přítomni: dle prezenční listiny, přítomno 10 z 13 členů výboru a tajemník výboru

omluveni: 1 člen; Mgr. Chalupa

hosté: Ing. Marie Kousalíková, radní odpovědná za ekonomiku a finance HMP

    zástupci spol. Deloitte Czech republic p. Petrman  a p. Smetanová

 

zahájení: 14:00 hod.

ukončení: 16:00 hod.

 

jednání řídil: předseda FV ZHMP JUDr. Petr Hulinský

ověřovatelé zápisu: Ing. Lenka Alinčová, RNDr. Jiří Witzany Ph.D.

 

 

1)    schválení programu jednání

program jednání byl jednomyslně schválen přítomnými členy FV ZHMP

Hlasováno o programu jednání: pro: všichni přítomní, proti: 0, zdržel se hlasování: 0

 

2)    schválení zápisu ze 4. jednání FV ZHMP

na druhé straně zápisu ze 4. jednání, bod 5) je třeba v návrhu usnesení FV ZHMP změnit slova „souhlasí s tiskem“ za slova „bere na vědomí tisk“

zápis ze 4. jednání FV ZHMP byl s výše uvedenou změnou schválen všemi přítomnými členy FV ZHMP

hlasováno: pro: všichni přítomní, proti: 0, zdržel se hlasování: 0

 

3)    ověřovatelé zápisu z jednání FV ZHMP

ověřovateli zápisu byli určeni Ing. Lenka Alinčová a RNDr. Jiří Witzany Ph.D.

 

4)    zpráva auditora o přezkoumání hospodaření HMP za rok 2006

Za auditora- spol Deloitte Czech republic se dostavili p. Petrman a  p. Smetanová

Ohledně provádění auditu došlo k řadě změn oproti minulým rokům (změna právních předpisů), změnila se podoba zprávy a auditor má povinnost projednat zprávu s orgány HMP

U MČ provádí audit HMP nebo externí auditor a informace ze zprávy o hospodaření MČ jsou do zprávy o hospodaření HMP přejímány

Závažné nedostatky byly zjištěny pouze u MČ, nikoliv u HMP (např. porušení rozpočtové kázně, nedostatky ve vedení účetnictví, neodstranění minulých nedostatků)

U HMP byly jako problematické oblasti zmíněny zejména:

-    klasifikace nedokončeného a dokončeného hmotného majetku

-    účtování o prodeji majetku

-    vlastnictví nemovitého majetku- nejsou dokončeny zápisy do katastru nemovitostí u části vlastnictví HMP

-    konzervativní uplatňování odpisů u majetku HMP používaného pro hospodářskou a podnikatelskou činnost

-    časové prodlevy u odpisování prodaného majetku

-    zaúčtování pohledávek

-    uplatňování opravných položek- je třeba sjednotit postup HMP  a MČ

-    problémy se zaúčtováním závazků

-    potenciální závazky HMP vzniklé právním nástupnictvím po spol. Pražské kanalizace by měly být zachyceny v podrozvaze

-    nebyl dodán seznam zastaveného movitého a nemovitého majetku (OSM)

-    některé směrnice (např. upravující ověřování dokladů) nebyly aktualizovány v souladu s platnými právními předpisy

Zpráva auditora byla projednána s p. radní Kousalíkovou a bude projednána s primátorem HMP

Diskuse: diskutována otázka metodiky provádění auditu (použité vzorce dle oblastí), podrozvahového rámce, oblast derivátů (otázka způsobu ocenění), problematika akcií (Kongresové centrum Praha)

Projednáváno nedodání zprávy auditora o přezkoumání hospodaření MČ Praha 5; p. radní Kousalíková ověří situaci na Praze 5

 

FV ZHMP bere na vědomí zprávu auditora o přezkoumání hospodaření HMP za rok 2006

hlasováno: pro: všichni přítomní, proti: 0, zdržel se hlasování: 0

 

5)    rozbor hospodaření HMP za 1. čtvrtletí 2007

p. radní Kousalíková konstatovala, že členové FV ZHMP obdrželi materiál obsahující všechny potřebné informace k tomuto bodu

 

6)    zásady pro sestavování rozpočtu HMP na rok 2008, harmonogram prací na sestavě rozpočtu HMP na rok 2008, střednědobého rozpočtového výhledu a dlouhodobého rozpočtového výhledu a návrh metodiky na zpracování požadavků na rozpočet rok 2008

místopředseda FV ZHMP uvedl, že dle jeho názoru materiál nebere v potaz rozjednané akce; bylo by vhodné stanovit priority města ve vztahu ke střednědobému rozpočtovému výhledu, střednědobý rozpočtový výhled nepočítá např. s úvěrováním

v odpovědi Ing. Javornická uvedla, že jde o materiál administrativního charakteru, který slouží k sestavování rozpočtu. Otázka priority výdajů hraje roli při sestavování rozpočtu HMP, ale není součástí metodiky. Použití dluhových zdrojů musí rozhodnout orgány HMP, informativní přehled o kapitálových výdajích bude členům FV ZHMP dodán

 

Návrh usnesení FV ZHMP- FV ZHMP bere materiál na vědomí

hlasováno: pro: 9 přítomných, proti: 0, zdržel se hlasování: 1 přítomný

 

7)    informace radní Kousalíkové o výsledku poptávkového řízení na „analýzu řešení vybraných aspektů dlouhodobých finančních závazků města včetně zohlednění finančních potřeb HMP na realizaci strategických investičních akcí“

p. radní Kousalíková uvedla, že ve výběrovém řízení bylo osloveno šest společností

při výběrovém řízení se posuzovala časová stránka, celkový koncept a nabídnutá cena

na 1. místě se umístila společnost Ernst & Young

v současné době se připravuje smlouva s touto společností k podpisu, po podpisu smlouvy by mělo začít zpracování podkladů a v červenci se očekávají první výsledky analýzy

 

8)    informace radní Kousalíkové o jednáních s ING Bank a Evropskou investiční bankou

dle informace p. radní Kousalíkové by bylo možné ušetřit až 300 mil. Kč na úrocích v případě, že se podaří dojednat splacení starého úvěru a uzavřít smlouvu s EIB

při očekávané výši úroků EIB by se zadlužení HMP nezvýšilo a tímto způsobem by mohlo dojít k vyřešení financování silničního okruhu tím, že by se prostředky plánované nyní na dostavbu metra mohly díky úvěru od EIB použít na dostavbu silničního okruhu

diskuse: existuje otázka, zda uvedené předpoklady jsou správné. Garantem správnosti takových výpočtů by měla být společnost Ernst & Young

 

Návrh usnesení FV ZHMP- FV ZHMP bere materiál na vědomí

hlasováno: pro: všichni přítomní, proti: 0, zdržel se hlasování: 0

 

9)    informace radní Kousalíkové o investičních potřebách v oblasti školství dle podkladů odboru SKU

p. radní Kousalíková uvedla, že byla p. radní Žižkovou, aby ve FV ZHMP předložila materiál připravený odborem školství, dle kterého odbor školství žádá o investice do akcí, uvedených v seznamu (celkem 200 mil. Kč)

materiál podporuje Výbor pro výchovu a vzdělávání, neboť kapitola školství byla oproti původním návrhům krácena

v diskusi uvedla p. Ing. Tylová, že rozpočet byl schvalován nekoncepčně, např. bylo přiděleno 150 mil. Na jezerní ekosystém (fa. Brudra), ačkoliv školství by mělo mít prioritu

lze navrhnout ZHMP změny v rozpočtu

otázka řešení havarijních situací- není tento případ, řeší se z jiných zdrojů

v případě, že by se měly rozdělovat prostředky z rezervy, měly by se rozdělování účastnit všechny odbory MHMP

 

Návrh usnesení FV ZHMP- FV ZHMP podporuje rozvoj školství a doporučuje financování akcí. Pro využití prostředků z rezervy by však mělo jít pouze o nutné rekonstrukce, nikoliv o financování nových akcí. FV ZHMP žádá p. radní Kousalíkovou, aby doporučila konkrétní akce z materiálu SKU

hlasováno: pro: všichni přítomní, proti: 0, zdržel se hlasování: 0

 

10)  informace o stavu neúčelové rezervy v kapitole 10 k 31.5.2007

p. radní Kousalíková informovala členy FV ZHMP o stavu neúčelové rezervy (z původních 770 mil. nyní zbývá cca 550 mil.)

 

11)  dotační vztahy k MČ HMP pro rok 2008- zahájení diskuse

došlo ke změně modelu propočtu, v loňském roce přijala RHMP nový model, který by měl odstranit nerovnosti

diskuse, zda je třeba vytvořit pracovní skupinu, když všechny potřebné informace jsou obsaženy v modelu

pracovní skupiny by měla vzniknout až v případě, že se objeví problémy ve fungování modelu

p. radní Kousalíková bude informovat FV ZHMP o aktuální situaci na příštím jednání FV ZHMP

 

12)  různé

předseda FV ZHMP konstatoval, že neobdržel žádné návrhy na program FV ZHMP na druhé pololetí roku 2007; program bude připraven a případně bude možné jej doplňovat

jednání FV ZHMP se bude konat 1x v období letních prázdnin, a to v týdnu, ve kterém zasedá RHMP

 

 

 

v Praze dne 11.6.2007

 

 

 

JUDr. Petr Hulinský

předseda FV ZHMP

 

 

 

 

Ing. Zdena Javornická

tajemnice FV ZHMP

 

 

 

 

 

Ing. Lenka Alinčová.

ověřovatelka zápisu

 

 

 

           

                RNDr. Jiří Witzany Dr.D.

                ověřovatel zápisu