Místo konání:    Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1

Předsedající:    JUDr. Tomáš Vavřinec

Tajemnice:    Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

Přítomní:    JUDr. Tomáš Vavřinec, Mgr. Patricia Tiso Ferulíková, Ing. Zuzana Drhová Ph.D., Mgr. Markéta Reedová, Zbyněk Richter, Ivan Bednář, Ing. Miroslav Froněk, Ing. František Stádník, JUDr. František Hoffman

   

Omluven:    JUDr. Rudolf Blažek, , Jan Slezák, Ing. Marie Kousalíková

Nepřítomen:    RNDr. Lubomír Habrnál, Tomáš Chvála, RNDr. Jana Ryšlinková CSc.

 

Ověřovatel zápisu: Mgr. Markéta Reedová

 

 

 

Program a obsah jednání:

 

1.    Zahájení a schválení programu

Jednání řídil předseda Výboru evropských fondů JUDr. Tomáš Vavřinec, který představil program jednání.

 

Program jednání:

1.    Zahájení a schválení programu

2.    Schválení zápisu z minulého jednání

3.    Schválení ověřovatele zápisu

4.    Projednání vyhlášení výzvy v OPPK pro oblast podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy a 3.3 Rozvoj malých a středních podniků

5.    Projednání individuálního komplexního projektu předloženém odborem sociální péče a zdravotnictví MHMP

6.    Různé

 

Návrh programu byl přijat a jednomyslně schválen.

 

 

2.    Schválení zápisu z minulého jednání

Zápis z minulého jednání byl jednomyslně schválen.

   

 

3.    Schválení ověřovatele zápisu

Ověřovatelem zápisu byla jednomyslně zvolena Mgr. Markéta Reedová.

 

 

 

 

4.    Projednání vyhlášení výzvy v OPPK pro oblast podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy a 3.3 Rozvoj malých a středních podniků

 

tajemnice Tiso Ferulíková

  • informovala členy Výboru o chystaném  vyhlášení 5. a 6. výzvy v rámci OPPK;
  • 5. výzva bude vyhlášena pro oblast podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy. Rozpočet této výzvy je ve výši 950 000 000 Kč. V rámci této výzvy lze předkládat i PPP projekty. Schválení projektů je předpokládáno v červnu 2010;
  • 6. výzva bude vyhlášena pro oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků. Projektové žádosti bude možné předkládat od 1. 3. 2010 do 28. 4. 2010. Souhrnný rozpočet této výzvy je stanoven ve výši 250 000 000 Kč. Předpokládaný termín schválení projektů je v září 2010.

 

 

Diskuse:

místopředsedkyně Drhová – jaký je předpoklad vyhlášení výzev?

tajemnice Tiso Ferulíková  - pro oblast podpory 1.1 bude výzva otevřena od 15.3. do 14.5.2010 a pro oblast podpory 3.3 od 1.3 do 28.4.2010. O dalších výzvách bude Výbor informován.

místopředsedkyně Drhová – očekává se, že vyhlášená alokace bude dostatečná?

tajemnice Tiso Ferulíková – v rámci oblasti podpory 1.1 bude alokace výzvy ve výši 950 mil. Kč. Očekávají se především projekty na cyklostezky, tramvajové tratě, případně bezbariérové vstupy do metra.

Zbyněk Richter – Budou pořádány k vyhlášeným výzvám semináře?

tajemnice Tiso Ferulíková – pro oblast podpory 1.1 se semináře připravovat nebudou. V rámci této oblasti podpory jsou oprávněnými žadateli pouze Hlavní město Praha a DP, a.s., kteří již mají projekty připravené k předložení. V rámci oblasti podpory 3.3 se připravují minimálně 4 workshopy.

místopředsedkyně Drhová – Kdy bude zpracována Analýza potřeb výzev v rámci oblasti podpory 3.3 ?

tajemnice Tiso Ferulíková – do konce února 2010 bude vyhlášeno výběrové řízení. Členové výboru budou pravidelně informováni o aktuálním vývoji dané analýzy. Po odsouhlasení bude zpracována analýza schválena na jednání ZHMP, předpoklad červen 2010. Dále zazněla informace k českému přechodnému rámci. Evropská komise v souvislosti s finanční krizí povolila rozšíření spektra režimů pro poskytování veřejné podpory. Český přechodný rámec představuje program podpory do částky 500 000 EUR při splnění těchto podmínek:

­    podpora může být poskytnuta jen podniku, který se nenacházel v potížích před 1. červencem 2008 včetně, podpora nesmí v období 1. 1. 2008 až 31. 12. 2010 přesáhnout pro jeden podnik částku 500 000 EUR, přičemž do limitu se počítají všechny podpory přijaté daným podnikem v režimu přechodného rámce a také v režimu de minimis v období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2010. Podpora se může týkat všech sektorů hospodářství s výjimkou: podniků činných v odvětví rybolovu a podniků činných v prvovýrobě zemědělských produktů; dále je vyloučena podpora exportu a upřednostňování domácího zboží a služeb

V roce 2010 můžou žadatelé uplatnit tuto výjimku v rámci 5. Výzvy OPPK, oblast podpory 3.3., s tím, že smlouvy musí být podepsány do konce roku.

 

Usnesení:

Výbor bere na vědomí text 5.  a 6. výzvy OPPK  a doporučuje jej RHMP ke schválení.

 

Usnesení bylo jednomyslně schváleno.

5.    Projednání individuálního komplexního projektu předloženém odborem sociální péče   a zdravotnictví MHMP

 

tajemnice Tiso Ferulíková

–    informovala členy Výboru o individuálním komplexním projektu předloženém odborem sociální péče a zdravotnictví MHMP v prioritní ose 2 Podpora vstupu na trh práce Operačního programu Praha Adaptabilita  s názvem „ Zpět do práce“;

–    projekt navazuje na systémový projekt „Aktivizace pracovního potenciálu sociálně znevýhodněných občanů“;

–    cílem tohoto projektu je zlepšit postavení osob bez přístřeší na trhu práce a vytvořit pro ně podmínky pro návrat a udržení se na trhu práce;

–    projekt bude realizování externím dodavatelem, který bude vybrán na základě výběrového řízení;

–    komplexní projekty prochází jiným způsobem hodnocení než individuální projekty,  jsou doplňkem na regionální úrovni.

 

 

Diskuse:

Reedová – již byly předloženy 2 projekty, dělat novou analýzu je zbytečné plýtvání  finančních prostředků

Zbyněk Richter – aktuální vyhledávání informací je opodstatněné

Reedová – analýza je dobrá věc, ale měla by být preferována práce přímo v terénu

tajemnice Tiso Ferulíková – není možné financování stejných analýz a nebudeme podporovat stejné analýzy

místopředsedkyně Drhová – do jaké míry bylo spolupracováno s ostatními příspěvkovými organizacemi, aby se přispělo k synergiím?

tajemnice Tiso Ferulíková

–    projekt se připomínkoval celý minulý rok

–    odbor SOC vybral dodavatelskou firmu na projekt formou výběrového řízení

 

 

Usnesení:

Výbor bere na vědomí Informaci o průběhu výběru projektu přímého přidělení v rámci prioritní osy 2, schvaluje navrženou výši způsobilých výdajů projektu a doporučuje RHMP odsouhlasit a ZHMP schválit navržený projekt s podmínkou sdělení částky poskytnuté na analýzu.

 

Usnesení bylo jednomyslně schváleno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.    Různé

 

předseda Vavřinec

§  navrhl, aby se další jednání Výboru uskutečnilo 15. března 2010 v 15,00 hod.

 

 

 

Zapsala: Dagmar Kalendová

V Praze dne 19. února 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Markéta Reedová    JUDr. Tomáš Vavřinec

    ověřovatel zápisu    předseda výboru