Místo konání:    Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1

Předsedající:    JUDr. Tomáš Vavřinec

Tajemnice:    Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

Přítomní:    JUDr. Tomáš Vavřinec, Mgr. Patricia Tiso Ferulíková,

    Ing. Marie Kousalíková, Ing. Zuzana Drhová Ph.D.,

    RNDr. Lubomír Habrnál, Ivan Bednář, Jan Slezák,

    Zbyněk Richter, JUDr. František Hoffman,

    RNDr. Jana Ryšlinková CSc.

 

Nepřítomen:  Mgr. Rudolf Blažek.

 

Omluven: Bc. Markéta Reedová, Ing. Miroslav Franěk, Tomáš Chvála,

    Ing. František Stádník.

 

Program a obsah jednání:

 

1. Zahájení

Jednání řídil předseda Výboru evropských fondů JUDr. Tomáš Vavřinec, který představil program jednání.

 

Program jednání:

1.    Zahájení a schválení programu

2.    První jednání Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha – Adaptabilita a Praha – Konkurenceschopnost

3.    Konference „Fondy EU v Praze 2007 – 2013“

4.    První výzva OPPA a OPPK

5.    Komunikační plán OPPA a OPPK

6.    Etický kodex

7.    Aktuální verze OPPK

8.    Operační manuál OPPA a OPPK

9.    Různé

 

Návrh byl přijat a program schválen jednomyslně.

 

2. První jednání Společného monitorovacího výboru operačních programů

Praha – Adaptabilita a Praha – Konkurenceschopnost (SMV)

 

    Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

§    První jednání proběhlo 5. prosince 2007 za vysoké účasti členů,

§    byla projednána a schválena Hodnotící kritéria pro výběr projektů obou programů, Jednací řád a Etický kodex SMV,

§    seznámení s Komunikačním plánem OPPA a OPPK.

 

 

 

Diskuse:

Ing. Zuzana Drhová Ph.D.

Požádala o pravidelné zasílání podkladů a zápisů z jednání SMV členům VEF

Výbor evropských fondů ZHMP vzal tyto informace na vědomí.

 

3. Konference „Fondy EU v Praze 2007 – 2013“

   

    Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

§    Konference proběhla za velké účasti a zájmu

(zváni: městské části, příslušné odbory, neziskové organizace, podnikatelé, ..)

§    z konkrétních dobře připravených dotazů se dá předpokládat velký zájem v rámci první výzvy,

§    zájem o účast na konferenci převyšoval kapacitu, byla rozšířena databáze zájemců o 340 institucí, kterým budou informace z konference zaslány, jsou také umístěny na webu,

§    připravují se workshopy, konference.

 

Diskuse:

Ing. Zuzana Drhová Ph.D.

Potvrdila velký zájem účastníků konference, klíčové informace byly na konferenci řečeny.

Upozornila na zajímavé dotazy týkající se úlohy Zastupitelstva, Rady, SMV a  expertů

Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

Řídící orgán pokračuje v systému expertních hodnitelů na stejném principu jako v minulém programovém období. U neinvestičních projektů musí hodnotitelé projít školením a získat certifikát. V rámci OPPK je výběr, na webových stránkách je permanentní výzva pro možnost registrace expertů z různých oborů a odvětví.

 

Výbor evropských fondů ZHMP vzal tyto informace na vědomí.

 

4. První výzva OPPA a OPPK

 

    Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

§    Pokud 8. ledna 2008 Rada MHMP schválí text výzev obou operačních programů,  bude vyhlášena výzva. Rada, v případě jednoznačného zdůvodnění, může zúžit určité typy aktivit či omezit typy žadatelů.

§    na příští rok je alokováno 1,9 mld. Kč,

§    v textu výzvy jsou popsány podporované aktivity, typ žadatele, rozpočet na danou oblast a další důležité informace,

§    v rámci některých prioritních os OPPA, a tzv. přímého výběru, odbory  jako žadatelé pouze prochází výběrem, nesoutěží.

§    EK doposud nenotifikovala Park&Ride,  je z výzvy vyjmuto.

 

Diskuse:

JUDr. František Hoffman

Upozornil na propojení Park&Ride a ochrany životního prostředí.

Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

Nebudou podpořeny parkovací domy.  

 

Výbor evropských fondů ZHMP jednomyslně doporučil návrhy výzev Radě MHMP ke schválení.

 

 

 

 

5. Komunikační plán OPPA a OPPK (KoP)

   

    Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

§    Z Nařízení EK vyplývá povinnost podávat informace SMV o publikaci informací,

§    byl vytvořen jeden společný komunikační plán pro oba operační programy,

§    mimo jiné obsahuje indikativní harmonogram realizace KoP a rozpočet KoP,

§    členům Výboru budou zasílány pozvánky na semináře.

 

Diskuse:

Ing. Zuzana Drhová Ph.D.

Je třeba zajistit zpětnou vazbu k podaným informacím. S pravidlem de minimis mají  neziskové organizace neustálé problémy, uvítaly by diskuzi.

Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

Fungují velice interaktivní webové stránky s diskusním fórem, možností přihlásit se na semináře, poskytují řadu užitečných informací.

Chybí metodika k de minimis, veřejná podpora se v novém programovém období hodnotí podle typu aktivity (namísto typu žadatele), MMR jako  koordinátor pravděpodobně metodiku poskytne do konce roku.

 

Výbor evropských fondů ZHMP vzal tyto informace na vědomí.

 

 

6. Etický kodex

 

    Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

§    Etický kodex byl jednomyslně schválen SMV

§    Zastupitelstvo a Rada ZHMP schvalují vlastní kodex.

 

Výbor evropských fondů ZHMP vzal tyto informace na vědomí.

 

7. Aktuální verze OPPK

   

    Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

§    Vyjednávání o schválení OPPK se účastnil i primátor, EK má nastaven složitý systém schvalování. Byla snaha o co nejrychlejší zpracování připomínek. Čeká se na rozhodnutí EK k OPPK oficiálně zaslaného 5. prosince 2007.

 

Výbor evropských fondů ZHMP vzal tyto informace na vědomí.

 

8. Operační manuál OPPA a OPPK

   

    Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

§    Všechny řídící orgány musí absolvovat audit schody,

§    spolupráce s PwC je dobrá, doplnění jsou pouze technického rázu,

§    Byl předložen Tisk do Rady s návrhem na schválení obou operačních manuálů. Rada o jejich schválení bude jednat 18.prosince 2007.

 

Výbor evropských fondů ZHMP vzal tyto informace na vědomí.

 

 

 

 

9. Různé

   

    JUDr. Vavřinec

§    Příští jednání Výboru se bude konat dne 7. ledna v 15,00 hod.

§    Jednání Výboru je stanoveno vždy na druhé pondělí v měsíci.

 

Diskuse:

Ing. Zuzana Drhová Ph.D.

Požádala o plán technické asistence a používání ekologicky šetrných materiálů na propagační materiály.

 

Výbor evropských fondů ZHMP vzal tyto informace na vědomí.

 

Podkladové materiály:

Příloha  č. 1 Seznam členů a náhradníků SMV

Příloha  č. 2 Program konference

Příloha  č. 3 Text výzvy OPPA

Příloha  č. 4 text výzvy OPPK

Příloha  č. 5 Komunikační plán OPPA a OPPK

Příloha  č. 6  Etický kodex Společného monitorovacího výboru

Příloha  č. 7 Aktuální verze OPPK

Příloha  č. 8 Operační manuál OPPA

Příloha  č. 9 operační manuál OPPK

 

 

Zapsala: Lucie Zelená

V Praze dne 14. prosince 2007