Místo konání: Praha, Mariánské nám. 2, Nová radnice

Předsedající:     JUDr. Tomáš Vavřinec

Přítomní:    JUDr. Tomáš Vavřinec, Ing. Zuzana Drhová Ph.D., Ing. Karel Březina,

    Ing. Marie Kousalíková, Markéta Reedová., Ivan Bednář,

    Ing. Miroslav Franěk, JUDr. František Hoffman, Tomáš Chvála,

Zbyněk Richter, Jan Slezák, Mgr. Rudolf Blažek,

RNDr. Jana Ryzlinková CSc., Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

 

Nepřítomen:    Mgr. Rudolf Blažek, Ing. Karel Březina, Ing. František Stádník

Tajemník:    Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

 

 

Program a obsah jednání:

 

1. Zahájení

Jednání řídil předseda Výboru evropských fondů JUDr. Tomáš Vavřinec, který představil program jednání Výboru.

 

Program jednání

1. Zahájení

2. Aktuální informace  k  nastavení programového období 2007 – 2013

3. Audit shody MF ČR

4. Různé

 

Byl vznesen dotaz, zda nesvolávat jednání Výboru pouze v případech, kdy je nutné přijímat závěry o projednávaných skutečnostech; např. jedenkrát za dva měsíce a členům výboru podávat informace ze strany odboru FEU prostřednictvím písemných zpráv.

 

Členové Výboru byli seznámeni s bodem 1 a berou na vědomí předložené informace.

 

 

2. Aktuální informace  k  nastavení programového období 2007 – 2013

    Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

 

  • Seznámení výboru s aktuální problematikou Operačního programu Praha Konkurenceschopnost (OPPK) a Operačního programu Praha Adaptabilita (OPPA)
  • Nastavení financování pro projekty OPPA národního systémového charakteru, na které by nebylo možné čerpat dotace na území hl. m. Prahy. Proto byla část alokace OPPA, po jednáních s MŠMT a MMR, vyčleněna a přesunuta právě na tento typ projektů.
  • OPPK a OPPA budou spolufinancovány 7,5% ze státního rozpočtu
  • Programové dokumenty OPPA a OPPK byly oficiálně předloženy Evropské komisi, která se má do čtyř měsíců vyjádřit. První výzvy tak bude možné vyhlásit nejdříve na přelomu září/října 2007.
  • Oznámení o přijetí novely zákona 248/2000 Sb. parlamentem ČR, předpokládaná účinnost novely od 1. dubna 2007. Novela ruší Regionální radu regionu soudržnosti Praha, která byla uvedeným zákonem zřízena jako řídící orgán Regionálního operačního programu pro příslušný region soudržnosti. Novela svěřuje řízení pražských operačních programů do působnosti hl. m. Prahy.

 

Diskuse

-    čerpání systémových projektů

-    vliv novely zákona 248/2000 Sb. na Zastupitelstvo HMP

-    schvalování projektů a výše finančních prostředků v rámci pražských OP

-    náplň činnosti Výboru Evropských fondů

-    organizace společného zasedání zainteresovaných výborů MHMP, ke schvalování specifických projektů. Bylo by vhodné přizvat ke schvalování experty/odborníky z jiných výborů MHMP? Náměstkyně Reedová doporučuje o projektech informovat ostatní výbory

-    pozdější předložení programových dokumentů OPPA a OPPK - dle neformální informace od EK by to nemělo mít žádný vliv na další jednání. Toto zpoždění souvisí s výměnou úředníků na MMR (nám. Reedová).

 

Členové Výboru byli seznámeni s bodem 2 a berou na vědomí předložené informace.

 

 

3. Audit shody MFČR - Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

 

  • Audit shody u všech implementačních struktur ČR provádí společnost PricewaterhouseCoopers (dále jen auditor), která má zjistit zda je struktura implementačních orgánů jednotlivých OP v souladu s odpovídající legislativou ES. Schůzka odboru FEU s auditorem se bude konat 16. 3. 2007. S výrokem auditora se počítá nejpozději do 8. ledna 2008. Odbor FEU se nalézá v nulté fázi. Auditor po zjištění výchozí situace, předloží FEU připomínky, jejichž zapracování bude nutné provést do pěti měsíců. Od září bude prováděn tzv. tvrdý / ostrý audit.
  • Představení týmu auditora
  • Ohrožení čerpání alokace pro rok 2007 – k vyhlášení první výzvy dojde až po schválení operačních dokumentů a provedení auditu shody.

 

náměstkyně Reedová

–    zajištění personálu pro odbor FEU; bude proveden personální audit,

–    otázka počtu Monitorovacích výborů pro OP

 

 

 

Diskuse

 

Ing. Drhová – návrh na dva Monitorovací výbory (MV) a proškolení jejich členů. V rámci zasedání MV více projednávat jednotlivé projekty, protože se jedná o zpětnou vazbu ve vztahu k podporovaným oblastem.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Různé

 

JUDr. Vavřinec – návrh na termíny jednání Výboru. Pokud nebude nutné přijímat závěry k aktuálním skutečnostem, Výbor jednat nebude.

 

Ivan Bednář – seznámení s aktuálním vývojem problematiky projektu Malé Hamburské náměstí představeném na minulém jednání Výboru. S projektem byl seznámen ředitel Cipro, který doporučil projednat věc s Hamburkem.

 

  • Ředitelka Ferulíková se vyjádřila, že není možné, aby tento projekt byl podpořen z programů v kompetenci odboru FEU a doporučila směřovat dotaz na Evropskou územní spolupráci. V budoucnosti bude Praha zapojena do jiných programů, ze kterých bude možné čerpat na tento typ projektu.
  • Náměstkyně Markéta Reedová byla předsedou požádána o zajištění stanoviska ředitele Odboru zahraničních vztahů Františka Cipra k tomuto projektu

 

 

Příští jednání Výboru proběhne 16. dubna 2007.

 

Bod jednání jednomyslně schválen.

 

 

Podkladové materiály:

1. Zpráva o postupu přípravy operačních programů pro období 2007 – 2013 v hl. m. Praze

2. Audit shody Ministerstva financí ČR

 

 

 

 

Zapsala: Lucie Spružinová

 

V Praze dne 12.3.2007