Místo konání:    Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1

Předsedající:    JUDr. Tomáš Vavřinec

Tajemnice:    Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

Přítomní:    JUDr. Tomáš Vavřinec, Markéta Reedová, Mgr. Patricia Tiso Ferulíková,

Ing. Marie Kousalíková, Ing. Zuzana Drhová Ph.D., RNDr. Lubomír Habrnál,

Ing. Miroslav Froněk, JUDr. František Hoffman, Tomáš Chvála, Zbyněk Richter, RNDr. Jana Ryšlinková, CSc., Mgr. Jiří Kinský, Ing. Kateřina Vágnerová

 

Nepřítomen: Mgr. Rudolf Blažek, Ivan Bednář, Ing. Karel Březina, Jan Slezák

 

Omluven: Ing. František Stádník

 

 

Program a obsah jednání:

 

1. Zahájení

Jednání řídil předseda Výboru evropských fondů JUDr. Tomáš Vavřinec, který představil program jednání.

 

Program jednání

 

1. Zahájení a schválení programu

2. Úloha výboru v rámci schvalovacího procesu projektů v OPPA a OPPK

3. Připomínkové řízení k Operačnímu manuálu OPPA a OPPK

4. Informace o čerpání JPD 2 a JPD 3

5. Vyjednávání OPPA a OPPK s Evropskou komisí

6. Různé

 

RNDr. Jana Ryšlinková

Návrh na zařazení bodu č. 4 Vyjednávání OPPA a OPPK  s Evropskou komisí jako druhého bodu programu.

 

Návrh byl přijat a program schválen.

 

2. Vyjednávání OPPA a OPPK s Evropskou komisí

 

náměstkyně Markéta Reedová

Připomínky EK k Operačnímu programu Praha - Adaptabilita jsou vypořádány a program je po pracovní linii odsouhlasen, budou zapracovány poslední technické připomínky k programu; oficiální schválení OPPA se předpokládá na konci září 2007; vyhlášení prvních výzev k předkládání projektů se předpokládá ve 4. čtvrtletí 2007, zahájení čerpání ve 3. čtvrtletí 2008.

Pro Operační program Praha – Konkurenceschopnost nebylo ještě vypořádáno druhé kolo připomínek EK, EK dosud nezaslala podrobné připomínky tzv. druhý poziční dokument; dne 25. 9. 2007 se bude konat jednání se zástupci EK.

 


 

Diskuse:

RNDr. Jana Ryšlinková

Jaké jsou výhrady EK k OPPK?

Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

Každý program projde 2 fázemi připomínkového řízení, nejzásadnější připomínka EK směřuje do rozdělení finančních prostředků v rámci dvou prioritních os OPPK – EK doporučuje zvýšit finanční prostředky na tzv. lisabonské aktivity druhé prioritní osy, která je zaměřena na podporu  vědy, výzkumu, inovací a podporu podnikání a dále oblasti informačních a komunikačních technologií.

Ing. Zuzana Drhová Ph.D.

Je možné seznámit členy výboru s připomínkami EK, resp. s Pozičním dokumentem? Jaké jsou připravované projekty OPPK?

náměstkyně Markéta Reedová

Jsou to projekty zejména městských částí na revitalizaci území, dále projekty na povrchovou dopravu atd.

Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

Na příštím jednání výboru bude předložen seznam plánovaných projektů v rámci OPPK a Poziční dokument EK k OPPK (po jeho zaslání ze strany EK)

 

Výbor evropských fondů ZHMP bere tuto informaci na vědomí.

 

3. Úloha Výboru v rámci schvalovacího procesu projektů v OPPA a OPPK

 

náměstkyně Markéta Reedová

Úlohou výboru bude přezkoumávání závažných případů, které se objeví při administraci projektů; bude provedena právní analýza celkového systému popsaného v operačních manuálech; operační manuály budou auditovány PWC v rámci auditu shody.

Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

Další úlohou výboru bude schvalovat podmínky výzvy předtím, než budou předloženy RHMP a ZHMP; projednat podmínky stanovené operačním manuálem, předtím než bude schválen RHMP; projednat a doporučit projekty ke schválení RHMP a ZHMP.

 

Diskuse:

RNDr. Jana Ryšlinková

Je možné zaslat připomínky i po projednání operačních manuálů ve výboru?

Ing. Zuzana Drhová Ph.D.

Jak je řešen potenciální střet zájmů v OPPK v případě, že hl. m. Praha je zároveň příjemce a zároveň orgán, který schvaluje projekty?

náměstkyně Markéta Reedová

Existuje funkční oddělení; ministerstva jsou ve stejné pozici; toto funkční omezení bude ze strany EK sledováno a EK má informaci, že v rámci MHMP budou zahrnuty jak funkce řídicího orgánu, finančního útvaru, tak příjemce pomoci..

 

Výbor evropských fondů souhlasí s úlohou Výboru evropských fondů.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy.

 


4. Připomínkové řízení k Operačnímu manuálu OPPA a OPPK

 

náměstkyně Markéta Reedová

Operační manuály byly zaslány v dostatečném předstihu; jedná se stále o pracovní verze; 17. 9. 2007 budou předloženy PWC k provedení auditu shody; jsme otevřeni všem návrhům a podnětům.

 

Diskuse:

RNDr. Jana Ryšlinková

Požaduji konkretizovat povinnosti výboru, resp. bod 13, kapitola 7 operačního manuálu OPPK; pravomoc výboru by měla být omezena ve smyslu řešení každého projektu individuálně.

náměstkyně Markéta Reedová

Úloha výboru je konzultativní; v pravomoci výboru nebude řešení jednoho projektu po druhém; výbor může schvalovat např. způsobilé výdaje na doporučení experta – rozhodně se nebude zabývat jednotlivými projekty.

JUDr. Tomáš Vavřinec

Termín k zaslání dalších připomínek k operačním manuálům je 19. září 2007.

 

Výbor evropských fondů doporučuje operační manuál OPPA a OPPK ke schválení Radě HMP.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 1 se zdržel.

 

5. Informace o čerpání JPD 2 a JPD 3

 

Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

Čerpání finančních prostředků v rámci JPD 2 a JPD 3 je stále sledováno; v současné době je sledována alokace roku 2005, tj. reálné čerpání do konce roku 2007. V současné době je v rámci JPD 2 v realizaci 143 projektů a v rámci JPD 3 je v realizaci 350 projektů. Alokace 2005 obou programů budou úspěšně vyčerpány.

 

Diskuse:

RNDr. Lubomír Habrnál

Na příštím jednání bychom se mohli seznámit s problémovými projekty.

Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

Ano, součást podkladů pro příští jednání výboru bude seznam problémových projektů.

 

Informaci bere výbor evropských fondů na vědomí.

 

6. Různé

 

Zbyněk Richter

Dnes, 12. 9. 2007, se konal seminář pro městské části, druhá část semináře zahrnovala prohlídku projektů v Dolních Počernicích, vše proběhlo v plné spokojenosti.

Ing. Zuzana Drhová Ph.D.

Členové výboru by měli být informováni o pořádaných akcích.

náměstkyně Markéta Reedová

Všichni budou na akce k OPPA a OPPK zváni.

JUDr. Vavřinec

Příští jednání Výboru se bude konat dne 8. října v 15,00 hod.

 

Zapsala: Ing. Kateřina Vágnerová

V Praze dne 14. září 2007