Přítomni: dle prezenční listiny, přítomno 11 z 13 členů výboru a tajemník výboru

Nepřítomni: 2 členové výboru

Hosté: Ing. Marie Kousalíková, radní odpovědná za ekonomiku a finance HMP

 

Zahájení: 14:00 hod.

Ukončení: 14:30 hod.

 

Jednání řídil: předseda FV ZHMP JUDr. Petr Hulinský

Ověřovatelé zápisu: Petr Kužel, RNDr. Jiří Witzany

 

1) schválení programu jednání

program jednání byl jednomyslně schválen

hlasováno: pro: všichni přítomní, proti: 0, zdržel se hlasování: 0

 

2) jednací řád FV ZHMP

a)    předseda FV ZHMP navrhl opravit v bodě 4.2. návrhu jednacího řádu slova „náměstek primátora odpovědný za ekonomiku a finance hl. m. Prahy“  na „radní odpovědný za ekonomiku a finance hl. m. Prahy“

pro: 11    proti: 0    zdržel se: 0

 

b)    diskuse k přijímání usnesení FV ZHMP -  souhlas nadpoloviční většiny všech členů FV ZHMP vyplývá ze zákona o hl.m. Praze, nelze je měnit

 

c)    místopředseda FV ZHMP navrhl, aby se v zápise z jednání FV ZHMP učinila poznámka v případě, že návrh bude odsouhlasen většinou přítomných, ale nikoliv většinou všech členů FV ZHMP

pro: 11    proti: 0    zdržel se: 0

 

d)    místopředseda FV ZHMP upozornil na problematiku ustanovení bodu 3.4. jednacího řádu. Navrhl doplnit toto ustanovení  o časové omezení „v jednom kalendářním roce“ (první věta ustanovení)

pro: 11    proti: 0    zdržel se: 0

 

3) časový harmonogram jednání FV ZHMP a plán činnosti FV ZHMP v 1. pololetí 2007

a)    jednání výborů ZHMP se časově překrývá, třeba koordinace termínů zasedání všech výborů ZHMP

b)    předseda FV ZHMP navrhl přesunout termíny jednání FV ZHMP o týden  před plánovaným jednáním uvedeném v návrhu termínů jednání FV ZHMP v 1. pololetí 2007 s výjimkou měsíce února, kdy bude jednání v navrženém termínu

    pro: 11    proti 0    zdržel se: 0

 

 

 

 

 

Termíny jednání FV ZHMP v I. pololetí 2007

 

Měsíc

Datum

Leden

22.1.

Únor

19.2.

Březen

19.3.

Duben

16.4.

Květen

21.5.

Červen

11.6.

 

 

 

c)    během 14 dnů předají členové FV ZHMP své náměty  předsedovi a tajemnici FV ZHMP k plánu činnosti FV ZHMP na 1. pololetí roku 2007, které budou doplněny a zapracovány do konečného návrhu po projednání v předsednictvu

    pro: 11    proti 0    zdržel se: 0

 

4) Různé

a)    Ředitelka sekce finanční MHMP seznámila přítomné s aktuálním ratingovým hodnocením hl. m. Prahy od agentury Moody´s a časovým plánem vyúčtováním hospodaření hl. m. Prahy za rok 2006

b)    Předseda FV ZMHP požádal přítomné členy FV ZHMP o předání čísel mobilních telefonů s odkazem na budoucí pracovní kontakty

 

 

 

V Praze dne 22.1.2007

 

 

JUDr. Petr Hulinský

předseda FV ZHMP

 

 

 

 

Ing. Zdena Javornická

tajemnice FV ZHMP

 

 

 

 

Petr Kužel

ověřovatel zápisu

 

 

 

 

RNDr. Jiří Witzany Ph.D.

ověřovatel zápisu