesení ZHMP byl zadán úkol, aby byla vypracována analýza malých a středních podniků;

§  nyní se připravuje zadávací dokumenatace pro výběrové řížení na zpracování analýzy;

§  nyní máme k dispozici tzv. „malou analýzu“, jejíž cílem bylo zjistit správné zaměření podpory v rámci oblasti podpory 3.3, zda je vhodné využít tzv. dočasný rámec, kdy by se de minimis zvýšilo na 500 tis. EUR;

§  na základě doporučení z analýzy se připravuje text výzvy;

§  z analýzy vzešla tato doporučení:

-    zúžit zaměření výzvy,

-    využít dočasný rámec za podmínky, že max. výše podpory bude 60 % apod.

§  analýza bude všem členům rozeslána v elektronické podobě;

 

 

Diskuse:

Reedová – uvedla, že problematika podpory malých a středních podniků byla hojně diskutována jak zde na Výboru, tak na ZHMP. Uvedla, že je nutné omezovat výzvy a podporu zacílit do správných oblastí. Dále uvedla, že nebyla příliš nakloněná k využití přechodného rámce, ale za podmínky omezení výše dotace na 60 %, je přechodný rámec přijatelný.

místopředsedkyně Drhová – uvedla, že malá analýza neřeší, aby se zjistilo, kde je absorpční kapacita. Když bude zpracována velká analýza – k čemu bude sloužit?

tajemnice Tiso Ferulíková – velká analýza bude k dispozici v květnu 2010. V oblasti podpory 3.3 je dostatek peněz i pro výzvu, která by měla být vyhlášena cca v červnu, a ve které by měly být zapracovány závěry z velké analýzy.

 

Výbor evropských fondů  bere tuto informaci na vědomí.

 

 

 

6.    Informace o úspěšných projektech v rámci evropské územní spolupráce

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§  hlavní město Praha může čerpat prostředky i v rámci evropské územní spolupráce;

§  zatím není mnoho úspěšných projektů, ale „učíme se“;

§  úspěšnými žadateli jsou pouze: ÚRM, Lesy hl. m. Prahy a MČ Praha 11;

§  v rámci evropské územní spolupráce se jedná o neinvestiční projekty, tzn. projekty zaměřené na best practise, přenos zkušeností apod.;

§  v žádném úspěšném projektu není pražský subjekt leadrem projektu, který má celý projekt na starosti;

§  v rámci projektu musí být min. 3 partneři z různých zemí.

 

Výbor evropských fondů  bere tuto informaci na vědomí.

 

 

 

7.    Různé

 

předseda Vavřinec

§  uvedl, že Výbor bude rozšířen o 1 člena, počet členů bude vyřešen až po návratu primátora a náměstka primátora pro oblast evropských fondů, protikorupční politiky a informatiky ze zahraničí;

§  další jednání Výboru se uskuteční 8. února 2010 v 15,00 hod.

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§  předložila předběžný návrh výzvy v OPPK v rámci oblasti podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy. Předpokládá se, že by výzva běžela již od 1.2. 2010. V rámci oblasti podpory 1.1 mohou předkládat projekty pouze DP, a.s. a MHMP => není zde konkurence;

§  alokace výzvy by měla být ve výši 800 mil. Kč;

§  na příštím jednání bude Výbor dále o výzvě informován.

 

 

Dikuse:

místopředsedkyně Drhová – vznesla dotaz, jaké výzvy se plánují vyhlásit v roce 2010.

tajemnice Tiso Ferulíková – nyní probíhá výzva v rámci 3.1, od února by měla být vyhlášena výzva pro 1.1, cca v polovině února pro 3.3 dále se plánuje výzva pro 2.1. V rámci OPPA by měla být vyhlášena výzva v červnu. Kompletní přehled výzev bude Výboru poskytnut na příštím jednání.

 

Výbor evropských fondů  bere tuto informaci na vědomí.

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Příkopová

V Praze dne 11. ledna 2010

 

 

 

 

 

 

 

    Mgr. Markéta Reedová    JUDr. Tomáš Vavřinec

    ověřovatel zápisu    předseda výboru