přítomni: dle prezenční listiny, přítomno 11 z 13 členů výboru a tajemník výboru

omluveni: Mgr. Tomáš Chalupa

hosté: Mgr. Iva Kotvová, Ing. Jiří Toman, ředitel odboru městského investora

 

 

zahájení: 15:10 hod.

ukončení: 16:00 hod.

 

 

jednání řídil: předseda FV ZHMP JUDr. Petr Hulinský

ověřovatelé zápisu: Ing. Lenka Alinčová, RNDr. Jiří Witzany Ph.D.

 

 

1)    program jednání

předseda FV ZHMP uvedl, že program dnešního jednání FV ZHMP je dle pozvánky:

-    tisk 5801

-    tisk 5828

-    tisk 5645

-    časový harmonogram jednání FV ZHMP v 1. pololetí 2008

kromě těchto bodů bude projednána informace ředitele OMI o vyšetřování proplacení faktury na špatný účet a systému fungování proplácení faktur HMP

 

Hlasováno o programu jednání: pro: všichni přítomní, proti: 0, zdržel se hlasování: 0

 

 

2)    schválení zápisu z 9. jednání FV ZHMP v roce 2007

zápis z 9. jednání FV ZHMP byl jednomyslně schválen všemi přítomnými členy FV ZHMP

hlasováno: pro: všichni přítomní, proti: 0, zdržel se hlasování: 0

 

 

3)    ověřovatelé zápisu z jednání FV ZHMP

ověřovateli zápisu byli určeni Ing. Lenka Alinčová a RNDr. Jiří Witzany Ph.D.

 

 

4)    zpráva ředitele OMI o okolnostech chybně vyplacené faktury

Ing. Toman stručně vysvětlil okolnosti chybně vyplacené faktury ve výši téměř 50 mil. Kč; jde o falzifikát faktury pro společnost Skanska, peníze byly vyplaceny na jiné číslo účtu, odkud byly okamžitě přeposlány na další účty

Ihned po zjištění této skutečnosti bylo podáno trestní oznámení prostřednictvím advokátní kanceláře

PČR zjistila osobu, která vybírala peníze z uvedených účtů, došlo k zajištění cca 5,5 mil. Kč na jednom z účtů u ČSOB

Diskutována otázka, kde se stala chyba při proplácení faktury. Faktura byla předána do sekretariátu OMI a byla několikrát ověřována včetně čísla účtu (5 stupňů kontroly)

Okamžik a způsob záměny pravé faktury za falešnou řeší PČR

FV ZHMP by měl přezkoumat systém kontroly odesílání peněz z účtu HMP

Otázka, zda by někteří členové FV ZHMP byli oprávněni nahlédnout do vyšetřovacího spisu PČR

Ing. Toman informoval členy FV ZHMP, že zaměstnanci odboru OMI, kteří přišli s fakturou do styku, jsou prozatím převedeni na jinou práci, platby provádí někdo jiný

Došlo ke změně v tom, že každá faktura dostane svůj „PID“, který bude nalepen přímo na fakturu, nikoliv na průvodní dopis

Členové FV ZHMP požádali o materiál o oběhu finančních dokladů na MHMP. Ing. Javornická sdělila, že materiál Oběh účetních dokladů je zveřejněn na internetu, na příští jednání je možné pozvat ředitelku odboru účetnictví k provedení výkladu tohoto materiálu

Závěr diskuse: dle všeho šlo v případě odeslání chybné faktury o trestný čin, který v současné době šetří PČR.  Ing. Javornická sdělila, že HMP má standardní účetní systém, zpracování účetních dokladů je každoročně auditováno. Přestože do něj lze vnést další kontrolní vstupy, trestnému činu nelze předem zabránit. Dnes byla zahájena kontrola vnitřního auditu v odboru OMI. Tato kontrola má upozornit na případné problémy a odstranit je.

Bude připraven tisk do RHMP; je třeba prověřit současný systém oběhu finančních dokladů a diskutovat o jeho slabých místech.

 

 

5)    Tisk 5801- k návrhu časového plánu vyúčtování výsledků hospodaření hlavního města Prahy za rok 2007

Předseda FV ZHMP konstatoval, že vše je nastaveno tak, aby bylo vyhověno všem zákonným požadavkům.

FV ZHMP bere tisk č. 5801 na vědomí.

 

 

6)    Tisk 5828- k návrhu úpravy v rámci schváleného rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2008

Tisk upravuje dotace na výkon státní správy a dotace do školství.

FV ZHMP bere tisk č. 5828 na vědomí.

 

 

7)    Tisk 5645- o aktualizaci ratingového ohodnocení hl. m. Prahy agenturou Standard & Poor´s- prosinec 2007

Ing. Javornická informovala členy FV ZHMP, že došlo ke zvýšení ratingu HMP na základě hospodaření HMP. HMP disponuje nejvyšším hodnocením v rámci ČR.

FV ZHMP bere tisk č. 5645 na vědomí.

 

 

8) různé, rozprava

Předseda FV ZHMP seznámil členy FV ZHMP s časovým harmonogramem jednání FV ZHMP na 1. pololetí roku 2008

Do konce týdne je možné podávat podněty a náměty; dosud je podal pouze RNDr. Witzany

Podán návrh projednat situaci ohledně Kongresového centra Praha- na příští jednání FV ZHMP bude pozván radní Klega a ředitel KCP.

 

 

 

 

v Praze dne 21.1.2008

 

 

 

JUDr. Petr Hulinský

předseda FV ZHMP

 

 

 

 

Ing. Zdena Javornická

tajemnice FV ZHMP

 

 

 

 

 

Ing. Lenka Alinčová.

ověřovatelka zápisu

 

 

 

           

                RNDr. Jiří Witzany Dr.D.

                ověřovatel zápisu