Místo konání:    Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1

Předsedající:    JUDr. Tomáš Vavřinec

Tajemnice:    Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

Přítomní:    JUDr. Tomáš Vavřinec, Markéta Reedová, Mgr. Patricia Tiso Ferulíková, 

Ing. Marie Kousalíková, Ing. Zuzana Drhová Ph.D., Ing. Karel Březina,

Ivan Bednář, Ing. Miroslav Froněk, Tomáš Chvála, Zbyněk Richter,

Jan Slezák, Ing. František Stádník.

 

Nepřítomen:    Mgr. Rudolf Blažek, JUDr. František Hoffman, RNDr. Jana Ryšlinková CSc.

 

Program a obsah jednání:

 

 

1. Zahájení

Jednání řídil předseda Výboru evropských fondů JUDr. Tomáš Vavřinec, který představil program jednání.

Hlasováním bylo schváleno připojením 6. bodu jednání navrženého náměstkyní Reedovou.

 

Program jednání

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Postup vyjednávání Národního strategického referenčního rámce (NSRR) a operačních programů pro Prahu s Evropskou komisí
 3. Možnosti ustavení monitorovacích výborů pro operační programy Praha
 4. Informační kampaň pro městské části
 5. Informace k 6. výzvě JPD 2
 6. Zabezpečení výjezdního zasedání členů Zahraničního výboru ZHMP, Výboru evropských fondů ZHMP a Výboru pro kulturu a volný čas ZHMP do Bruselu ve dnech 6. – 8.6.2007
 7. Různé

 

Členové Výboru byli seznámeni s bodem 1 a berou na vědomí předložené informace.

 

 

2. Postup vyjednávání Národního strategického referenčního rámce (NSRR) a    operačních programů pro Prahu s Evropskou komisí

 

Náměstkyně Reedová

 • Seznámení výboru s novou 3- stupňovou strukturou pro vyjednávání NSRR s EK
 • Oznámení o již proběhlých  a budoucích jednáních s EK ohledně schválení NSRR

-    upozornění na neseriózní postupy EK při připomínkování NSRR, jako např. neoznámení termínu vyjednávání připomínek

-    jednání s EK ohledně nastavených indikátorů

 • Upozornění na nesouhlasný postoj EK k existenci samostatného Operačního programu Praha Adaptabilita

 

 

Diskuse:

·    vliv 8 měsíčního zpoždění na vyjednávání s EK,

·    upozornění na možné velké zpoždění, možnost úplného nevyhlášení alokace na rok 2007,

·    účast enviromentálních partnerů na přípravě OPPA v rámci osy vzdělávání,

·    nedoporučení zasahování pracovní skupiny do již připraveného a nyní připomínkovaného operačního programu (OP),

-    OP byl již s partnery diskutován, 

-    vládou stanoveny pověřené vyjednávací týmy, 

·    doporučení konzultace implementačních dokumentů a operačních manuálů na jednáních Výboru  evropských fondů (případně i na partnerském principu), operační manuály se nebudou projednávat na partnerském principu, jedná se o nastavení vnitřních mechanizmů k řízení a implementaci operačních programů,

·    u implementačního dokumentu je možné zohlednit další připomínky.

 

Návrh usnesení:

Ing. Zuzana Drhová Ph.D.

 

1.    Výbor evropských fondů doporučuje, aby zřízená pracovní skupina a Výbor evropských fondů projednával přípravu implementačního dokumentu operačních programů Prahy.

ü  Hlasování: pro 6 , proti 0, zdrželi se 2.

 

1.    Výbor evropských fondů doporučuje, pokud bude docházet ke změnám na základě jednání s EK, budou tyto změny diskutovány s pracovními skupinami.

û    Hlasování: pro 1 , proti 0, zdrželi se 7.

 

Výbor byl seznámen s postupem vyjednávání NSRR a berou na vědomí předložené informace.

 

 

3. Možnosti ustavení monitorovacích výborů pro operační programy  Praha

 

Náměstkyně Reedová

 • Existence 2 monitorovacích výborů (MV) v minulém programovacím období
 • Upozornění na důležitost MV pro řízení OP
 • Doporučení 1 MV z důvodů:

     časová nenáročnost oproti variantě 2 MV,

     odstranění nutnosti duplicitní účasti některých členů MV oproti variantě 2 MV,

     zajištění větší provázanosti OPPA a OPPK

 • Nevýhody 1 MV

     velký počet členů

 

Ředitelka odboru Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

 • Snaha o objektivní zmapování, proběhlo mnoho diskuzí k hodnocení variant
 • Upozornění na důležitost MV pro řízení OP

     MV schvaluje kritéria pro výběr projektů

     MV sleduje celou implementaci programu, schvaluje výroční a roční prováděcí zprávy před odesláním Evropské komisi

     MV jako jediný orgán má pravomoc měnit finanční částky v rámci priorit programu

 

 • Doporučení 1 MV z důvodů:

     doporučení EK k synergii operačních programů

     časově menší náročnost oproti variantě 2MV

     finanční stránka věci (omezenost technické asistence)

 

 • Nevýhody 1 MV:

     delší doba jednání MV, tedy riziko celkové únavy členů z prodlouženého jednání,

     nezájem členů MV orientovaných pouze k jednomu operačnímu programu.

 

Diskuse:

·    zdůraznění zodpovědnosti a velkých kompetencí členů MV,

·    výhody a nevýhody 1 MV

+    časová výhoda,

-    nepříliš velký rozdíl v počtu členů MV v sloučeném a odděleném MV,

-    otázka vhodnosti 1 velkého MV, rozděleného tématicky do 2 bloků,

 

 

JUDr. Vavřinec

 • návrh projednávání variant ustavení MV i v příštím jednání výboru.

 

Výbor vzal na vědomí možnosti ustavení monitorovacích výborů a tento bod se přesouvá na další jednání.

 

 

4. Informační kampaň pro městské části

 

Náměstkyně Reedová

 • Předběžné nastínění informační kampaně OPPA, OPPK (semináře, konzultace, média)
 • Vítá případné podněty

 

Ředitelka odboru Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

 • Zaměření informační kampaně na 4 cílové skupiny
 • Seznámení se seznamem úspěšných projektů, které budou představeny v rámci kampaně

 

Diskuse:

·    Pan starosta Richter poznamenal, že v době informační kampaně bude dokončeno 5 projektů spolufinancovaných z evropských fondů a rád uvítá a provede delegaci,

·    Návrh na zařazení neziskových organizací na začátek časového harmonogramu informační kampaně,

·    možnost vytvoření seznamu s obtížemi s kterými se žadatelé potkávali a  na které by bylo vhodné upozornit.

 

Výbor vzal na vědomí informační kampaň a tento bod se přesouvá na další jednání.

 

 

5. Informace k 6. výzvě JPD 2

 

Náměstkyně Reedová

 • Jedná se o poslední výzvu JPD 2
 • MMR žádá o urychlení administrace do konce června 2007
 • K 1. květnu 2007 končí svoji působnost Regionální Rada ( novela zákona 248/2000 Sb.)
 • Předpoklad čerpání alokace z 80% , možnost až 90% (případné přesuny v rámci priorit)

 

Ředitelka odboru Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

 • Probíhá proces hodnocení předložených projektů
 • Velký časový stres na ukončení administrace projektů
 • 24.dubna proběhne poslední jednání Regionální Rady, kde bude stanovena bodová hranice pro projekty předložené v 6. výzvě

 

 Diskuse:

·    Nedoporučuje se na výboru  diskutovat o všech projektech, je možné diskutovat pouze o projektech u kterých jsou vážné pochybnosti.

·    Lze doporučit k jednání výboru diskuzi o stanovování bodové hranice projektů

 

Výbor vzal na vědomí informace k 6. výzvě JPD 2  a bod 5 se přesouvá na další jednání.

 

 

6. Zabezpečení výjezdního zasedání členů Zahraničního výboru ZHMP,    Výboru evropských fondů ZHMP a Výboru pro kulturu a volný čas ZHMP    do Bruselu ve dnech 6. – 8.6.2007

 

Náměstkyně Reedová

 • Seznámení s programem výjezdního zasedání
 • Deadline pro přihlášení na výjezdní zasedání 16.května 2007

 

Diskuse:

·    Účast na výjezdním zasedání

 

Výbor vzal na vědomí informace ke  kampani a tento bod se přesouvá na další jednání.

 

 

 

7. Různé

 • Příští jednání Výboru proběhne 16. května 2007 ve 14:00, místo konání bude upřesněno
 • Do příštího jednání prověřit zda jednání výboru je veřejné

 

 

Podkladové materiály:

    Postup vyjednávání Národního strategického referenčního rámce (NSRR) a operačních programů pro Prahu s Evropskou komisí

    Počty operačních programů v členských státech

    Poziční dokument EK k OPPA

    Dopis EK k pozastavení projednávání OPPA

    Dopis EK k pozastavení projednávání OPPK

    Možnosti ustavení monitorovacích výborů pro operační programy Praha – Adaptabilita a Praha – Konkurenceschopnost

    Informační kampaň pro městské části

    Informace k 6. výzvě JPD 2

    Zabezpečení výjezdního zasedání členů Zahraničního výboru ZHMP, Výboru evropských fondů ZHMP a Výboru pro kulturu a volný čas ZHMP do Bruselu ve dnech 6. – 8.6.2007

 

 

Zapsala: Bc. Lucie Zelená

V Praze dne 18.4.2007