Místo konání:    Nová rada, Mariánské nám. 2, Praha 1

Předsedající:    JUDr. Tomáš Vavřinec

Tajemnice:    Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

Přítomní:    JUDr. Tomáš Vavřinec, Mgr. Patricia Tiso Ferulíková, Ing. Zuzana Drhová Ph.D., Ivan Bednář, Zbyněk Richter, Tomáš Chvála, Jan Slezák, Mgr. Markéta Reedová, RNDr. Jana Ryšlinková

 

   

Omluven:    Ing. Marie Kousalíková

Nepřítomen:    JUDr. Rudolf Blažek, Ing. Milan Richter, Ing. Miroslav Franěk, RNDr. Lubomír Habrnál, Ing. František Stádník, JUDr. František Hoffman,

Hosté:     Ing. Marcela Nováková

   

 

Ověřovatel zápisu: Jan Slezák

 

 

Program a obsah jednání:

 

1.    Zahájení a schválení programu

Jednání řídil předseda Výboru evropských fondů JUDr. Tomáš Vavřinec, který představil program jednání.

 

Program jednání:

1.    Zahájení a schválení programu

2.    Schválení zápisu z minulého jednání

3.    Schválení ověřovatele zápisu

4.    Projednání projektů 4. výzvy OPPK oblasti podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí

5.    Projednání projektů 5. výzvy OPPK oblasti podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků

6.    Projednání projektů 6. výzvy OPPK oblasti podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy

7.    Schválení projektů technické pomoci OPPA a OPPK

8.    Schválení individuálních komplexních projektů předložených odborem školství, mládeže a tělovýchovy MHMP

9.    Různé

 

Návrh programu byl přijat a jednomyslně schválen.

 

 

2.    Schválení zápisu z minulého jednání

Zápis z minulého jednání byl jednomyslně schválen.

   

 

3.    Schválení ověřovatele zápisu

Ověřovatelem zápisu byl jednomyslně zvolen Jan Slezák.

 

4.    Projednání projektů 4. výzvy OPPK oblasti podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§  představila členům podkladový materiál, výboru jsou předkládány tyto informace:

-    Informace o všech předložených projektech,

-    Informace o průběhu výběru projektů,

-    Seznam projektů po ex-ante kontrole navrhovaných k podpoře;

§  4. výzva probíhala od 16. prosince 2009 do 3. března 2010;

§  alokace byla vyhlášena ve výši 400 mil. Kč;

§  projekty této výzvy jsou předkládány ke schválení až nyní, protože projekty procházejí komplexním systémem hodnocení, nesložitější bylo v tomto případě posuzování z hlediska veřejné podpory;

§  celkem bylo předloženo 25 projektů, doporučeno k financování je celkem 15 projektů;

§  k financování je doporučeno celkem 15 projektů za celkových 788 282 032 Kč.

 

Diskuse:

místopředsedkyně Drhová – vznesla dotaz k informaci v příloze 3, kde je uvedeno, že navrhovaná výše podpory se může měnit.

tajemnice Tiso Ferulíková – tyto projekty již nebudou vyřazeny, pouze se může změnit, resp. snížit výše podpory.

 

Usnesení:

Výbor bere na vědomí Informaci o průběhu výběru projektů, schvaluje navrženou maximální výši způsobilých výdajů projektů na základě doporučení EFRR FEU a doporučuje RHMP odsouhlasit a ZHMP schválit projekty uvedené v Seznamu projektů po ex-ante kontrole.

 

Usnesení bylo jednomyslně schváleno.

 

 

5.    Projednání projektů 5. výzvy OPPK oblasti podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§  výzva probíhala od 1. března 2010 do 28. dubna 2010;

§  alokace byla vyhlášena ve výši 250 mil. Kč;

§  celkem bylo předloženo 150 projektů;

§  ke schválení je doporučeno 49 projektů v celkové výši 284 120 447 Kč;

§  v příloze materiálu jsou předloženy:

-    Informace o všech předložených projektech,

-    Informace o průběhu výběru projektů,

-    Seznam projektů po ex-ante kontrole navrhovaných k podpoře.

 

 

 

Diskuse:

Bednář – upozornil na problém s hodnocením projektu od společnosti Trilabit, s. r. o.  Ředitel této společnosti se na něj obrátil s tím, že má pochybnosti v důvodu vyloučení jejich projektu z hodnocení. Projekt byl vyloučen z formálních důvodů – podnik nesplnil podmínky předepsané v Projektové příručce a byl shledán jako podnik v obtížích. Uvedl, že vedoucí odd. grantových schémat nebyla ochotna si s žadatelem domluvit schůzku, aby žadatel mohl doložit, že dle jeho názoru, nejsou podnikem v obtížích. Na základě výše uvedeného navrhuje, aby bylo vyvoláno jednání s ředitelkou odboru FEU a právní zástupkyní žadatele.

tajemnice Tiso Ferulíková – kritéria, na základě kterých je podnik označen za podnik v obtížích, jsou předem dány a schváleny. Výbor může navrhnout pozastavit celý proces.

Reedová – uvedla, že je nastaven určitý proces a není možné při schvalování ke každému projektu přistupovat individuálně. Výbor může doporučit překontrolovat celý proces, pozastavit schvalování projektů.

předseda Vavřinec – uvedl, že jsou předem dané podmínky, podle kterých jsou projekty hodnoceny a žadatelé, kteří nesplní předem dané kritéria jsou vyloučeni.

Bednář – uvedl, že v minulé výzvě žadatel také neuspěl, ale nebyl vyloučen z důvodu podniku v obtížích, ale z důvodu předražených zakázek.

Reedová – nepovažuje za zvláštní, že firma loni nebyla požadována za podnik v obtížích a letos ano. V době finanční krize se hodně firem dostalo do problémů. Informace o finančním zdraví předkládá žadatel sám.

místopředsedkyně Drhová – uvedla, že pokud jsou zde nějaká podezření na nesprávný postup hodnocení, je nutné proces prošetřit.

tajemnice Tiso Ferulíková – v minulých výzvách nikdy nebylo hodnoceno finanční zdraví žadatele, toto kritérium bylo zavedeno až pro tuto výzvu. Doporučuje, aby byly na příštím jednání Výboru předloženy veškeré informace k danému projektu a projednán další postup.

Reedová – uvedla, že min. ½ žadatelů byla odmítnuta. Nesouhlasí s pozastavením celého procesu schvalování.

Bednář – uvedl, že pokud má mít Výbor nějaký smysl, měl by právě teď řešit tento problém.

Ryšlinková – nesouhlasí s pozastavením celého procesu. Výbor může zpochybnit celý proces. Nesouhlasí, aby se ředitelka odboru FEU scházela s žadatelem, považuje to za nestandartní. Žadatel může zaslat stížnost na ředitele odboru FEU s podkladovými materiály.

Reedová – uvedla, že osobní schůzka s žadatelem není přípustná. Žadatel by se měl na odbor FEU obrátit písemně. Navrhla, aby do příštího výboru odbor FEU předložil stanovisko k tomuto projektu.

Ryšlinková – jaká je standartní procedura, když si žadatelé stěžují?

Nováková – žadatel dostane písemné vyrozumění a pokud s ním nesouhlasí zašle písemně stanovisko s čím nesouhlasí. Odbor FEU žadateli písemně odpoví a vysvětlí, proč byl projekt vyřazen.

tajemnice Tiso Ferulíková – Pokud žadatel nesouhlasí, odbor FEU žadateli poskytne i odborné posudky (bez udání jména hodnotitele). Žadatel většinou do příští výzvy připomínky zapracuje a projekt předloží znovu. Dále uvedla, že na dotaci není právní nárok. V krajní situaci může žadatel využít trestní oznámení.

 

Závěr k tomuto bodu jednání:

- na příští jednání odbor FEU zpracuje stanovisko k tomuto projektu, předloží veškeré informace a Výbor projedná, jakým způsobem se bude dále postupovat. Neúspěšný žadatel může písemně zaslat stížnost na vyloučení z procesu hodnocení na ředitelku odboru FEU.

 

 

6.    Projednání projektů 6. výzvy OPPK oblasti podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§  6. výzva probíhala v termínu od 15. března 2010 do 14. května 2010;

§  alokace byla vyhlášena ve výši 950 mil.  Kč ;

§  výzva byla zaměřena na vybudování nových tramvajových tratí, cyklostezek;

§  celkem bylo předloženo 5 projektů (2 tramvajové tratě a 3 cyklostezky);

§  k financování jsou doporučeny 2 projekty za celkových 950 mil. Kč.

 

Usnesení:

Výbor bere na vědomí Informaci o průběhu výběru projektů, schvaluje navrženou maximální výši způsobilých výdajů projektů na základě doporučení EFRR FEU a doporučuje RHMP odsouhlasit a ZHMP schválit projekty uvedené v Seznamu projektů po ex-ante kontrole.

 

Usnesení bylo jednomyslně schváleno.

 

 

 

7.    Schválení projektů technické pomoci OPPA a OPPK

   

tajemnice Tiso Ferulíková

§  oba programy mají alokovanou částku pro technickou pomoc, které slouží k zajištění výkonu činností řídících orgánů (publicita, informační systémy, evaluace a analýzy, zajištění a rozvoj administrativní kapacity, Společný monitorovací výbor, hodnocení projektových žádostí);

§  v současné době se na každém oddělení realizuje 1 projekt technické pomoci, nyní jsou předkládány nové projekty – projekt OPPA ve výši 75,955 mil. Kč, projekt OPPK ve výši 142,415 mil. Kč;

§  oba projekty by měly být realizovány v období 2011 – 2015;

§  nejvyšší položkou projektů je administrativní kapacita, protože zaměstnanci odboru FEU jsou placeny z technické pomoci programů;

§  součástí přílohy podkladů je podrobnější informace o projektech technické pomoci OPPA a OPPK.

 

Diskuse:

místopředsedkyně Drhová – vznesla dotaz, zda by nebylo vhodnější, aby tyto projekty schvalovala již nová politická reprezentace.

tajemnice Tiso Ferulíková – bylo by možné, aby byly projekty schvalovány až po komunálních volbách, ale od 1.1. 2011 musí projekty již fungovat. Z projektů jsou financovány platy zaměstnanců a pokud by projekt nebyl do konce roku schválen, od ledna 2011 by nebylo z čeho financovat platy zaměstnanců. Aktivity v těchto nových projektech jsou stejné jaké v minulých projektech, nelze si vymyslet nové aktivity, které budou financovány z technické pomoci. Typy aktivit jsou dané.

místopředsedkyně Drhová –  jednou z aktivit, které jsou financovány z technické pomoci je zpracování analýz, proto požádala, aby byl Výbor obeznámen se zpracovanou Analýzou malých a středních podniků.

tajemnice Tiso Ferulíková – z této aktivity budou hrazeny i evaluace. Nyní se připravuje zadávací řízení pro zpracování evaluací. Analýza malých a středních podniků bude Výboru předložena na příštím jednání a následně ZHMP na zářijovém jednání.

 

 

Usnesení:

Výbor bere na vědomí Informaci o projektech technické pomoci OPPA a OPPK, schvaluje navrženou výši způsobilých výdajů a na základě doporučení ESF a EFRR FEU doporučuje RHMP odsouhlasit a ZHMP schválit tento projekt.

 

Usnesení bylo jednomyslně schváleno.

 

 

 

8.    Schválení individuálních komplexních projektů předložených odborem školství, mládeže a tělovýchovy MHMP

 

Při projednávání tohoto bodu se Výbor evropských fondů stal neusnášeníschopným, proto bude tento bod zařazen na další jednání dne 13. 9. 2010.

 

 

9.    Různé

 

předseda Vavřinec

§  příští jednání proběhne 13. září 2010 v 15h.

 

Výbor evropských fondů  bere tuto informaci na vědomí.

 

 

Zapsala: Jana Příkopová

V Praze dne 7. září 2010

 

 

 

 

 

    Jan Slezák    JUDr. Tomáš Vavřinec

    ověřovatel zápisu       předseda výboru