Místo konání:    Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1

Předsedající:    JUDr. Tomáš Vavřinec

Tajemnice:    Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

Přítomní:    JUDr. Tomáš Vavřinec, Markéta Reedová, Mgr. Patricia Tiso Ferulíková, 

Ing. Marie Kousalíková, Ing. Zuzana Drhová Ph.D., Ing. Karel Březina,

Ivan Bednář, Ing. Miroslav Froněk, Tomáš Chvála, Zbyněk Richter,

RNDr. Jana Ryzlinková, CSc., Ing. Marcela Nováková.

 

Nepřítomen: Mgr. Rudolf Blažek, JUDr. František Hoffman, Jan Slezák,

    Ing. František Stádník.

 

 

Program a obsah jednání:

 

 

1. Zahájení

Jednání řídil předseda Výboru evropských fondů JUDr. Tomáš Vavřinec, který představil program jednání.

 

Program jednání

  1. Zahájení a schválení programu
  2. Schválení zápisu ze 3. jednání Výboru evropských fondů
  3. Informace ke schválení projektů 6. výzvy JPD 2
  4. Monitorovací výbor OPPA a OPPK
  5. Aktuální informace k vyjednávání operačních programů Praha s Evropskou komisí
  6. Různé

 

Členové výboru byli seznámeni s bodem 1 a berou na vědomí předložené informace.

 

 

2. Schválení zápisu ze 3. jednání Výboru evropských fondů

Bod jednání byl jednomyslně schválen.

 

 

3. Informace ke schválení projektů 6. výzvy JPD 2

Ing. Nováková, pověřená vedením odd. EFRR

-    V Zastupitelstvu HMP budou předloženy projekty ke schválení

-    Daří se nám čerpat alokaci 2004 – 2006 -  minulý rok bylo zavedeno tzv. krizové řízení u projektů, které čerpají finanční prostředky alokované na rok 2005

-    V prioritě 2 je situace méně příznivá co se čerpání týče - odd. EFRR jedná s ŘO JPD 2 o přesunutí finančních prostředků z priority 2 do priority 1.

 


Diskuse

 

Starosta Froněk

-    projekt Centrum Welcome - Zastupitelstvo MČ Praha 14 neschválilo částku, kterou se mělo jako partner podílet na projektu. Proto MČ Praha 14 pravděpodobně vystoupí z partnerství s organizací, která chce projekt realizovat. Starosta navrhuje, aby byl pro Zastupitelstvo HMP připraven náhradní projekt ke schválení.   

 

Ing. Nováková

-    odd. EFRR se bude do jednání Zastupitelstva HMP o projektu informovat.

 

Ing. Drhová

-    dotazy k projektu Modřanské výhledy – o co se v projektu konkrétně jedná; bylo k projektu zpracováno odborné hodnocení; jaký je například rozdíl mezi tímto projektem a projektem Regenerace parku Klárov.

 

Ing. Nováková

-    odd. EFRR zašle Ing. Drhové detailnější informace o projektu Modřanské výhledy elektronickou poštou.

 

Členové Výboru byli seznámeni s bodem 3 a berou na vědomí předložené informace.

 

JUDr. Vavřinec

-    návrh předsunout bod 5 a bodem 4 se zabývat okrajově.

 

Návrh schválen bez připomínek.

 

5. Aktuální informace k vyjednávání operačních programů Praha s Evropskou komisí (EK)

 

Náměstkyně Reedová

-     Jednání s EK jsou komplikovaná kvůli vyjednávání Národního strategického referenčního rámce (NSRR), ke kterému má EK připomínky pro mnohočetnost operačních programů;

-    Připomínky EK k OPPA a OPPK

§    OPPA - EK přijala vysvětlení Prahy ohledně jednodušší struktury

§    OPPK - bez větších připomínek

-    Praha má menší alokaci než zbytek České republiky a neočekávalo se, že by musela převádět část přidělené alokace ještě do jiných programů. Integrovaný operační program (IOP) se překrývá s ostatními programy – musí se dořešit jeho cílovost. Proto by Praha měla převést část přidělené alokace na projekty na národní úrovni – jak na Smart administration, tak i na cestovní ruch.

-    Proběhlo mimořádné zasedání vlády, která rozhodla, že Praha bude přispívat na IOP. Částka, kterou bude Praha převádět do IOPu měla být původně poskytnuta ze státního rozpočtu. Dnes proběhlo jednání o tom, jakou částkou se Praha bude podílet na IOP. HMP se snaží vyjednat nízký podíl a žádá o kompenzaci od vlády – do těchto jednání, která mají být uzavřena do středy, by měl vstoupit také primátor HMP.

-    V Bruselu se bude 6. června konat jednání o OPPK; jednání o OPPA již proběhlo.

 

Ředitelka Tiso Ferulíková

-    Sporné body programů

§    OPPA - vysoké školy – bylo vyjednáno, že tato oblast zůstane v kompetenci Prahy;

    - aktivní politika zaměstnanosti (APZ) - v Praze není potřeba dávat stejnou částku na APZ jako v ostatních regionech ČR, protože zde není tak vysoká nezaměstnanost;

§    OPPK – vícecílovost.

-    ČR požaduje schválení NSRR do konce června; během léta se budou vyjednávat Operační programy a nejpozději v říjnu by měly být vyhlášeny první výzvy.

 

Členové Výboru byli seznámeni s bodem 5 a berou na vědomí předložené informace.

 

 

4. Monitorovací výbor OPPA a OPPK

 

JUDr. Vavřinec

-    Bod 4 přesuneme na příští jednání Výboru.

 

Diskuse

 

Náměstkyně Reedová

-    Výtka od EK na velký počet orgánů; ideou je mít jeden monitorovací výbor (MV) pro OPPA a OPPK.

 

Ředitelka Tiso Ferulíková

-    Zastává názor, že by měl být jen jeden MV.

 

Ing. Drhová

-    Dotaz: Kdo bude schvalovat Implementační dokument?

 

Ředitelka Tiso Ferulíková

-    Implementační dokument (ID) nebude schvalovat MV;

-    Operační program bude schvalovat ZHMP.

 

Náměstkyně Reedová

-    ID je dodatečný dokument, který by pravděpodobně mohl být schválen Výborem evropských fondů.

 

Odd. EFRR připraví pro členy Výboru CD s ID OPPK.

 

Ing. Drhová

-    Jaký je harmonogram ID? Kdy musí být dokončen?


Ředitelka Tiso Ferulíková

-    ID je dokončen, ale v současné době ho připomínkuje MMR a spadá také pod audit shody, který provádí PricewaterhouseCoopers.

 

JUDr. Vavřinec

-    Návrh přesunout bod 4 na příští jednání.

 

Návrh schválen bez připomínek.

 

 

6. Různé

 

JUDr. Vavřinec

-    Příští jednání Výboru se bude konat dne 18. června v 15,00 hod.

 

Ředitelka Tiso Ferulíková

-    EK se nezúčastní jednání MV JPD 2;

-    Aktuality k výjezdnímu zasedání do Bruselu 6. června.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podkladové materiály:

§    Popisy projektů, které prošly kontrolou formálních náležitostí a přijatelností v 6. Výzvě JPD 2

§    Schválené projekty a odpovídající finanční částka spolufinancování/dotace v Kč v rámci 6. Výzvy JPD 2

§    Program 8. zasedání Monitorovacího výboru

§    Současný stav implementace JPD 2  – uzavření 6. výzvy

§    Určení monitorovacích výborů pro OPPA a OPPK

§    Informace o stavu vyjednávání operačních programů s EK

 

 

 

Zapsal: Spružinová Lucie

V Praze dne 1. června 2007