Místo konání:    Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1

Předsedající:    JUDr. Tomáš Vavřinec

Tajemnice:    Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

Přítomní:    JUDr. Tomáš Vavřinec, Mgr. Patricia Tiso Ferulíková, Tomáš Chvála,

    Ing. Zuzana Drhová Ph.D., RNDr. Lubomír Habrnál, Ivan Bednář,    Zbyněk Richter, RNDr. Jana Ryšlinková CSc., Bc. Markéta Reedová,

    Ing. Miroslav Froněk, Ing. František Stádník.

 

Nepřítomen:  Mgr. Rudolf Blažek, JUDr. František Hoffman, Jan Slezák

 

Omluven: Ing. Marie Kousalíková

   

 

Program a obsah jednání:

 

1. Zahájení

Jednání řídil předseda Výboru evropských fondů JUDr. Tomáš Vavřinec, který představil program jednání.

 

Program jednání:

1.    Zahájení a schválení programu

2.    Aktuální informace k vyhlášení 1. výzvy OPPK a OPPA

3.    Různé

 

Návrh byl přijat a program schválen jednomyslně.

 

2. Aktuální informace k vyhlášení 1. výzvy OPPK a OPPA

 

·    náměstkyně Reedová

-    Veškeré činnosti spojené s vyhlášením výzvy jsou zajištěny

×    inzeráty připraveny,

×    harmonogram seminářů připraven – zatím je velký zájem u žadatelů o semináře,

×    webové stránky jsou funkční.

-    OPPK byl schválen EK 20. prosince 2007,

-    Nyní se čeká na výsledek auditu shody, který prováděl PricewaterhouseCoopers (PWC).

 

·    ředitelka Tiso Ferulíková

-    8. 1. 2008 bude vyhlášena výzva pro prioritní osy 1, 2, a 3. Pro oblast podpory 1.1  je lhůta pro podání žádostí od 9. 1. 2008 do 9. 2. 2008 a pro ostatní oblasti podpory pak od 9. 1. 2008 do 31. 3. 2008,

-    v tomto týdnu se uskuteční první seminář. Zástupci městských částí byli upozorněni na velký zájem o semináře,

-    všichni žadatelé se na semináře hlásí přes webové stránky – je zajištěna interaktivita,

-    na webové stánky se lze dostat přes magistrátní webové stránky nebo už jsou v provozu samostatné webové stránky provozované za podpory EU – www.oppk.cz, www.oppa.cz,

-    upřesnila informaci k auditu shody, kdy výrok auditora by měl odbor obdržet dne 7. 1. 2008. Se společností PWC odbor komunikoval ½ roku bez problémů, proto se očekává kladný výrok auditora,

-    uvedla informaci o alokaci 2005, ze které byly všechny finanční prostředky vyčerpány,

-    tento rok bude hodně administrace s ukončením programu JPD 2 a JPD 3, a bude se rozbíhat program OPPK a OPPA.

 

·    Richter

-    požádal o upřesní informace k výzvě.

·    ředitelka Tiso Ferulíková

-    výzva bude 8.1. 2008 předložena RHMP a po jejím schválení bude od 9.1. 2008 zveřejněna.

 

·    Drhová

-    vznesla dotaz týkající se přímého přidělení finančních prostředků v programu OPPA a jaké projekty  lze z OPPA financovat.

·    ředitelka Tiso Ferulíková

-    v OPPA část finančních prostředků je přiděleno volnou soutěží a část formou přímého přidělení. U OPPA se to týká oblasti podpory 2 a 3,

-    minimální hranice způsobilých nákladů pro projekt je 1 mil. Kč.

·    Drhová

-    vznesla požadavek, aby byl na příštích zasedáních výbor seznámen se strategií přímého přidělování finančních prostředků.

·    ředitelka Tiso Ferulíková

-    navrhla na příští zasedání v únoru nebo březnu pozvat radní, kteří mají na starosti přímé přidělení. Úkol: Pozvat radního Janečka.

 

Výbor evropských fondů bere tuto informaci na vědomí.

 

3. Různé

 

·    předseda Vavřinec

-    seznámil s  navrhovanými termíny příštích zasedání, které lze po domluvě změnit.

 

Výbor evropských fondů bere tyto termíny  na vědomí.

 

·    Habrnál

-    požadoval informace k Operačnímu programu životní prostředí, konkrétně jaké šance má Praha získat finanční prostředky z tohoto programu na čistírnu odpadních vod,

-    upozornil na problémy, před kterými Praha stojí a na nemožnost za stávající situace čerpat finanční prostředky na tento záměr,

-    ČR se zavázala EU do r. 2010 splnit určité podmínky, kterých se za stávající situace nepodaří dosáhnout.

·    Drhová

-    navrhla obrátit se na radního Štěpánka, který podá informace k tomuto problému.

 

 

·    náměstkyně Reedová

-    souhlasí, že jde o problém, který je nutno řešit. Mezi poškozené nepatří jen Praha, ale i ostatních kraje ČR,

-    jsou špatně vyjednány podmínky pro čerpání ze strany ministerstva životního prostředí.

·    ředitelka Tiso Ferulíková

-    navrhuje pozvat radního Štěpánka, aby objasnil tuto situaci,

-    uvedla, že v OP ŽP je hodně finančních prostředků, které se ale nebudou uvolňovat postupně a může se stát, že např. za 4 roky budou prostředky vyčerpány.

·    Bednář

-    navrhuje na příští zasedání pozvat radního Štěpánka,

-    navrhuje na příští zasedání pozvat i ministra životního prostředí Bursíka,

-    uvádí, že je to problém a čistírna je jednou z klíčových investic.   

·    náměstkyně Reedová

-    uvádí, že v r. 2006 by Praha splňovala podmínky pro čerpání, v r. 2007 už ne. Bylo by dobré vědět, co je příčinou,

-    vznesla požadavek, aby odbor FEU na jednání výboru předkládal informace o ohrožených  projektech OPPK a OPPA, aby mohla být provedena vhodná opatření k udržení těchto  projektů.

Úkoly:

-    vnitřním sdělením pozvat na jednání radního Štěpánka,

-    vnitřním sdělením pozvat na jednání radního Janečka,

-    dopisem pozvat na jednání ministra životního prostředí Bursíka.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Příkopová

V Praze dne 8. ledna 2008