Zápis č. 6 z jednání Výboru evropských fondů ze dne 8. října 2007

 

Místo konání:    Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1

Předsedající:    JUDr. Tomáš Vavřinec

Tajemnice:    Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

Přítomní:    JUDr. Tomáš Vavřinec, Markéta Reedová, Ing. Marie Kousalíková,

    Ing. Zuzana Drhová Ph.D., RNDr. Lubomír Habrnál, Ivan Bednář,

    Ing. Miroslav Froněk, Zbyněk Richter, RNDr. Jana RyšlinkováCSc.,

    Jan Slezák, Ing. Marcela Nováková

 

Nepřítomen: Mgr. Rudolf Blažek, JUDr. František Hoffman, Tomáš Chvála,

    Ing. František Stádník

 

Omluven: Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

 

 

Program a obsah jednání:

 

1. Zahájení

Jednání řídil předseda Výboru evropských fondů JUDr. Tomáš Vavřinec, který představil program jednání.

 

Program jednání

 

1. Zahájení a schválení programu

2. Vyjednávání OPPA a OPPK s Evropskou komisí

3. Vypořádání připomínek k Operačnímu manuálu OPPA a OPPK

4. Různé (připravované projekty, problémové projekty)

 

Návrh byl přijat a program schválen jednomyslně.

 

2. Vyjednávání OPPA a OPPK s Evropskou komisí

 

Markéta Reedová

Dobrá spolupráce s DG Employment, které je partnerem za EU pro projednávání programů v rámci ESF, OPPA bude v dohledné době schválen, první výzva se předpokládá v listopadu 2007.

Náročné jednání a špatná zpětná vazba s DG Regio, které je partnerem pro projednávání ERDF, 25. září proběhlo náročné jednání se zástupci EK, EK požaduje větší část alokace OPPK směřovat do vědy a výzkumu, zavedení nového institutu v rámci Cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost tj. IPRM (Integrovaný plán rozvoje města) pro Prahu, což není v souladu s NSRR , ve kterém jsou schváleny IPRM pro všechny regiony s výjimkou Prahy.

Alokace na vědu a výzkum je cca 30 %, bude upřesněno (ze strany EU požadováno až 50 – 60 %)

5.října byl doručen poziční dokument, v případě zpracování připomínek a jejich zapracování do nové verze OPPK v co možná nejkratším termínu může být program schválen do konce roku  2007; čerpání alokací OPPK, vzhledem k výši částek, není problémové.


 

Diskuse:

·    Věda a výzkum

Zbyněk Richter

Sleví EK z požadavků na vědu a výzkum?

V této oblasti je alokace i tak nedostačující pro realizaci velkých projektů. Je problém zajistit jejich udržitelnost.  Takovéto projekty měly problémy s čerpáním v rámci JPD 2.

Markéta Reedová

OPPK je v souladu s Lisabonsku strategií.

Marcela Nováková

Praha, která je v oblasti vědy a výzkumu, respektive v procentním nárůstu oproti předchozím obdobím na špici (Eurostat uvádí 2. místě na světě), by měla udržovat toto tempo a nehledat a vytvářet nové příležitosti.

RNDr. Jana Ryšlinková

Ve vědě a výzkumu je nedostatek peněz na platy, vědci jsou zatíženi administrací.

Markéta Reedová

Platy nelze ani z OPPA, v rámci OPPA je možné financovat další vzdělávání vědců.

Problém je krátkodobost většiny projektů technologických parků. Výzkum pak není dotažen do podoby obchodního využití.

Existuje koordinační skupina (ministerstvo školství, ministerstvo průmyslu)

·    Brownfields

RNDr. Lubomír Habrnál

Zhodnocení pozemků formou revitalizace brownfields je pro Prahu velká šance.

Ing. Zuzana Drhová Ph.D.

Revitalizace brownfields směřovat k následnému kulturnímu využití, nebo jako příležitostí pro  MSP.

Markéta Reedová

Tématické IPRM řeší přidanou hodnotu k brownfields, tedy komlexní projekty, které řeší i následné využití revitalizovaných brownfields.

 

Výbor evropských fondů ZHMP bere tyto informace na vědomí.

 

3. Vypořádání připomínek k Operačnímu manuálu OPPA a OPPK

 

Markéta Reedová

Vypořádání připomínek k Operačnímu manuálu OPPA a OPPK bylo předloženo v podkladech pro toto jednání.

RNDr. Jana Ryšlinková, kterou toto téma blíže zajímá v zaměření na ex-ante a ex-post platby, se domluvila na schůzce s Ing. Marcelou Novákovou.

 

Diskuse:

Ing. Zuzana Drhová Ph.D.

Je potřebné pro administraci projektů získávat pracovníky již se zkušenostmi, spíše než čerstvé absolventy škol. Neznalí musí být kvalitně seznámeni s problematikou.

Markéta Reedová

Je problém odcházení lidí se zkušenostmi. Do těchto oblastí přichází především mladí lidé.

Vhodné pořádat workshopy, semináře, př. k pochopení z jakých oblastí projekty přichází.

Snaha udržet a získávat zkušené lidi je problematické; odbor FEU MHMP je zcela určitě otevřen zájemcům všech věkových skupin a zejména těch, kteří mají znalosti a zkušenosti z předešlé praxe.

 

Výbor evropských fondů ZHMP bere tyto informace na vědomí.

 

4. Různé (připravované projekty, problémové projekty)

 

Markéta Reedová

Seznam předpokládaných projektů je pouze indikativní.

Propad projektů je velký problém, mají vliv na čerpání, nelze vyhlásit další výzvu. Probíhá komunikace s dotčenými odbory.

 

Diskuse:

Ing. Marie Kousalíková

Vznesla požadavekk doplnění informací k projektům v oblasti školství, protože pouze na základě názvu se některé projekty zdají být obtížně realizovatelné.

Ing. Marcela Nováková

Seznam je sestaven na základě projektových fichí, které byly zpracovány příslušnými odbory.

 

Ing. Marii Kousalíkové budou dodány projektové fiche SMT MHMP projektů uvedených v podkladech pro jednání - OPPA 2007 - 2013 Seznam předpokládaných a připravovaných projektů v rámci OPPA.

 

JUDr. Vavřinec

Příští jednání Výboru se bude konat dne 12. listopadu v 15,00 hod.

 

Zapsala: Lucie Zelená

V Praze dne 11. října 2007