Místo konání:    Nová rada, Mariánské nám. 2, Praha 1

Předsedající:    JUDr. Tomáš Vavřinec

Tajemnice:    Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

Přítomní:    JUDr. Tomáš Vavřinec, Mgr. Patricia Tiso Ferulíková, JUDr. František Hoffman, Zbyněk Richter, Ivan Bednář, Tomáš Chvála, Ing. Marie Kousalíková, Mgr. Markéta Reedová, Ing. František Stádník

   

Omluven:    Ing. Milan Richter, Jan Slezák, Ing. Miroslav Froněk, RNDr. Jana Ryšlinková, CSc., RNDr. Lubomír Habrnál,

Nepřítomen:    Ing. Zuzana Drhová Ph.D., JUDr. Rudolf Blažek,

   

 

Ověřovatel zápisu: JUDr. František Hoffman

 

 

 

Program a obsah jednání:

 

1.    Zahájení a schválení programu

Jednání řídil předseda Výboru evropských fondů JUDr. Tomáš Vavřinec, který představil program jednání.

 

Program jednání:

1.    Zahájení a schválení programu

2.    Schválení zápisu z minulého jednání

3.    Schválení ověřovatele zápisu

4.    Projednání individuálních komplexních projektů předložených odborem sociální péče a zdravotnictví MHMP a odborem školství, mládeže a tělovýchovy MHMP

5.    Projednání vyhlášení výzvy v OPPA pro prioritní osu 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky a pro prioritní osu 3 Modernizace počátečního vzdělávání

6.    Různé

 

Návrh programu byl přijat a jednomyslně schválen.

 

 

2.    Schválení zápisu z minulého jednání

Zápis z minulého jednání byl jednomyslně schválen.

   

 

3.    Schválení ověřovatele zápisu

Ověřovatelem zápisu byl jednomyslně zvolen JUDr. František Hoffman.

 

 

4.    Projednání individuálních komplexních projektů předložených odborem sociální péče a zdravotnictví MHMP a odborem školství, mládeže a tělovýchovy MHMP

 

Předseda Výboru uvítal zástupce Odboru školství, mládeže a tělovýchovy PaedDr. Jiřího Pilaře, který blíže představil individuální komplexní projekt předkládaný odborem školství, mládeže a tělovýchovy MHMP.

 

PaedDr. Pilař

§  oba předkládané projekty na sebe vzájemně navazují a jejich předmětem je práce s ohroženými dětmi;

§  na jednání programového partnerství projekt bez problémů prošel;

§  projekt spadá do koncepce péče o rodinu a děti i do sociální koncepce.

 

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§  v rámci OPPA můžou odbory MHMP předkládat individuální komplexní projekty, které musejí mít dopad na území hl. m. Prahy nebo tvoří doplněk celostátní koncepce;

§  tyto dva předkládané projekty se navzájem doplňují, u prvního projektu je žadatelem odbor SOC a u druhého projektu odbor SMT;

§  zmíněné projekty byly projednány v projektovém partnerství, následně se k nim vyjádřili hodnotitelé a nyní jsou projednávány na VEF;

§  v příloze podkladových materiálů jsou bližší informace k uvedeným projektům.

 

Diskuse:

Richter – upozornil, že v popisu u prvního projektu není uvedeno čím jsou děti ohroženy.

tajemnice Tiso Ferulíková – členům VEF je předkládaná stručná informace o projektech, je možné, že tento popis vypadl, ale v projektu je určitě přesně popsáno, čím a jak jsou děti ohroženy.

Pilař – projekt je zaměřen na děti, které jsou ohroženy vývojem, prostředím ve kterém žijí, rodinou a mohou se nacházet na hraně a mohly by spadnout do problémů se zákonem, drogami apod.

Pilař – dále upozornil na skutečnost, že hodnotitelé v projektech o polovinu snížili mzdové úvazky.

Reedová – všichni hodnotitelé se na snížení úvazků shodli?

tajemnice Tiso Ferulíková – ano, došlo ke shodě.

náměstkyně Kousalíková – proč posuzovatelé navrhli snížení úvazků?

tajemnice Tiso Ferulíková – posuzovatelé snížení úvazku musí v posudku řádně odůvodnit.

 

 

Usnesení:

Výbor bere na vědomí Informaci o průběhu výběru projektů přímého přidělení v rámci prioritní osy 2 a 3, schvaluje navrženou výši způsobilých výdajů projektů a doporučuje RHMP odsouhlasit a ZHMP schválit navržené projekty a žádá ředitelku odboru FEU o prověření snížení nákladů rozpočtu v kapitole Osobní náklady do doby jednání RHMP.

 

 

Usnesení bylo jednomyslně schváleno.

 

 

 

5.    Projednání vyhlášení výzvy v OPPA pro prioritní osu 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky a pro prioritní osu 3 Modernizace počátečního vzdělávání

 

tajemnice Tiso Ferulíková

§  v rámci OPPA je připravena ke schválení již 3. výzva;

§  během předešlých dvou výzev bylo doposud předloženo cca 2 000 projektů, z nichž již bylo 348 schváleno k financování. Alokace programu je z více jak 50 % vyčerpaná;

§  nyní je předkládán návrh výzvy pro prioritní osu 1 a 3;

§  celková alokace výzvy činí 450 mil. Kč;

§  výzva by měla být otevřena 2,5 měsíce, vyhlášena by měla být k 21. 4. 2010 a ukončena ke konci června 2010.

Prioritní osa 1

§  v rámci této osy bude nastaveno omezení v množství předložených projektů tak, že budou přijímány projekty pouze do 250 % alokace vyhlášené výzvy;

§  první měsíc po vyhlášení výzvy se budou pouze konzultovat projektové záměry, od 19.5. 2010 pak mohou být projekty předkládány;

§  u prioritní osy 1 min. výše projektu jsou 2 mil. a max. výše 10 mil. Kč.

Prioritní osa 3

§  výzva pro prioritní osu 3 bude  zaměřena pouze na VŠ, alokace pro tuto prioritní osu je ve výši 150 mil. Kč;

§  u prioritní osy 3 min. výše projektu je 1 mil. a max. výše 8 mil. Kč;

§  aby bylo zabráněno přetlaku žádostí, je zaveden princip, že každá škola může předložit projekty pouze do výše 40 % alokace pro prioritní osu.

 

Diskuse:

náměstkyně Kousalíková – vznesla požadavek, aby u prioritní osy 3 byl rozšířen okruh žadatelů o VOŠ. V Praze jich je pouze několik, neměl by být nějakým závratným způsobem navýšen počet žádostí.

tajemnice Tiso Ferulíková – ano, je možno do výzvy zahrnout i VOŠ, pokud s tím bude VEF souhlasit.

Reedová – jaký byl původně plánovaný harmonogram výzev u OPPA? Nebyla další výzva plánovaná až později?

tajemnice Tiso Ferulíková – ano, původně měla být další výzva vyhlášena v létě 2010. Chceme využít přechodného rámce, kdy musí být smlouvy uzavřeny do konce tohoto roku, proto se doporučilo výzvu vyhlásit dříve.

Reedová – je rozumné využít přechodného rámce? Jaký je povinný spolupodíl žadatele? Jsou žadatelé rozděleny do skupin?

tajemnice Tiso Ferulíková – všechny projekty jsou pouze na aktivity typu A. Povinné spolufinancování je nulové, protože to čemu jsme se v programu zavázali, již bylo naplněno.

Reedová – kolik zbývá peněz po vyhlášení této výzvy u prioritní osy 1?

tajemnice Tiso Ferulíková – po vyhlášení výzvy zbývá ještě 300 mil. Kč.

Reedová – mohou projektové žádosti předkládat i poradenské firmy?

tajemnice Tiso Ferulíková – ano mohou, NACE nejsou omezeny. Proces hodnocení je nastaven stejným způsobem jako v minulých výzvách.

Reedová – vyjádřila se k výzvě pro prioritní osu 1, s jejímž návrhem nesouhlasí. Nesouhlasí se zaměřením výzvy, výzva je příliš všeobecná a vyhlašuje se příliš brzy.

Richter – vznesl dotaz, jak bude ve skutečnosti zajištěno, aby bylo předloženo pouze 250 % alokace výzvy?

tajemnice Tiso Ferulíková – tento princip není nic nového, je hodně využíván např. MŽP. První měsíc se bude pouze konzultovat a nebude otevřen Benefit. Důležitým a rozhodným datem je finalizace v Benefitu. Každý žadatel může předložit pouze 1 projekt. Na webových stránkách programu budou aktuální grafy o  tom, jak se výzvy plní.

Reedová – nedoporučila využít tohoto omezení u prioritní osy 1, je to příliš složité.

Richter – poukázal na skutečnost, že systém muže zkolabovat.

 

Usnesení:

Výbor bere na vědomí text 3. výzvy OPPA pro prioritní osu 1 a doporučuje jej RHMP ke schválení.

 

Pro usnesení hlasovalo 7 členů.

Proti usnesení hlasoval 1 člen.

 

Usnesení:

Výbor bere na vědomí text 3. výzvy OPPA pro prioritní osu 3, ve kterém doporučuje rozšířit žadatele o VOŠ a doporučuje jej RHMP ke schválení.

 

 

Usnesení bylo jednomyslně schváleno.

 

 

6.    Různé

 

předseda Vavřinec

§  další jednání Výboru se uskuteční 10. května 2010 v 15,00 hod. V případě změn budou členové Výboru včas informováni.

 

 

Zapsala: Jana Příkopová

V Praze dne 12. dubna 2010

 

 

 

 

 

 

    JUDr. František Hoffman    JUDr. Tomáš Vavřinec

    ověřovatel zápisu    předseda výboru