Místo konání:    Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1

Předsedající:    JUDr. Tomáš Vavřinec

Tajemnice:    Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

Přítomní:    JUDr. Tomáš Vavřinec, Mgr. Patricia Tiso Ferulíková,

    Ing. Marie Kousalíková, Ing. Zuzana Drhová Ph.D.,

    RNDr. Lubomír Habrnál, Ivan Bednář, Ing. Miroslav Froněk,

    Zbyněk Richter, JUDr. František Hoffman, Tomáš Chvála,

   

Nepřítomen:  RNDr. Jana Ryzlinková CSc., Ing. František Stádník, Jan Slezák

 

Omluven: Mgr. Rudolf Blažek, Bc. Markéta Reedová

 

Program a obsah jednání:

 

1. Zahájení

Jednání řídil předseda Výboru evropských fondů JUDr. Tomáš Vavřinec, který představil program jednání.

 

Program jednání:

1.    Zahájení a schválení programu

2.    Vyjednávání OPPA a OPPK s Evropskou komisí

3.    Harmonogram činností k realizaci OPPA a OPPK

4.    Různé (informace o probíhajícím auditu připravenosti)

 

Návrh byl přijat a program schválen jednomyslně.

 

2. Vyjednávání OPPA a OPPK s Evropskou komisí

    Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

§    OPPA byl schválen 12.10.07. Evropskou komisí, jako jeden z prvních,

§    OPPK byl zpočátku jeden z nejméně problémových programů, v září nastal výrazný obrat ze strany EK, zásadní připomínky k programu,

§    po náročném jednání bylo dohodnuto zvýšení alokace na vědu a výzkum na 35 %, zbytek alokace je určen na životní prostředí a na dopravu,

§    jsou očekávány připomínky technického charakteru,

§    předpoklad schválení programu do konce tohoto roku.

 

Diskuse:

Ing. Zuzana Drhová Ph.D.

Význam Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM)

Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

V rámci cíle „Konvergence“  se ČR přihlásila k vypracování IPRM u měst nad  50 tis. ob. Evropská komise nově požaduje jeho vypracování i pro Prahu.

Strategie     - vyčlenění problémových oblastí

    - v rámci těchto oblastí zvýhodněné žádosti

    - speciální výzva, 8 – 10 mil. EUR alokace

    - předpoklad jednoho tématického zaměření

        (možné oblasti: zeleň – parkové úpravy; brownfields; doprava)

 

Výbor evropských fondů ZHMP bere tyto informace na vědomí.

 

3. Harmonogram činností k realizaci OPPA a OPPK

    Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

§    Konference ESF programů (22.11.07), OPPA, další účastníci MPSV, MŠMT

§    zasedání Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK (5.12.07), je třeba, aby Monitorovací výbor schválil kritéria před vyhlášením 1. výzvy

§    Konference k zahájení realizace OPPA a OPPK (10.12.07), představení programů

§    Předložení Operačního manuálu OPPA a OPPK ke schválení RHMP 11.12.07

§    Vyhlášení 1.výzvy OPPA a OPPK 8.1.08. EK umožňuje vyhlásit výzvu operačním programům před jejich schválením. Strategie Prahy je vyhlásit společnou výzvu pro oba programy.

 

Diskuse:

Ing. Marie Kousalíková

Obtížnost aplikace připravovaných projektů Odboru školství na Oblasti podpory OPPA. Je třeba klást důraz na smysluplnost projektů.

Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

Pro Odbor školství a Sociální odbor budou moci využívat tzv. projektů přímého přidělení, Praha jako řídící orgán může určit zacílení.

RNDr. Lubomír Habrnál

Požádal o seznam členů a náhradníků Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK, programy konferencí, zaslání znění Operačních manuálů před schválením Radou.

Ing. Zuzana Drhová Ph.D.

Informovanost uživatelů jako jsou školy, univerzity, NNO,  je malá.

Návrh vytvoření komunikačního plánu, uspořádání více menších akcí spíše než jedné velké, ujasnění si potřeb a případné návrhy smysluplných projektů.

 

Výbor evropských fondů ZHMP bere tyto informace na vědomí.

 

4. Různé (informace o probíhajícím auditu připravenosti)

    Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

§    Od dubna 2007 Audit připravenosti operačních programů,

§    předpoklad výsledků ke konci tohoto roku, výrok auditora v prvním týdnu roku 2008.

 

    JUDr. Vavřinec

§    Příští jednání Výboru se bude konat dne 10. prosince v 15,00 hod.

 

Diskuse:

RNDr. Lubomír Habrnál

Ošetření vyčlenění prostředků na programy v rozpočtu MHMP

Ing. Miroslav Franěk

Možnost úpravou rozpočtu, vzhledem k malým částkám.

 

Výbor evropských fondů ZHMP bere tyto informace na vědomí.

 

Zapsala: Lucie Zelená

V Praze dne 15. listopadu 2007