Místo konání:    Nová rada, Mariánské nám. 2, Praha 1

Předsedající:    JUDr. Tomáš Vavřinec

Tajemnice:    Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

Přítomní:    JUDr. Tomáš Vavřinec, Mgr. Patricia Tiso Ferulíková, Ing. Milan Richter, JUDr. František Hoffman, Zbyněk Richter, Ivan Bednář, Tomáš Chvála, Mgr. Markéta Reedová, Ing. František Stádník, Ing. Zuzana Drhová Ph.D.,

   

Omluven:    Jan Slezák, Ing. Marie Kousalíková, Ing. Miroslav Froněk, CSc., RNDr. Lubomír Habrnál,

Nepřítomen:    JUDr. Rudolf Blažek, RNDr. Jana Ryšlinková,

   

 

Ověřovatel zápisu: JUDr. František Hoffman

 

 

 

Program a obsah jednání:

 

1.    Zahájení a schválení programu

Jednání řídil předseda Výboru evropských fondů JUDr. Tomáš Vavřinec, který představil program jednání.

 

Program jednání:

1.    Zahájení a schválení programu

2.    Schválení zápisu z minulého jednání

3.    Schválení ověřovatele zápisu

4.    Projednání vyhlášení výzvy v OPPK pro oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území

5.    Informace o přípravě Společného monitorovacího výboru

6.    Informace o ocenění projektu financovaného z OPPK – soutěž TOP INVEST 2009

7.    Informace o Programu švýcarsko – české spolupráce

8.    Různé

 

 

Návrh programu byl přijat a jednomyslně schválen.

 

 

2.    Schválení zápisu z minulého jednání

Zápis z minulého jednání byl jednomyslně schválen.

   

 

3.    Schválení ověřovatele zápisu

Ověřovatelem zápisu byl jednomyslně zvolen JUDr. František Hoffman.

4.    Projednání vyhlášení výzvy v OPPK pro oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§  představila již 7. výzvu v rámci OPPK, která byla naplánovaná dle harmonogramu výzev;

§  výzva je před předložením do RHMP projednávána na VEF;

§  výzva je zaměřena na revitalizace brownfields, parkových a vodních ploch;

§  alokace výzvy je ve výši 112 mil. Kč, jde o zbytkovou alokaci této oblasti podpory;

§  výzva bude probíhat od 24. 5. 2010 – 24. 6. 2010;

§  schválení projektů je předpokládáno na podzim 2010;

§  seznámila členy s výsledky z jednání s DG Regio v Bruselu, EK odsouhlasila zrušení IPRM, čímž se uvolní dalších 10 mil. EUR (cca 250 mil. Kč);

§  ČR získala z EU dodatkovou alokaci, přičemž Praha získá dalších 150 mil. Kč (do OPPK). EK preferuje, aby tyto prostředky byly využity pro oblast věda, výzkum a inovace;

§  získání těchto dodatečných finančních prostředků sebou nese povinnost přeschválit operační program.

 

Diskuse:

Reedová – vznesla dotaz, zda je nějaký rozdíl v obsahu této výzvy oproti minulé výzvě zaměřené na oblast podpory 2.1.

tajemnice Tiso Ferulíková – tato výzva je navíc rozšířena o možnost předkládat projekty na revitalizaci vodních ploch.

Reedová – uvedla, že vyhlašovaná alokace je dost malá, když výzva je ještě rozšířena o revitalizaci vodních ploch.

tajemnice Tiso Ferulíková – Výbor může navrhnout zúžení zaměření výzvy.

Richter – vznesl dotaz, zda dodatečné prostředky mají nějakou vazbu na plánovanou realokaci?

tajemnice Tiso Ferulíková – ne, jde o další nové finanční prostředky, které byly vyjednány, jejichž přijetí vyžaduje přeschválení operačního programu. Z počátku vyjednávání to vypadalo, že Praha žádné dodatečné prostředky nezíská a dodatečně přidělená alokace bude rozdělena mezi operační programy na ostatním území ČR.

Reedová – proč je ve výzvě vyhlášena protipovodňová ochrana?

tajemnice Tiso Ferulíková – jde o doplňkovou aktivitu k revitalizaci vodních ploch.

 

 

Usnesení:

Výbor bere na vědomí text 7. výzvy OPPK a doporučuje jej RHMP ke schválení.

 

 

Usnesení bylo jednomyslně schváleno.

 

 

 

5.    Informace o přípravě Společného monitorovacího výboru

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§  představila program zasedání SMV;

§  2. června 2010 proběhne šesté zasedání SMV;

§  tento výbor hodnotí pokrok v dosahování cílů jednotlivých operačních programů, schvaluje Zprávy o realizaci, Výroční zprávy apod.;

§  SMV zasedá 2x do roka.

 

Výbor evropských fondů  bere tuto informaci na vědomí.

 

 

6.    Informace o ocenění projektu financovaného z OPPK – soutěž TOP INVEST 2009

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§  jde o soutěž, kterou vypisuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Veletrhy Brno, a.s.;

§  cílem soutěže je podpořit investiční výstavbu v ČR a ocenit přínos investorů pro rozvoj hospodářství ČR, regionů, měst a obcí;

§  v tomto ročníku soutěže uspěl projekt společnosti I.G. Investment, a. s. „Odkrytí podzemních místností a propojení 1. NP a 1. PP domu č.p. 14/604, Staroměstské náměstí 14, Praha 1“ – tento projekt byl podpořen z OPPK v rámci oblasti podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků;

§  již v minulých třech ročnících vyhrály pražské projekty, které byly podpořeny z JPD 2;

§  tento projekt bude navštíven členy Společného monitorovacího výboru.

 

Diskuse:

Richter – vznesl dotaz, kdo inicioval, aby se projekt přihlásil do této soutěže, zda to byl opět odbor FEU jako v minulých ročnících.

tajemnice Tiso Ferulíková – ano, inicioval to odbor FEU. Nyní je o tuto soutěž větší zájem a každá Regionální rada přihlásí do soutěže jeden projekt.

 

Výbor evropských fondů  bere tuto informaci na vědomí.

 

 

7.    Informace o Programu švýcarsko – české spolupráce

   

tajemnice Tiso Ferulíková

§  hlavnímu městu Praze se otevřela možnost získat další finanční prostředky na své projektové záměry, a to prostřednictvím Programu švýcarsko-české spolupráce;

§  tak jako byl v minulosti Výbor informován o Norských fondech je nyní předkládána informace o tomto programu;

§  při jeho vyjednávání se předpokládalo, že území hl. m. Prahy bude vyčleněno z čerpání tohoto programu, ale nakonec bylo vyjednáno, že 40 % alokace programu bude využito v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji, zbytek alokace je možné rozdělit na ostatním území ČR;

§  Národní koordinační jednotkou je Ministerstvo financí ČR;

§  pro program je alokováno 109,78 mil. CHF (tj. cca 1,913 mld. Kč);

§  nyní je otevřena výzva pro prioritní osu 2 Životní prostředí a infrastruktura, která končí 16.7.2010;

§  odbor DOP a DP, a.s. připravují projekty do této výzvy;

§  zprostředkujícím subjektem je Státní fond životního prostředí, kam se projektové záměry předkládají.

 

Výbor evropských fondů  bere tuto informaci na vědomí.

 

 

8.    Různé

 

předseda Vavřinec

§  další jednání Výboru se uskuteční 14. června 2010 ve 13,00 hod.

 

Richter

§  informoval členy Výboru o výměnném pobytu pražských a středočeských starostů, kteří navštíví  Norsko za účelem výměny zkušeností v rámci oblasti ŽP a výkonu státní správy. Zástupci z Norska již ČR navštívili. Tento výměnný pobyt je realizován díky Norským fondům.

 

 

 

Zapsala: Jana Příkopová

V Praze dne 11. května 2010

 

 

 

 

 

 

 

    JUDr. František Hoffman    JUDr. Tomáš Vavřinec

    ověřovatel zápisu       předseda výboru