Místo konání:    Místnost č. 349, Mariánské nám. 2, Praha 1

Předsedající:    JUDr. Tomáš Vavřinec

Tajemnice:    Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

Přítomní:    JUDr. Tomáš Vavřinec, Mgr. Patricia Tiso Ferulíková, Ing. Milan Richter, JUDr. Rudolf Blažek, JUDr. František Hoffman, RNDr. Lubomír Habrnál, Zbyněk Richter, Ivan Bednář, Tomáš Chvála

   

Omluven:    Ing. Zuzana Drhová Ph.D., Jan Slezák, Mgr. Markéta Reedová, Ing. Miroslav Froněk

Nepřítomen:    Ing. Marie Kousalíková, RNDr. Jana Ryšlinková, CSc., Ing. František Stádník

   

 

Ověřovatel zápisu: JUDr. František Hoffman

 

 

 

Program a obsah jednání:

 

1.    Zahájení a schválení programu

Jednání řídil předseda Výboru evropských fondů JUDr. Tomáš Vavřinec, který představil program jednání.

 

Program jednání:

1.    Zahájení a schválení programu

2.    Schválení zápisu z minulého jednání

3.    Schválení ověřovatele zápisu

4.    Informace o čerpání OPPA a OPPK

5.    Informace o vyhlášených výzvách OPPK

6.    Informace o čerpání z Operačního programu Životní prostředí

7.    Různé

 

Návrh programu byl přijat a jednomyslně schválen.

 

 

2.    Schválení zápisu z minulého jednání

Zápis z minulého jednání byl jednomyslně schválen.

   

 

3.    Schválení ověřovatele zápisu

Ověřovatelem zápisu byl jednomyslně zvolen JUDr. František Hoffman.

 

 

4.    Informace o čerpání OPPA a OPPK

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§  představila čerpání jednotlivých programů;

§  doposud bylo v pražských programech schváleno 500 projektů za 5,5 mld. Kč.

OPPA

§  OPPA patří mezi nejúspěšnější programy ESF v čerpání v ČR;

§  program byl velmi dobře hodnocen i ze strany EK;

§  v současné době je hodně projektů v realizaci;

§  celkem bylo předloženo téměř 2 000 projektových žádostí, přičemž k podpoře bylo schváleno 355 projektů;

§  do současnosti je vyčerpáno 58 % celkové alokace programu.

OPPK

§  OPPK je pátým nejlepším programem v čerpání v ČR;

§  do současnosti bylo celkem předloženo 466 projektových žádostí, přičemž k podpoře jich bylo schváleno 146;

§  celková alokace programu je z 52 % vyčerpaná.

 

Diskuse:

Richter – vznesl dotaz ohledně realokací v OPPK.

tajemnice Tiso Ferulíková – byl podán návrh k EK na vypuštění IPRM z programu. Na územní Prahy IPRM není opodstatněné. Bude-li odstranění IPRM z programu schváleno, uvolnění se dalších 10 mil. EUR, které by byly alokovány do oblasti podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území. Dále je úvaha přesunout finanční prostředky z oblasti podpory 3.2 do 1.2, ale tento krok je nutno ještě prodiskutovat.

 

Výbor evropských fondů  bere tuto informaci na vědomí.

 

 

5.    Informace o vyhlášených výzvách OPPK

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§  do začátku března probíhala výzva pro oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí, bylo předloženo 25 projektových žádostí, nyní probíhá formální hodnocení projektů;

§  v současné době probíhají další dvě výzvy:

-     pro oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků, která bude ukončena 28. 4. 2010, alokace této výzvy činí 250 mil. Kč;

-    pro oblast podpory 1.1, která bude ukončena 14. 5. 2010, alokace pro tuto výzvu je ve výši 950 mil. Kč.

§  další plán výzev zatím není upřesněn;

 

 

Výbor evropských fondů  bere tuto informaci na vědomí.

 

 

 

 

 

6.    Informace o čerpání z Operačního programu Životní prostředí

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§  hlavní město Praha může čerpat prostředky pouze z prvních čtyř prioritních os;

§  doposud bylo do OPŽP celkem předloženo 143 projektových žádostí, přičemž 89 jich bylo doporučeno k financování;

§  objem celkové dotace schválených projektů z Fondu soudržnosti činí 894 mil. Kč;

§  v čerpání z tohoto programu je Praha úspěšná.

 

Diskuse:

předseda Vavřinec – vznesl dotaz ohledně výzev v OPŽP.

tajemnice Tiso Ferulíková – v současné době je otevřena výzva pro prioritní osu 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí a pro prioritní osu 3 Udržitelné využívání zdrojů energie.

předseda Vavřinec – v jakém stavu je projekt ÚČOV?

tajemnice Tiso Ferulíková – projekt byl do OPŽP předložen v prosinci 2008, formálně prošel řídícím výborem MŽP, byl předložen k připomínkování iniciativě JASPERS a následně bude  předložen EK ke schválení. Nyní se zapracovávaly připomínky expertů z iniciativy JASPERS, ale stále zde zůstává problém s dlouhodobými provozními smlouvami. Tento problém ještě nebyl vypořádán.

Bednář – dlouhodobými provozními smlouvami jsou myšleny smlouvy s Veolií?

tajemnice Tiso Ferulíková – ano, Praha má uzavřené smlouvy do r. 2028, EK připouští pouze smlouvy do r. 2022. Praha zastává názor, že Nová linka ÚČOV, která byla předložena do OPŽP, je oddělitelná od stávající provozní smlouvy a bude vyhlášeno nové výběrové řízení na provozovatele Nové vodní linky. EK si to ale zatím nemyslí.

Richter – některé MČ žádaly prostřednictvím OMI do OPŽP na výstavbu kanalizací, v jakém stavu jsou tyto projekty?

tajemnice Tiso Ferulíková – jde o 6 kanalizačních projektů, které prošly celým hodnotícím procesem, ale uzavření smlouvy o financování opět brání dlouhodobé provozní smlouvy.

 

Výbor evropských fondů  bere tuto informaci na vědomí.

 

 

7.    Různé

 

předseda Vavřinec

§  další jednání Výboru se uskuteční 12. dubna 2010 v 15,00 hod.

 

 

Zapsala: Jana Příkopová

V Praze dne 16. března 2010

 

 

 

 

 

 

    JUDr. František Hoffman    JUDr. Tomáš Vavřinec

    ověřovatel zápisu    předseda výboru