Pozvánka

 

V Praze dne 22. dubna  2008

 

Vážená paní, vážený pane,

 

svolávám  15. zasedání  Výboru  hospodářské  politiky ZHMP,  které  se  bude  konat  dne    7. května 2008  -  Malý salónek, MHMP, Mariánské nám. 2, Praha 1, 1. patro, č. dv. 135 od 15,00 hodin.

 

 

Program:

 

1)    Kontrola zápisu ze dne 2.4.08

2)    Volba ověřovatele

3)    Informace  k  Návrhu na založení  Regionální rozvojové agentury zaměřené na poidporu malého a středního podnikání v Praze a rozvoj inovačních technologií transformací společnosti TRADE CENTRE PRAHA, a.s. – přizváni Ing. Mach, generální ředitel  TCP, a.s. a Ing. Rozsypal ze společnosti EPIC

4)    Informace k projektu urbanistického rozvoje území Rohanského ostrova spojeného s pronájmem a následným prodejem pozemků

5)    Projednání záměru odkoupení akcií společnosti Pražská vodohospodářská společnost, a.s. od společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. a Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

6)    Roční zpráva o portfoliu hl.m. Prahy za rok 2007

7)    Informace z majetkové komise ze dne 23.4.2008

8)    Různé

 

 

 

 

 

   

 

 

Přílohy:

1)    Zápis z jednání VHP č. 14/2008 ze dne 2.4.08

2)    Podkladové materiály k bodu 3) -  TCP

3)    Usnesení RHMP č.     k bodu 4) – Rohanský ostrov

4)    Podkladové materiály k bodu 5) – PVS, a.s.

5)    Roční zpráva o portfoliu HMP za rok 2007

6)    Program majetkové komise dne 23.4.08