Místo konání:    Nová rada, Mariánské nám. 2, Praha 1

Předsedající:    JUDr. Tomáš Vavřinec

Tajemnice:    Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

Přítomní:    JUDr. Tomáš Vavřinec, Mgr. Patricia Tiso Ferulíková, Ing. Marie Kousalíková, Ing. Zuzana Drhová Ph.D., Ivan Bednář, Zbyněk Richter, Ing. František Stádník, Tomáš Chvála, JUDr. František Hoffman, Ing. Milan Richter

 

   

Omluven:    Jan Slezák, Mgr. Markéta Reedová

Nepřítomen:    JUDr. Rudolf Blažek, RNDr. Jana Ryšlinková, Ing. Miroslav Franěk, RNDr. Lubomír Habrnál

Hosté:     Recman

   

 

Ověřovatel zápisu: JUDr. František Hoffman

 

 

Program a obsah jednání:

 

1.    Zahájení a schválení programu

Jednání řídil předseda Výboru evropských fondů JUDr. Tomáš Vavřinec, který představil program jednání.

 

Program jednání:

1.    Zahájení a schválení programu

2.    Schválení zápisu z minulého jednání

3.    Schválení ověřovatele zápisu

4.    Informace o ukončené 5. a 6. výzvě OPPK

5.    Informace o konferenci „Praha podporuje podnikatele“

6.    Informace o Společném monitorovacím výboru

7.    Informace o dalších schválených projektech v rámci OPŽP

8.    Různé

 

Návrh programu byl přijat a jednomyslně schválen.

 

 

2.    Schválení zápisu z minulého jednání

Zápis z minulého jednání byl jednomyslně schválen.

   

 

3.    Schválení ověřovatele zápisu

Ověřovatelem zápisu byl jednomyslně zvolen JUDr. František Hoffman.

 

4.    Informace o ukončené 5. a 6. výzvě OPPK

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§  představila 5.výzvu v rámci OPPK pro oblast podpory 3.3 „Rozvoj malých a středních podniků“;

§  alokace výzvy je ve výši 250 mil. Kč;

§  výzva proběhla v termínu 1.3.2010 – 28.4.2010;

§  schválení projektů se předpokládá v září 2010;

§  zdůrazněn velký převis projektů nad alokací.

 

§  představila rovněž 6.výzvu v rámci OPPK pro oblast podpory 1.1. „Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy“;

§  alokace výzvy je ve výši 950 mil. Kč;

§  výzva proběhla v termínu 15.3.2010 – 14.5.2010;

§  schválení projektů se předpokládá v září 2010.

 

 

Výbor evropských fondů bere tuto informaci na vědomí.

 

 

5.    Informace o konferenci „Praha podporuje podnikatele“

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§  informovala o konferenci zaměřené na malé a střední podniky;

§  konference se koná 16.června 2010 v Břevnovském klášteře;

§  pozvánka na konferenci včetně programu je součástí přílohy této informace.

 

Výbor evropských fondů  bere tuto informaci na vědomí.

 

 

6.    Informace o Společném monitorovacím výboru

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§  informovala o Společném monitorovacím výboru;

§  SMV se konal v prostorách Obecního domu dne 2. června 2010;

§  na SMV byly schváleny Výroční zprávy o realizaci OPPA i OPPK za rok 2009 a Zprávy o realizaci OPPA i OPPK; texty zpráv jsou k dispozici na webových stránkách: www.prahafondy.cz v sekci OPPA a OPPK

§  zdůrazněn návrh změny konání SMV, nynější termíny konání SMV červen a prosinec, nově navrhované termíny konání SMV únor a září;

§  příští SMV se pravděpodobně bude konat již 8.září 2010.

 

Diskuse:

Z. Richter – chválí přípravu materiálů na SMV (mluvené projevy i prezentace).

Ing. Z. Drhová, PhD. – návrh, aby spolu s informací o konání SMV dostávali členové VEF i materiály, které se budou na SMV projednávat.

tajemnice Mgr. Tiso Ferulíková – souhlasila, ale členové VEF budou dostávat spolu s informací o konání SMV jen pracovní verzi materiálů vzhledem k tomu, že finální materiály jsou k dispozici až pár dní před výborem (než jsou schváleny všemi příslušnými institucemi). Materiály budou k dostání na vyžádání vzhledem k jejich rozsáhlému obsahu.

 

Výbor evropských fondů  bere tuto informaci na vědomí.

 

 

7.    Informace o dalších schválených projektech v rámci OPŽP

   

tajemnice Tiso Ferulíková

§  hlavní město Praha může vedle pražských operačních programů čerpat finanční prostředky v rámci Operačního programu životní prostředí;

§  v rámci tohoto programu bylo schváleno dalších 16 pražských projektů;

§  schválená dotace činí 156 mil. Kč;

§  schválené projekty jsou zaměřeny především na zateplování veřejných budov a to především pražských škol.

 

Výbor evropských fondů  bere tuto informaci na vědomí.

 

 

8.    Různé

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§  navrhla, aby se zářijové zasedání VEF uskutečnilo o týden dříve, tj. 6.září 2010 od 15hod místo původního termínu 13.září 2010;

§  konečný termín bude upřesněn během letních měsíců.

 

Diskuse:

Ing. Z. Drhová, PhD. - vznesla dotaz v jaké fázi se nyní nachází evaluace a analýza zaměřená na absorpční kapacity malých a středních podniků.

tajemnice Mgr. Tiso Ferulíková – v současné době se připravuje zadávací řízení a vlastní realizace by měla proběhnout ve 2. polovině roku 2010. Analýza malých a středních podniků by měla být zpracována během července 2010.

 

 

Výbor evropských fondů  bere tuto informaci na vědomí.

 

 

Zapsala: Hana Gablová

V Praze dne 14. června 2010

 

 

 

 

 

    JUDr. František Hoffman    JUDr. Tomáš Vavřinec

    ověřovatel zápisu    předseda výboru