přítomni: dle prezenční listiny, přítomno 11 z 13 členů výboru a tajemník výboru

omluveni: 2 členové výboru; Ing. Tylová a p. Kužel

        Ing. Marie Kousalíková, radní odpovědná za ekonomiku a finance HMP

 

 

zahájení: 14:00 hod.

ukončení: 14:40 hod.

 

 

jednání řídil: předseda FV ZHMP JUDr. Petr Hulinský

ověřovatelé zápisu: RNDr. Jiří Witzany, Ing. Antonín Weinert CSc.

 

 

1) schválení programu jednání

místopředseda FV ZHMP dal přítomným členům FV ZHMP ke zvážení, zda materiály na jednání FV ZHMP dostávat v elektronické i písemné podobě

Místopředseda FV ZHMP konstatoval, že druhý a čtvrtý bod programu jednání (vyhodnocení fungování nové konstrukce dotačních vztahů k MČ HMP dle výsledků 1. čtvrtletí 2007 a dofinancování výstavby metra IVC2), bude nutné přesunout na květnové jednání FV ZHMP

Hlasováno o změně programu jednání: pro: všichni přítomní, proti: 0, zdržel se hlasování: 0

 

2) ověřovatelé zápisu z jednání FV ZHMP

ověřovateli zápisu byli určení RNDr. Jiří Witzany Ph.D a Ing. Antonín Weinert CSc.

 

3) schválení zápisu z 2. jednání FV ZHMP

zápis z 2. jednání FV ZHMP byl jednomyslně schválen všemi přítomnými členy FV ZHMP

hlasováno: pro: všichni přítomní, proti: 0, zdržel se hlasování: 0

 

4) plnění plánu daňových příjmů za 1. čtvrtletí 2007

tajemnice FV ZHMP informovala členy FV ZHMP o možnosti dostávat pravidelnou měsíční informaci o plnění příjmů

Diskutována možnost růstu příjmů v porovnání s minulými lety a důvody, proč příjmy HMP zůstávají na úrovni srovnatelné s minulými lety

FV ZHMP bere informaci o plnění daňových příjmů za 1. čtvrtletí r. 2007 na vědomí

 

5) předběžné výsledky hospodaření za rok 2006

materiál bude projednáván na zasedání Rady HMP dne 17.4.2007

dle informace tajemnice FV ZHMP byl materiál zpracován v souladu s harmonogramem odsouhlaseným Radou HMP v lednu 2007. Stručný výtah z materiálu byl připraven v elektronické podobě. Výsledky hospodaření jsou příznivé, data by měla být definitivně uzavřena na červnovém zasedání ZHMP.

V diskusi zazněl požadavek na shrnutí materiálu pro snazší orientaci i pro prezentaci v ZHMP zejm. z důvodu transparentnosti.

Tajemnice FV ZHMP uvedla, že je možné takový materiál připravit, jde o mediální výstup.

Diskutována otázka způsobu vyúčtování ztráty v příspěvkových organizacích HMP.

 

Místopředseda FV ZHMP doporučil přerušit tento bod a projednat ho na příštím jednání FV ZHMP.

 

6) různé

členům FV ZHMP byl předložen materiál Dluhová služba města- základní informace k 31.3.2007

k této problematice bude vytvořena pracovní skupina

 

 

 

 

v Praze dne 16.4.2007

 

 

 

JUDr. Petr Hulinský

předseda FV ZHMP

 

 

 

 

Ing. Zdena Javornická

tajemnice FV ZHMP

 

 

 

 

 

RNDr. Jiří Witzany Ph.D.

ověřovatel zápisu

 

 

 

           

                Ing. Antonín Weinert CSc.

                ověřovatel zápisu