Pozvánka

 

V Praze dne 28. ledna 2009

 

Vážená paní, vážený pane,

 

svolávám  21. zasedání  Výboru  hospodářské  politiky ZHMP,  které  se  bude  konat

 

ve středu  dne   4. února   2009

 

  Malý salónek, MHMP, Mariánské nám. 2, Praha 1, 1. patro, č. dv. 135 od 15,00 hodin.

 

Program:

 

1)    Kontrola zápisu ze dne 3.12.2008

2)    Volba ověřovatele

3)    Informace o hospodaření s penězi EU a k předkládání projektových  žádostí - přizvána Mgr. Patricia Tiso Ferulíková, ředitelka odboru fondů EU MHMP

4)    Návrh usnesení Rady HMP - č.tisku 8132 k návrhu na stanovení míry valorizace nájemného v nájemních smlouvách na pronájem nebytových prostor, budov a pozemků v působnosti OOA MHMP

5)    Návrh usnesení Rady HMP – č. tisku  8284  k návrhu na rozpočtové opatření kap. 09 – finanční vzdělávání zaměstnanců MHMP

6)    Interpelace – k průběhu rekonstrukce a financování Ústřední čistírny odpadních vod, vč. tisku do RHMP č. 8230

7)    Přehled dalšího využití budov v souvislosti s relokací pracovišť MHMP

8)    Informace z  majetkové komise  konané dne 2.2.2009

9)    Pozvánka na konferenci Projekty Public Private Partnership dne 11.2.09

10)  Různé

 

 

   

   

 

 

Přílohy:

- dle textu