Pozvánka

 

V Praze dne 2. září  2008

 

Vážená paní, vážený pane,

 

svolávám  17. zasedání  Výboru  hospodářské  politiky ZHMP,  které  se  bude  konat

 

ve středu  dne   10. září  2008

 

  Malý salónek, MHMP, Mariánské nám. 2, Praha 1, 1. patro, č. dv. 135 od 15,00 hodin.

 

Program:

 

1)    Kontrola zápisu ze dne 4.6.08

2)    Volba ověřovatele

3)    Informace ke Zprávě o plnění rozpočtu hl.m. Prahy za 1. pololetí 2008 – přizvána Ing.  Javornická, zástupkyně ředitele MHMP

4)    Informace k návrhu rozpočtu vlastního HMP na rok 2009 – uplatnění požadavků ke dni 1.9.2008 – přizvána Ing. Javornická, zástupkyně ředitele MHMP

5)    Informace k usnesení RHMP č. 1200 ze dne 2.9.08 – návrh na úplatné nabytí nemovitostí v k.ú. Holešovice z vlastnictví Pražské teplárenské a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy – přizván Ing. Svoboda, ředitel OSM MHMP

6)    Zpráva o portfoliu hl.m. Prahy za 1. čtvrtletí 2008

7)    Informace z majetkové komise ze dne  2.6.2008 a 25.8.2008

8)    Různé

 

 

 

 

 

   

 

   

 

Přílohy:

1)    Zápis z jednání VHP  ze dne 4.6.08

2)    K bodu 3) - Informace ke zprávě o plnění rozpočtu HMP za 1. pololetí 2008

3)    K bodu 4) – vzhledem k objemu podklady předány  v elektronické podobě současně s pozvánkou

4)    K bodu 5) -  Usnesení RHMP a důvodová zpráva

5)    Zpráva o portfoliu hl.m. Prahy za 1. čtvrtletí 2008

6)    Zápis z majetkové komise ze dne 2.6.08 a 25.8.08