Přítomni :    dle prezenční listiny : přítomno 9 ze 13ti členů výboru  a tajemník výboru

Nepřítomni:  Petr Kužel, Ing. E. Tylová, Mgr. T. Chalupa,  R. Šteiner

Hosté:    Mgr. Petra Kolínská– členka ZHMP (v zastoupení Ing. E. Tylové),  Ing. P.Paneš –poradce primátora HMP, Ing. M. Starec, JUDr. P. Ibl- asistenti předsedy FV ZHMP, Ing. J. Mejstřík-ved. odd. EAP ÚRM HMP, ing J. Pechlát odd.  EAP ÚRM HMP, zástupci sdělovacích prostředků

 

 

Zahájení:    15,00 hodin

Ukončení :    16,30 hodin

 

 

 

Jednání řídil: Předseda FV ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D.

 

1)  Úvod

 

Předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský  přivítal přítomné na jednání FV ZHMP a konstatoval, že je vzhledem k počtu 9ti přítomných členů FV ZHMP usnášenischopné. 

 

a) Schválení programu jednání:

 

    Předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský navrhl ponechat program jednání FV ZHMP dle programu  uvedenému na pozvánce na dnešní jednání.

 

Navržený program jednání byl jednomyslně schválen všemi 9ti přítomnými členy FV ZHMP.

 

 

b) Ověřovatel zápisu

 

 

Ověřovatelem zápisu byl  jednomyslně odsouhlasen Mgr.  D. Mlejnský

 

 

c)  Odsouhlasení zápisu z 7. jednání  FV ZHMP konaného dne 19. září 2008.

 

Zápis byl bez připomínek odsouhlasen všemi 9ti přítomnými členy.

 

 

 

2) Aktualizace  Strategického plánu hlavního města Prahy

 

Pro dnešní seznámení se stavem  aktualizace Strategického plánu byly pro FV ZHMP předem dostupné podklady v elektronické formě (jak na webové adrese tak na CD) a současně byl členům FV ZHMP  k dispozici i písemný 43 stránkový výtah z kompletního materiálu.

Výklad k problematice doprovozený  audioprezentací přednesl Ing. J. Mejstřík-ved. odd EAP ÚRM HMP. Stručně definoval strategický plán, legislativní zákonné základy  vzniku a tvorby tohoto dokumentu, jeho  smysl a úlohu při tvorbě dalších dokumentů a rozhodování v orgánech HMP.   Informoval o předchozím strategickém plánu schváleném ZHMP v květnu roku 2000 a  o rozhodnutí ZHMP v roce 2004 o nutnosti aktualizace Strategického plánu a hlavních důvodech aktualizace (důsledku vstupu ČR do EÚ, růst bezpečnostních rizik ve vazbě na globální terorizmus, ohrožení povodněmi po srpnu 2002, nové trendy v územním rozvoji, reakce na záměr HMP ucházet se o pořádání LOH). Upozornil na  programové prohlášení RHMP na období 2006-2010 akcentující principy Strategickému plánu. Dále informoval o stavu aktualizace strategického plánu k 30.9.2008. Dále se věnoval porovnání struktury strategické koncepce HMP z roku 2000 a z roku 2007 a podrobněji jednotlivým bodům aktualizace Strategického plánu  a provázanosti s prací  na novém územním plánu. 

 

    Po ukončení výkladu předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský otevřel rozpravu  do které se nikdo nepřihlásil.

Navrhl   projednání tohoto bodu prozatím neuzavírat. Bude tak zachována možnost  jeho případného dalšího projednání za účasti zde nepřítomných členů FV ZHMP. Doporučil  proto nyní nepřijímat žádné usnesení FV ZHMP k tomuto bodu.

 

Mgr. L. Šilha  navrhl vzít informaci o aktualizaci Strategického plánu hl.m.Prahy přednesenou FV ZHMP na vědomí. O tomto návrhu usnesení bylo následně  hlasováno.

 

FV ZHMP bere na vědomí informaci o Aktualizaci Strategického plánu hlavního města Prahy

 

 

Hlasování: ve 15,40 hod. (Přítomno 9 členů FV ZHMP)  

 

Pro:  4    (návrh nebyl schválen)

Proti : 0

Zdržel se:5

 

 

3) Informace o stavu přípravy návrhu rozpočtu HMP na rok 2009

 

    FV ZHMP obdržel předem (jak elektronickou cestou tak v tištěném provedení)  podkladové materiály a to od úrovně   podkladů zpracované po výjezdním jednání RHMP  ve dnech 11.9.-12.9.2008 až po aktualizovanou úroveň ve variantě ke 14.10.2008 s vyznačenými průběžnými změnami dle návrhů správců kapitol akceptovaných při pracovních  jednáních RHMP. Kromě prvotních výchozích tabulkových přehledů „Finanční zdroje návrhu rozpočtu na rok 2009  – vl. hl. m. Praha“ (zahrnující také srovnávací údaje  od roku 2005) a „Přehledy rozpočtových příjmů a uplatněných konkrétních požadavků na běžné a kapitálové výdaje specifikované do úrovně položek a investičních akcí v jednotlivých kapitolách“. Byly k dispozici i výsledné sumární přehledy o návrhu rozpočtu 2009 limitu běžných a kapitálových výdajů členěné do jednotlivých kapitol ve srovnání s údaji od roku 2006. Dále detailněji strukturované přehledy  limitu BV a KV pro rok 2009 (v porovnání rokem 2008) v jednotlivých kapitolách s rozlišením dílčích limitů v kapitolách pro příslušné radní. V oblasti kapitálových výdajů byly k dispozici i již odsouhlasené hodnoty kapitálových výdajů pro strategické investiční akce vč. výše nečerpaných objemů roku 2008 odsouhlasených k přesunu do roku 2009. K dispozici byla i přehledová tabulka „Strategické investiční akce –požadavky na rok 2009 a výhled do dalších let“.

    Projednávaný bod uvedl předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský, který seznámil se základními principy a přístupem ke stanovení příjmové základny a specifikaci jednotlivých výdajů rozpočtu na rok 2009. 

    Celkový limit finančních zdrojů vč. tř. 8 Financování dosáhne  47,5 mld. Kč. Limit běžných výdajů činí 30,5 mld. Kč.  Zde předseda FV ZHMP JUDr. P. Hulinský  upozornil ve srovnání s rokem 2008  na nárůst běžných výdajů u několika výdajových titulů, které osobně podporuje: na údržbu a rekonstrukce cyklostezek o 30 mil. Kč , na údržbu zeleně  a projekty v oblasti zlepšování životního prostředí  o 30 mil. Kč, na úklid města o 50 mil. Kč a na odměny učitelům ve školách zřizovaných hl.m.Prahou  o 50 mil. Kč. Celková výše zadlužení města se nezvyšuje, pohybuje se na hranici 5 %  a je tak  výrazně mimo limity MF ČR ( max. 30% splátek úvěrů ve vztahu k příjmům obce). Celková výše zadlužení v roce 2009 dosáhne cca 32 mld. Kč. V polovině roku 2009, kdy končí splatnost 10tileté emise obligací  z roku 1999  splatí HMP 6,9 mld. Kč. Zvažuje se k tomuto účelu  využít vlastních zdrojů města (    tzv. volných rozpočtových finančních prostředků města odkládaných k těmto účelům) v kombinaci s nedočerpanými prostředky od EIB. Poměr těchto zdrojů bude upřesněn dle aktuálního zhodnocení. V oblasti kapitálové je na  výdaje určeno14, 36 mld. Kč.

Kromě toho je navrženo kapitálové výdaje v roce 2009 posílit o převod  nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2008 do roku 2009 celkem   3 865 870 tis. Kč. Celkový limit kapitálových výdajů v návrhu rozpočtu vl. hl. m. Prahy na rok 2009 vč. převodů  nevyčerpaných finančních  prostředků z roku 2008 do roku 2009 by pak dosáhl    18, 2 mld. Kč. V souladu se Zásadami pro sestavení rozpočtu hl. města Prahy na rok 2009 schválenými usn. RHMP  č. 695 ze dne 3.6.2008 bylo při rozdělení těchto prostředků  do jednotlivých kapitol  a zařazení na konkrétní investiční akce  základní prioritou snižování vysokého stupně rozestavěnosti  zejména u akcí celoměstského významu tj. tzv. strategických akcí (Městský okruh,  dokončeni trasy metra IV. C 2. et., Prodloužení trasy  metro A,  ÚČOV, Protipovodňová opatření na ochranu HMP, Informační projekty). Dále je preferováno financování rozestavěných staveb v oblasti technické vybavenosti městských částí HMP (kanalizace, vodovody, plynofikace, komunikace) , investice do škol a školských zařízení a  sociálních kulturních a sportovních  zařízení.  Přednostně jsou  řešeny rozestavěné akce se spoluúčastí státního rozpočtu, Státního fondu životního prostředí (SFŽP), Státního fondu rozvoje bydlení  (SFRB) , Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), akce financované v rámci dotací EU /EHP, kde je podmínkou podílové financování ze strany města (investora).

Předložené podklady podrobně komentovala Ing. Z. Javornická- zástupce ředitele MHMP pro finanční oblast pověřená  řízením ROZ MHMP, které také odpovídala spolu  s předsedou FV ZHMP JUDr. P. Hulinským  na otázky položené v diskusi..  

 

V diskusi opakovaně vystoupili:

Ing. K. Březina: upozornil na vysoké  objemy převáděných prostředků z roku 2008 do r. 2009 u staveb SZMO a dále u PPO a vyjádřil obavu zda se i pro rok 2009 nebude opakovat situace kdy není reálné vysoký objem prostředků  v roce 2009 také prostavět. Obdobně obavy vyjádřil i u strategického titulu Informačních projektu –1,2 mld. 

Kriticky se vyslovil k neúplnému krytí potřeb u investičních akcí DP, a.s. , kde se jedná o již řádně zasmluvněné  práce a dodávky. 

Navrhl příští podrobné projednání návrhu rozpočtu členit do dvou částí: Nejprve obecné proporce rozpočtu a specifikaci zdrojů do jednotlivých kapitol za účasti  člena rady zodpovědného za finanční politiku a v druhé části podrobné projednání jednotlivých kapitol za účasti příslušných členů RHMP.

Ing. A. Weinert CSc. Podpořil také předností krytí již zasmluvněných , respektive již rozestavěných či rozpracovaných investičních akcí DP, a.s.

RNDr. J. Witzany, Ph.d.  ocenil a poděkoval za poměrně podrobné a strukturované tabulkové přehledy. Doporučil , aby rozpočtový výhled obsahoval i rozpis strategických investic a limit na ostatní vč celkových limitů na KV a BV.

Požádal o informaci ke stavu přípravy a způsobu financování trasy metra I. D metodou PPP.

K ÚČOV konstatoval, že je patrně nereálné počítat při financování s původně předpokládanou dotací z EÚ a požádal o informací  o zajištění aktualizovaných finančních zdrojů této stavby. 

Pozastavil se nad  celkovým objemem na Informační projekty pro rok 2009 1,2 mld. A požádal o zhodnocení projektu OPENCARD s přehledem skutečně již vynaložených prostředků jak v kap. 09 tak u DP, a.s. a celkovými schválenými  náklady.

Nesouhlasil sice s vedením SZMO v této trase a v tomto čase bez  časového předsunutí výstavby vnějšího okruhu, ovšem nyní jde o stavbu v tak vysokém stupni rozestavěnosti, že již pokračovat musí. Předpokládaných 7,5 mld. Kč na akce SZMO považuje pro rok 2009 za příliš vysoký objem po zkušenostech s rokem 2008. Doporučil ponechat cca 5 mld,. a zbytek ponechat v rezervě a uvolňovat až v případě odůvodněné potřeby. 

Mgr. Petra Kolínská– členka ZHMP s odkazem na vývoj v roce 2008 s vysokými převody nečerpaných finančních prostředků vyjádřila obavy z podobného vývoje v roce 2009. Dále požádala o informaci jak bude vypadat celkový rozpočet Dopravního podniku hl.m.Prahy, a.s. v roce 2009 a celková výše kapitálových a běžných výdajů . 

Upozornila na nedostatečně akcentovaný záměr podpory péče  o městskou zeleň a její cílený rozvoj. Dále upozornila , že v tomto volebním období je již 2 rok v rozpočtech fakticky podpořena individuální automobilová doprava  a to fakticky na úkor  rozvoji MHD, které by , ale podle programového prohlášení RHMP měla být věnována přednostní  podpora.

Mgr. L. Šilha  v souvislosti s reálnými dopady zpomalení světové ekonomiky  požádal    o informaci zda se v problematice rozpočtových příjmů prováděly propočty  případných negativních dopadů na příjmovou základnu rozpočtu HMP na rok 2009.  Dále požádal    o informaci  zhodnocení dopadů kapitálových trhů na kapitálové pozice držené HMP.

 

    V odpovědích odeznělo:

Město obecně i s ohledem na současnou a očekávanou hospodářskou situaci zvolilo již při sestavě návrhu rozpočtu konzervativní přístup při odhadu očekávaných příjmů města a to i v případě daňových, kde se vždy pohybovalo v reálnějších (nižších) rovinách i ve vztahu k prognózám MF ČR.  Obdobně konzervativně postupuje i při zhodnocování dočasně volných rozpočtových zdrojů,kdy se snaží aby  maximalizace výnosů nebyla neúměrně zatížena  nárůstem rizika a to při zohlednění potřebné likvidity, tj. konzervativním způsobem. Z této zásady vychází nejen výběr bank, ale zejména výběr jednotlivých investičních instrumentů.

Není pravda, že HMP upřednostňuje IAD oproti MHD. Podpora obou způsobů dopravy je zahrnuta v programovém  prohlášení RHMP. HMP má vysoký podíl MHD , který se snaží udržet a vynakládá prostředky i do zkvalitnění MHD. Investice do městského okruhu nelze považovat jednostranně a výlučně za podporu  IAD. Naopak ve svém důsledku bude znamenat i zlepšení životního prostředí na povrchu obdobně jako tomu bylo při zprovoznění SAT a tunelu Mrázovka v oblasti Smíchova a Malé Strany. Samozřejmě je nutná souběžná výstavba vnějšího okruhu, kterou připravuje a financuje  stát.

Nelze jednostranně upřednostnit již v etapě sestavení návrhu rozpočtu pouze investice DP, a.s., to by pak při relativně omezených zdrojích a vysokých potřebách k dobudování  TV    u městských částí na tyto „lokální“ investice nezbylo. Investiční potřeby DP, a.s. byly pravidelně dokrývány v průběhu roku z přebytku hospodaření apod.  Předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský se dále vyjádřil ke konkrétním  připomínkám a dotazům ke krytí požadavků a způsobu financování  u  dotazovaných  investičních akcí. Závěrem, ale zdůraznil, že v řadě případů má i on jiný názor než většina členů RHMP, který , ale může jako předseda FV ZHMP v RHMP uplatnit jen jako poradní. Rozhodující jsou  stanoviska členů RHMP.

Odkázal proto na

příští mimořádné jednání FV ZHMP  pouze k výslednému návrhu rozpočtu, které se bude konat po odsouhlasení konečného návrhu Radou HMP dne  11.11.2008. Na tomto jednání FV ZHMP budou přizváni   jednotliví správci kapitol – radní HMP, kteří zdůvodní své návrhy a zodpoví položené dotazy.

 

 

    Po uzavření diskuse vzal FV ZHMP informaci o stavu přípravy návrhu rozpočtu HMP na rok 2009   jednomyslně na vědomí.

 

 

 

4) Různé

 

RNDr. J. Witzany, Ph.d.  požádal o zajištění následujících informací:

 

a) Jaké jsou podmínky smlouvy  mezi HMP (MHMP ) firmou BillBoard při umístění reklamních tabulí (ploch ) na pozemcích HMP.

 

b)  Informaci o podmínkách smlouvy mezi HMP a Inchebou Praha s.r.o. o pronájmu objektů Výstaviště Praha podmínkách jeho užívání, podmínkám pojistné smlouvě k těmto objektům vč. závazku k užití pojistného plnění při živelné události –požáru průmyslového paláce.

 

 

 

Po vyčerpání programu jednání předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský Ph.D. poděkoval přítomným členům FV ZHMP a zástupcům sdělovacích prostředků  za účast a  zasedání FV ZHMP ukončil.

 

 

  JUDr. P. Hulinský Ph.D.

Předseda Finančního výboru  ZHMP 

 

 

Ing. Zdena Javornická

tajemnice výboru

 

Mgr.  D. Mlejnský 

ověřovatel  zápisu

 

V Praze dne 20. 10. 2008